IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nuruzzaman, Robin
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel - en förstudie2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar resultaten från förstudien ”Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel”. Förstudien finansierades av Trafikverket och genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI Statens väg- och transport-forskningsinstitut. Syftet med förstudien har varit att bidra med kunskap och identifiera kunskaps-luckor om vad som behövs för att styra mot ett tillgängligt transportsystem för alla i landsbygder och mindre tätorter. Ett övergripande syfte var även att specificera inriktning för en kommande huvudstudie. Litteraturöversikten visar att äldre, unga och migranter, särskilt i kombination med funktionsnedsättning, är att betrakta som transportutsatta grupper. Mer intersektionell forskning behövs för att förstå komplexiteten i frågor som rör tillgänglighetsutmaningar kopplat till exempelvis kön, ålder och socioekonomisk status. 

  En slutsats är att det finns anledning att vidare analysera, utveckla och tillgängliggöra metoder för hur intersektionella perspektiv bättre kan användas i utformning, genomförande och uppföljning av olika typer av mobilitets- och leveranstjänster som utvecklas av privata och offentliga aktörer. I huvudstudien kan det även finnas anledning att närmare studera hur olika aktörer kan säkerställa att personer med olika behov kan involveras och ha inflytande i transportsystemet. Samlat visar förstudien även att förutom att anpassa lösningar efter platsen och att involvera berörda målgrupper kan även andra mer övergripande utmaningar behöva adresseras för att kunna öka tillgängligheten på landsbygder. Utmaningar som att policy liksom kollektivtrafikförsörjning utgår från en urban norm som missgynnar landsbygder, juridiska hinder och avsaknad av samverkan och fungerande affärsmodeller med externa parter för att bredda utbudet av mobilitet och leverans på landsbygder. Vilka åtgärder som behövs för att kunna öka tillgängligheten för alla på landsbygder kommer huvudstudien att fokusera på.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nyblom, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lund, Emma
  Trivector.
  Johansson, Håkan
  Trivector.
  Dahlqvist, Frida
  Trivector.
  Nuruzzaman, Robin
  VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wennberg, Hanna
  Trivector.
  Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Temat för det här forskningsprojektet är hur de transportpolitiska målen kan nås i landsbygder: att säkerställa en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet i hela landet för alla invånare oberoende av kön, ålder, etnicitet etc. I en förstudie konstaterades att det behövs metoder för att involvera personer med olika behov och erfarenheter i framtagning av olika lösningar, för att säkerställa att de motsvarar faktiska behov. I projektet har en sådan metod tillämpats med syfte att identifiera innovativa lösningar. Det tvååriga projektet (2022–2023) har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector Traffic och VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut.

  Arbetet har utgått från ett intersektionellt perspektiv och metoden Mobility Labs. I projektet har intervjuer genomförts med planerare på nationell, regional och kommunal nivå och fokusgrupper har genomförts med invånare i Vilhelmina, Orsa och Sjöbo. Därefter har planerare och invånare sammanförts i samskapande workshoppar för dialog om behov och möjliga lösningar. Fokus har varit på grupperna ungdomar, äldre, invandrare och pendlare (företrädesvis med lägre inkomst), som ofta har begränsad tillgång till bil, särskilt om kostnaden för att köra bil ökar.

  Genom samskapandeworkshopparna med invånare och planerare identifierades flera åtgärder för att öka tillgängligheten för boende på landsbygd och i mindre orter:

  • Organisera samhället för bättre tillgänglighet med konsekvensanalys utifrån ett tillgänglighetsperspektiv innan beslut fattas.
  • Vänd på tänket och låt servicen komma till medborgarna, t.ex. med läkare från regionsjukhus som besöker byar. Digitala hybridlösningar kan vara del av lösningen.
  • Öka turutbudet i kollektivtrafiken genom samutnyttjande av fordon, samordning mellan kollektivtrafiken och kallelser till vården, och vidareutvecklad anropsstyrd trafik.
  • Öka kvaliteten i befintlig kollektivtrafik med hjälp av små tidtabelljusteringar etc.

  Flera av lösningarna skulle kunna skapa en förbättrad tillgänglighet utan att öka samhällets kostnader, därför att lösningarna främst bygger på nya sätt för att organisera olika verksamheter. Inte minst finns en stor potential i att organisera olika former av offentlig service på ett sätt som inte skapar stora tillgänglighetsglapp, vilket skapar en efterfrågan på transporter som blir svår och dyr att tillgodose. Genom digitaliseringen öppnar sig också möjligheter att ge tillgång till även specialiserad service lokalt, gärna genom hybridlösningar där mänsklig kontakt minskar barriären till den digitala tekniken. Det är uppenbart att kollektivtrafiken har en central roll för att upprätthålla tillgängligheten för de studerade grupperna. Kostnaderna begränsar möjligheterna att utöka den traditionella kollektivtrafiken, men ur ett samhällsperspektiv kan det finnas anledning att omfördela resurser från stadstrafik till landsbygdstrafik, eftersom landsbygdstrafiken ökar den absoluta tillgängligheten för de som berörs medan stadstrafiken sällan är det enda alternativet för de som använder den. Även om man efterfrågar ett ökat turutbud finns också en stor potential i att öka kollektivtrafikens tillförlitlighet, inte minst för den anropsstyrda trafiken som används mycket lite idag. Även små justeringar i information, tidtabell, skyltning etc. kan förbättra kvaliteten i befintlig kollektivtrafik utan några stora extra kostnader. En annan tydlig slutsats av analysen av intervjuer och samskapandeworkshopar är att det behövs bättre kunskap om de transportutsatta gruppernas behov hos offentliga aktörer. Detta efterfrågas av de offentliga aktörerna själva, och på vissa håll har steg börjats ta mot mer dialog och ökad förståelse för att behoven ser olika ut hos olika grupper. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Hult, Åsa
  et al.
  Perjo, Liisa
  Smith, Göran
  Shared Mobility in Rural Contexts: Organizational Insights from Five Mobility-as-a-Service Pilots in Sweden2021In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 18, p. 10134-10134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite a growing interest in using Mobility-as-a-Service (MaaS) as a tool to address ruraltransport problems, the question of how to organize such a concept remains unanswered. To addressthis knowledge gap, this article explores organizational elements of rural MaaS pilots. The analysis,which is based on participatory observation and interviews with actors involved in five pilots in ruralareas of Sweden, reveals that the motives of the actors involved in rural MaaS both overlap with anddiverge from the frequently stated objectives of urban MaaS developments.

  Both concepts centeron complementing and extending public transport, but while urban MaaS is underpinned by thefight against climate change, congestion, and local pollution, the main objective of rural MaaS is toreduce transport poverty. The analysis, moreover, illustrates that despite the geographic differences,actors involved in rural MaaS pilots face similar organizational challenges as have been reportedfrom urban MaaS developments. In both cases, actors struggle with finding their roles, mitigatinguncertainties, distributing responsibilities, and negotiating business models. Finally, the analysisfinds that rural MaaS puts higher expectations on user involvement than urban MaaS and identifiesa risk that rural MaaS developments might contribute to spatial injustice since the studied pilots onlysupported rural communities with high social capital.

 • 4.
  Johansson, Henrik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Näringslivets arbete med biologisk mångfald: En kartläggning av företagens strategiska arbete och uppföljning2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL Swedish Environmental Research Institute has on the behalf of Swedish Environmental Protection Agency, conducted a review of how Swedish companies work with biodiversity. The purpose of the review was to gain knowledge and identify good examples on how companies can develop their strategic work on biodiversity, and how they can follow up and measure their impacts on biodiversity. An important part of the review has also been to highlight obstacles and success factors for companies’ biodiversity work. The review aims to inspire more companies to work with and follow up biodiversity, and to highlight actions that the business sector can take in order to achieve Sweden’s environmental quality objectives.

  Even though this review only includes interviews with nine companies, the results clearly indicate a complexity of measuring and following up companies’ impacts on biodiversity. 

  The interviewed companies continuously emphasise the importance of analysing and addressing the impacts on biodiversity throughout the whole value chain. Companies can also use the knowledge, processes and lessons-learned from their climate-related actions to establish strategic work with biodiversity and to create a follow-up framework. Although it is important that biodiversity is discussed alongside climate change as a dual challenge, it is important to be careful with the differences between these two areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Matschke Ekholm, Hanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sammanställning av mötesserien FRAMTIDSBILDER FÖR ETT KLIMATANPASSAT SVERIGE2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten sammanfattar resultaten från en mötesserie strukturerad efter de prioriterade utmaningarna i den nationella strategin för klimatanpassning. Mötesserien är framtagen utifrån att Nationella expertrådet för klimatanpassning har beställt dokumentation om expertkunskap, idéer och förslag kring organisatoriska och fysiska lösningar för hur samhället kan anpassas för ett förändrat klimat.

  Resultaten från mötesserien kommer att arbetas in i sammanlagt sju framtidsbilder som kopplar till de prioriterade utmaningarna i den nationella strategin för klimatanpassning. Framtidsbildernas syfte är att vara tankeväckande för hur ett framtida samhälle, givet de utmaningar som klimatförändringarna skapar, kan komma att se ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Perjo, Liisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bjerkesjö, Peter
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Co-creation for socio-ecological urban development? - The case of Gröna Solberga2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this research report has been to study co-creation processes to promote socio-ecological sustainable urban development in the testbed "Gröna Solberga". The testbed was established in the residential area Solberga in southern Stockholm, with the aim of developing innovative solutions to the housing sector's sustainability challenges.

  The report provides an introduction to research on co-creation as a process for various actors who do or learn something through collaboration. In the analysis we also use research on Living Labs. Typical of these is to focus on the co-creation of innovative solutions in real housing environments, which Gröna Solberga is an example of. The term socioecological urban development is used in the report to study how ecological and social sustainability is taken into account in Gröna Solberga. The empirical part of the study analyzes co-creation and socioecological sustainability aspects in the planning and implementation of the activities carried out within the framework of the testbed. In practice, the co-creation processes in Gröna Solberga took place when the goals and competencies of the various actors met, partly in establishing and forming the test bed, and partly in planning and implementing pilot projects where different solutions were tested. The co-creation processes were also strongly influenced by various regulations, physical and technical conditions, which in practice set the framework for the opportunity to test new solutions. Gröna Solberga has evolved over time in terms of the roles and influence of the different actors involved. One conclusion is that co-creation in long-term testbeds in real living environments should be studied as dynamic processes where different framework conditions affect and change co-creation and roles over time.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Perjo, Liisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jungsberg, Leneisja
  Copus, Andrew
  Byskov Herslund, Lise
  Nilsson, Kjell
  Randall, Linda
  Berlin, Anna
  Key actors in community-driven social innovation in rural areas in the Nordic countries2020In: Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 79, p. 276-285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rural areas in the Nordic countries often face challenges such as demographic change and the closure of public services. To address this situation, some rural communities have developed solutions which can be characterised as social innovation. This paper analyses 18 such community-driven social innovation projects across the Nordic countries and seeks to examine the importance of different actors in the initiation and implementation phases of such projects. Based on qualitative analysis, focusing on the different stages of community-driven social innovation, the paper assesses the importance of different actors in developing each of the projects. The analysis demonstrates the relative importance of community members, civil society organisations, the local public sector, the private sector, and regional and national authorities, in terms of their respective involvements in the initiation and implementation processes for these projects. The key findings from this paper emphasise the differences between initiation and implementation for each of these community-driven social innovation projects. The initiation phase is highly dependent upon community members, civil society organisations and the local public sector, whereas it is primarily civil society organisations which dominate the implementation phase. Central to initiating and sustaining community-driven projects is the capacity of local actors to develop ideas, to find resources and to manage decision-making.

 • 8.
  Pålsson, Ann-Christin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bjerkesjö, Peter
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Reduce environmental impacts of pharmaceuticals along the value chain - Needs, requirements and use of product-specific environmental information by different actors and for different applications2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to reduce the environmental impacts of pharmaceuticals, reliable, comparable and relevant information is needed about the impacts along the value chain. The objective of this project is to define and evaluate needs, requirements and use of product-specific environmental information by different actors. The evaluation has focused on five main application areas for the information: Assessments in conjunction with product approval, Product and process improvements, Benefit subsidy system, Procurement of pharmaceuticals, and Guidance in product choice and use.

  Based on these application areas, the study has mapped roles and responsibilities of different actors in the work to reduce environmental impacts along the pharmaceutical value chain: Authorities, Regions, Pharmacies and Pharmaceutical companies and supply chains. A review of the policy framework has also been performed. Challenges, drivers and opportunities have been identified – both on a general level and on application level.

  Based on the results, key elements for further development and proposed way forward have been defined. This includes shared goals, requirements and standards between the actors, integrating further development of the model with development of its applications, as well as creating market incentives. A “timeline” for further development and implementation is proposed, as well as recommendations for next steps.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Englund, Andreas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Domene, E
  Nielsen, T
  Hwargård, L
  A framework for specifying how to develop users’ needs and requirements in an iterative process.2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of D5.1 is to provide a framework for the process to specify stakeholders’ needs and requirements in WP4 and the collection and analysis of data from the demonstration cases, with regard to organizational and social enablers for development, implementation, use and successive evaluation of SCOREwater technologies and services (WP5 and further to WP6 and WP8).  A framework contains the salient experiences, approaches, theories and perspectives in a field from which prescriptive models and other tools can be built.

  This deliverable provides more knowledge on four areas with high relevance for the project: a) behavioural, organizational and legal/regulatory barriers/enablers; b) iterative user-expert development processes and relevant standards for end-user development; c) methods and state of the art for sewage sociology; and d) implementation and evaluation research. Together, these focus areas provide a background of principles that guide the implementation of the demonstration cases, in particular in terms of stakeholder engagement and adapting to user needs in WP4 and for an effective implementation of the ICT tools and for their evaluation.

  In later phases in the project the receiving work packages needs to pick those tools that suits them, based on the analysis for each case study in WP1 and WP4 (and as part of WP6) and adapt them to achieve overall project goals as well as local goals. The framework is based upon a literature review of state-of-the-art knowledge and best practices, as well as consultation with partners regarding scope and presentation. The review highlights important issues to address and provide approaches to that.  The literature review highlights that water is often managed through a network of public and private actors at different levels, with different perspectives and goals, and different strategies and instruments.  There is a need to involve both the users of innovative ICT solutions as well as a broad spectrum of other stakeholders (e.g. municipal and state officials and policy makers) in technology development processes. Different involvement methods need to be chosen based on type of user or stakeholder addressed, but also based on the goals of the involvement action, or the type of knowledge the activity should bring to the process.

  The literature review provides knowledge on key principles to keep in mind when engaging stakeholders.  Tools and approaches from sewage sociology will be used to design the demonstration case in Barcelona. Sewage sociology refers to the scientific use of biomarkers in waste and waste-water to measure health and environmental characteristics together with known demographic data. The overview in this report shows how sewage sociology is a powerful tool through which urban planning and health authorities should work together to improve citizen’s quality of life.  The review also discussed the issues related to implementation and evaluation of the SCOREwater technologies and services. The strategies and approaches for implementation and evaluation needs to be designed beforehand, in collaboration with developers and stakeholders. Implementation of SCOREwater technologies and services in the demonstration cases needs to be both adapted to local context and be able to provide generalizable conclusions for further dissemination and exploitation. It needs to be based upon an analysis of change mechanisms, locally for each case and generic for the water sector. Likewise, the strategy for evaluating the ICT tools needs to be designed beforehand and be integrated into the implementation efforts. The framework provides more specific advice, based upon the review on various good practices for identifying stakeholders, user groups, their needs and requirements, for an iterative development, implementation, use and successive evaluation of the SCOREwater tools. The framework is supported by a list of resources to be used when designing strategies, to be found in the annexes. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf