IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahling, Bengt
  et al.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Behandling av klorerat avfall.1984Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid kemiska industrier i Sverige uppkommer för närvarande ca 6000 - 7000 ton klorhaltiga restprodukter per år, som inte kan destrueras inom landet. Ett alternativ till direkt destruktion vore en kemisk reduktion av klorinnehållet i dessa restprodukter. De erhållna deklorinerade produkterna skulle sedan kunna användas som bränsle, t.ex. inom cementindustrin. En genomgång av och enkla, stökiometriska kostnadsberäkningar på tänkbara och i litteraturen föreslagna kemiska deklorineringsmetoder visar att substitution av klor mot hydroxid (eller cyanid) samt reduktion med vätgas är de enda metoder som har förutsättningar att bli ekonomiskt lönsamma. Reduktion med vätgas leder dock till att kloren överförs till klorväte. Deklorineringsförsök i laboratorieskala med en blandning av högklorerade paraffin- och olefinkolväten vid temperaturer upp till 140 C gav otillfredsställande resultat. Med natriumhydroxid och/eller natriumcyanid erhölls ca 50 % deklorinering, med kalciumhydroxid knappt 20 %. Betydligt hårdare betingelser krävs alltså för deklorinering även av icke-aromatiska klorföreningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Behandling av industriavlopp innehållande såväl biologiskt svårnedbrytbar organisk substans som oorganiska metallsalter. Omhändertagande av förbrukade avfettningsbad1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Förbrukade avfettningsbad är exempel på avlopp, som innehåller såväl organiska som oorganiska substanser, och där närvaron av den ena ämneskategorin stör reningsprocesserna för den andra ämneskategorin. Genom t. ex. indunstning kan man uppnå en höggradig rening, men man har då fortfarande kvar en koncentrerad vattenlösning, som innehåller samma blandning, som ursprungsvattnet. I denna rapport beskriver vi försök att med hjälp av våtoxidation behandla två koncentrat från indunstning av avfettningsbad från ett stålverk. Båda koncentraten kom från alkaliska avfettningsbad och innehöll höga halter av såväl organisk som oorganisk substans. I det ena koncentratet ingick klorparaffiner. Våtoxidationsförsök med syrgas som oxidationsmedel genomfördes i laboratorieskala. Inverkan av parametrarna reaktionstemperatur, reaktionstid och tillsats av väteperoxid studerades. Vid 200 grader C erhölls efter 15 minuters reaktion ca. 90% reduktion av organiskt bunden klor ( mätt som AOX) och en förbättring av den organiska substansens biologiska behandlingsbarhet (kvoten BOD7/COD ökade från 0,4 till 0,54). Någon COD-reduktion kunde inte påvisas vid dessa betingelser. Ökning av temperaturen till 300 grader C resulterade i 85% COD-reduktion och ca. 80% avlägsnande av organiskt kol (TOC) efter 16 minuters reaktion. Kvoten BOD7/COD ökade från 0,4 till 0,65. Torrsubstanshalterna reducerades dock inte med mer än 20-30 %. De oxiderade försöksvattnen innehöll fortfarande höga halter av lösta, oorganiska salter. Tillsats av väteperoxid hade ingen påvisbar effekt. Slutsatsen av försöken är, att temperaturen är den viktigaste reaktionsparametern, och att den måste höjas över 300 grader C, för att en tillräckligt långtgående oxidation av den organiska substansen i förbrukade avfettningsbad skall erhållas. Detta innebär, att man måste övergå till oxidation i superkritiskt vatten. Enligt uppgift finns nu reaktorkonstruktioner, som kan klara superkritisk oxidation av vätskor med upp till 20% torrsubstanshalt. En ekonomisk bedömning tyder på att superkritisk oxidation kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till att skicka koncentrat från förbrukade avfettningsbad till destruktion på annat sätt.

 • 3.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Modifierad kemfällningsprocess med återvinning av fällningskemikalier - Detaljstudie av vissa delsteg. Delrapport 1. Optimering av fällningssteget.1987Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En optimeringsstudie av rening med kemisk fällning av totalavloppet (efter fibersedimentering) från en fabrik för tillverkning av blekt sulfatmassa har utförts i laboratorieskala. Reningseffekten med avseende på COD, BOD7, kvoten BOD7/COD och TOCl har undersökts som funktion av kemikaliedosering (AVR) och pH. Dessutom har slamproduktionen uppmätts och kemikalie- och slambehandlingskostnder beräknats som funktion av de nämnda parametrarna. Resultaten jämförs med tidigare erhållna resultat (egna och andras). Vi finner, att man kan uppnå reningseffekter på 50-60% med avseende på COD, ca 25% med avseende på BOD7 och troligen 60-70% med avseende på TOCl. Kvoten BOD7/COD kan höjas från 25% i obehandlat vatten till ca 40%. Den nödvändiga dosen fällningskemikalie ligger mellan 0,5 och 1 kg AVR/kg ingående COD. Överdosering av fällningskemikalien ger ringa eller ingen förbättring av reningseffekten. Lämpligt fällnings-pH är 5,5. Slamproduktionen varierar mellan 0,6 och 0,8 kg torrsubstans per kg doserat AVR. Den organiska slamproduktionen är 0,6-0,8 kg brännbar torrsubstans per kg avlägsnad COD.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rapport från fjärde Internationella Symposiet, om anaerob nedbrytning, i Guangzhou, Kina1985Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Fourth International Symposium on Anaerobic Digestion was held from November 11 through November 1985. The plenary lectures were divided into five subject categories: Biogas: Chinese experiences; Science-up-todate: Agricultural Applications, Industrial Applications, Global activities. The report reviews teh symposium ainly from two aspects, Industrial reactor Applications and Basic Research. The UASB-reactor dominated the industrial applications. Few, if any, novel reactor designs were presented Among questions discussed were start-up technics for UASB-reactors and anaerobic filters, and sulphate and suphide inhibition. Lectures an posters on Basic Research dealt mainly with microbiological questions or studies on toxicity and inhibitio. Report in Swedish

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Våtoxidation. En översikt över principer och tekniska tillämpningar.1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Problemet att rena en avloppsvattenström, som är för koncentrerad och/eller för toxisk för biologisk behandling, kan lösas genom uppkoncentrering (membranfiltrering, indunstning) och en efterföljande förbränning i ugn av det erhållna koncentratet, eller alternativt genom oxidation med luft eller syre direkt i vattenfasen under förhöjt tryck. Det senare förfarandet kallas våtförbränning eller våtoxidation. Våtoxidation kan sägas överbrygga en lucka mellan biologiska behandlingsmetoder och regelrätt förbränning. Då man står inför avloppsvatten med ett innehåll av föroreningar motsvarande COD-halter mellan 20 och 150 g/l, kan våtoxidation vara ett tekniskt och ekonomiskt lämligt alternativ. Våtoxidation med luft eller syre utförs vanligen vid temperaturer mellan 200 C och 300 C och under tryck mellan 30 och 200 bar. För fullskaletillämpningar är den vanligaste reaktorutformningen en stående bubbelkolonn med ett antal bottnar. Konstruktionsmaterialet måste vara ganska exklusivt, t ex titan, för att reaktorn skall kunna motstå de hårda, korrosiva betingelserna. Våtoxidationsanläggningar i fullskala finns idag bl a installerade på flera kemsika industrier, på koksverk samt på avfallskonverteringsanläggningar. I USA finns dessutom våtoxidationsreaktorer på en del kommunala reningsverk för behandling av överskottsslam (alternativ till slamrötning). I regel uppnår man mellan 60 och 97 % avlägsnande m a p COD. Enskilda, identifierade ämnen försvinner ofta till 99 % eller mer. En fullständig utbränning av allt organiskt material uppnås dock i regel inte vid våtoxidation under rimliga betingelser (1 á 2 timmars uppehållstid, tryck och temperatur under vattnets kritiska punkt, 374 C, 218 bar). Det behandlade vattnet innehåller i regel låga halter av enkla karboxylsyror, huvudsakligen ättiksyra, samt av en del andra ämnen, såsom acetaldehyd och aceton. Driftskostnaden torde för en våtoxidationsprocess, räknat per ton avlägsnad COD, vara ungefär jämförbar med motsvarande kostnad för biologisk behandling och för förbränning, förutsatt att respektive metod används inom sitt lämpliga koncentrationsområde. Slutsatsen av det ovan sagda blir att våtoxidation är en behandlingsmetod, som bör sättas in selektivt på utvalda avloppsvattenströmmar, eventuellt efter en inledande uppkoncentrering. Behandlingens uppgift är att omvandla biologiskt ej behandlingsbara ämnen till enkla, relativt harmlösa föreningar, som kan avlägsnas i ett avslutande biologiskt reningssteg.

 • 6.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Modifierad kemfällningsprocess med återvinning av fällningskemikalier - Detaljstudie av vissa delsteg. Delrapport 4. Kalkbehandling - förbränning - lakning.1987Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vi har utfört en kort laboratoriestudie av bildningen av aluminiumsulfat, när askan från förbränt kemiskt slam utlakas med svavelsyra. Vi fann att tillsats av kalk till slammet innan förbränningen var nödvändigt för att garantera en bra bildning av aluminiumsulfat. Förutsatt att tillräckligt med kalcium fanns i askan, kunde utlakningen utföras under relativt milda förhållanden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Boman, Bengt
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Frostell, Björn
  Biologisk behandling av ett blekeriavlopp i kombination med ultrafiltrering1990Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ett kombinerat klorstegs- och alkalistegsavlopp behandlades i laboratorieskala i en anaerob reaktor som på utflödessidan var kopplad till en ultrafilteranläggning på så sätt, att biomassa och högmolekylära föreningar kvarhölls och koncentrerades i reaktorn. Permeatet från ultrafiltret behandlades vidare i en aktvslamreaktor. Systemet visade goda behandlingsresultat, ca 80 % COD- och ca 80 % AOX-reduktion samt ca 90 % BOD7-reduktion. (Motsvarande resultat före aktivslambehandlingen var 63+-6 % för COD, 76+-2 % för AOX och 40-50 % för BOD7). Det intressantaste resultatet är emellertid observationen, att betydande andelar av de mängder organiska föreningar, som kvarhölls av ultrafiltreringsmembranet, deklorinerades och bröts ner i den anaeroba reaktorn, som även producerade biogas. Försök att driva systemet utan tillsats av närsalter ledde till en långsam utarmning av de biologiska reaktorernas innehåll av Kjeldahlkväve och totalfosfor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junestedt, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Enochsson, Evelina
  Engsner, Malin
  Aktiva badhus2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör som anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och byggas, i syfte att såväl byggnation som drift av badhusen ska genomföras på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. De aspekter som behandlas är energianvändning, vattenrening, ventilation och innemiljö, driftsoptimering genom simulering av driften med en simuleringsmodell som har tagits fram inom ramen för projektet samt städmetoder. Den övervägande delen av befintliga badhus är utrustade med reningsanläggningar bestående av sandfilter med flockningssteg. I stort sett alla badhus använder klor för att desinficera badvattnet.

  I och med att problemen med bildning av desinfektionsbiprodukter uppmärksammats i en allt större utsträckning på senare tid så har kompletterande reningssteg tillförts. Membranfiltrering för rening av badvatten har länge varit en allt för energikrävande teknik och därför inte setts som ett gångbart alternativ till sandfilter. Det finns dock en potential för att använda membranteknik i större utsträckning framöver då tekniken utvecklats och idag inte är lika energikrävande som förr. Rent teoretiskt så är energibehovet för membranfiltrering i samma storleksordning som för sandfilter. De badhus som studerats i detta projekt har använt klor för att desinficera bassängvattnet. Inom ramen för projektet har energianvändningen i tre badhus kartlagts, och förslag till energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. Resultatet visar att det är möjligt effektivisera energianvändningen i badhus med i storleksordningen 70 procent jämfört med dagens nivåer, vilket avsevärt förbättrar såväl miljöprestanda som den ekonomiska bärkraften för anläggningarna.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bjuggren, Charlotte
  Granath, Jessica
  Olsson, Jenny
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Analysis and Development of the Interpretation process in LCA2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of this work is to study interpretation as a procedure to use the quantitative results of a life-cycle inventory to compare process alternatives with the aim to conclude, whether or not significant differences exist with regard to the studied issues (individual emissions or impact categories). As a result of an introductory survey a procedure for quantitative interpretations is suggested, with data-quality scoring, statistical experimental planning, and multivariate data analysis as basic tools. The procedure has been tested on a case study of treatment of paper packaging waste, either by material recycling or by energy recovery (incineration). The inventory of an earlier study has been used. With the aid of what is called a conceptual model five variables, which could be presumed to have an influence on the environmental impact of paper packaging waste treatment, were identified. The choice of technology, material recycling or energy recovery, was one of these variables. Subsequently 36 scenario calculations, organised in an experimental matrix, were performed. The result was interpreted with the multivariate techniques principal component analysis (PCA), partial least-square modelling (PLS), and uncertainty analysis. The multivariate analysis made it possible to isolate the influence of the variable 'choice of technology' on the environmental impact of the system.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Boman, Bengt
  Anaerob behandling av blekeriavloppsvatten1988Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Inom ramen för anaerob behandling av blekeriavloppsvatten genomfördes under budgetåret 86/87 lab.skaleförsök i kontinuerligt arbetande slamodlingsreaktorer. Syftet var att under vissa preciserade förutsättningar odla fram anaeroba slam och studera dessas förmåga att under specifika betingelser deklorera klororganiskt material i blekeriavloppsvatten. De producerade slammen studerades även med avseende på inhiberingseffekter och toxicitet gentemot några enskilda klororganiska fenoler, som är vanligt förekommande i blekerivatten (p-klorfenol och 2, 4-diklorfenol). För dessa försök användes serumflaskteknik i ett modifierat satsförfarande. Tre stycken anaeroba slamkulturer odlades fram, vilka adapterats till att bryta ner lågmolekylära organiska ämnen, metanol, myrsyra och enkla sockerarter i blekeriavloppsvatten. Två av dessa slamkulturer arbetade vid pH 7, hade slamåldrar på 10 resp. 40 dygn och producerade biogas. Den tredje kulturen arbetade vid pH 5, vid en slamålder överstigande 30 dygn, och hade ingen biogasproduktion. Vi fann att i slamodlingsreaktorerna reducerades 50-70% av halten organiskt bunden klor (mätt som AOX). Det tillsatta blekerivattnets (4C90+D10)+E) COD-innehåll representerade emellertid endast en mindre del (ca 7%) av den totala belastningen i odlingskärlen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Börselius, Kenneth
  Eriksson, Gunnar
  Behandling av skogsindustriellt avlopp med kemisk fällning.1985Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Inledningsvis konstateras, att kemisk fällning är en ekonomiskt attraktiv metod för rening av skogsindustriellt avlopp, och att man med denna metod kan uppnå reningseffekter väl jämförbara med resultat från biologisk rening, framförallt med avseende på svårnedbrytbart material. Slambehandlingsförsök har utförts i laboratorieskala med slam, som erhållits genom kemisk fällning av totalavlopp från Holmens Bruk AB i Hallstavik. Resultaten av försöken tyder på att det är möjligt att ta fram en slambehandlingsprocess, bestående av kalkbehandling av det sedimenterade kemslammet, avvattning av kalkslammet genom pressfiltreering, förbränning av slammet och syralakning av askan, där större delen av fällningskemikalien återvinnes, och där värdet av den återvunna fällningskemikalien täcker åtminstone slambehandlingskostnaden. Kan man dessutom tillgodogöra sig förbränningsvärmet i det utfällda, organiska materialet, kan själva slambehandlingsprocessen bidra till att sänka kostnaden för hela kemfällningsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eriksson, Gunnar
  Modifierad kemfällningsprocess med återvinning av fällningskemikalier - Samanfattning.1987Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport sammanfattas och summeras resultaten och slutsatserna i delrapporterna nr. 1-4 (handlar om koagulering, slamförtjockning och avvattning, slamförbränning och utlakning av aska resp.) som en kostnadskalkyl för en fullskalemodell av en behandlingsanläggning, behandlande det totala avloppet från en fabrik, vilken producerar blekt kraftpappersmassa. Slutsatsen är, att kemisk koagulering är en behandlingsprocess som är väl värd att ta i beaktande angående avlopp från blekningsindustrier. Behandlingsresultaten i form av COD- och TOCl-reduktionshastigheter är överlägsen de luftade bassängerna. I gynnsamma fall kan kostnaderna för kemisk behandling reduceras till en nivå, där de närmar sig kostnaderna för en luftad bassäng.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mannheimer, Johan
  Katoxförsök på aktivt kol under sterila betingelser.1982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Försök med luftoxidation av sorbinsyra och fenol i steril miljö och i närvaro av aktivt kol gav inget belägg för att kolet kan fungera som en oxidationskatalysator i frånvaro av mikroorganismer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Våtoxidation. Kinetik- och effektstudier i laboratorieskala med två skogsindustriella avfallsvätskor.1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  När man i ett konkret fall överväger att tillgripa våtoxidation som behandlingsmetod för en avloppsvattenström, bör man vid inledande laboratorieförsök naturligen studera två punkter: 1. Reaktionskinetiken. 2. Bildade produkter. För att utarbeta en försöksmetodik för laboratorieexperiment med våtoxidation samt för att demonstrera våtoxidationens potential som behandlingsmetod för svårbehandlade avloppsvatten har vi genomfört en laboratoriestudie med två avloppsvatten, som är svåra att behandla biologiskt, nämligen ett talloljekondensat och ett koncentrerat E-stegsvatten. Tre typer av försök genomfördes, nämligen kinetikstudier, produktstudier i satsvisa försök samt försök med halvkontinuerligt arbetande reaktor. I samtliga fall var försöksutrustningens kärna en 2 liters laboratoriereaktor av inconel. Vid kinetikförsöken studerades inverkan av temperaturen i intervallet 200-300 C samt för E-stegsavloppet även inverkan av pH-värdet. Båda parametrarna var av betydelse inom det studerade intervallet. Ändring av reaktionsbetingelserna manifesterade sig framför allt som en ändring av andelen lätt oxiderbar substans, mindre som en ändring av hastighetskonstanter. Vid 300 C kunde ca 90 % av COD avlägsnas inom loppet av 15 minuter. Produktstudierna visade dock, att i fallet talloljekondensat endast 60 % av det organiska kolet avlägsnades vid 300 C. Vid närvaro av Cu(II)-joner kunde dock ett höggradigt avlägsnande även av TOC uppnås. Ur E-stegsavloppet avlägsnades klororganisk substans (AOX) nästan fullständigt. De genomförda försöken visade, att vi med den använda fösöksmetodiken med en måttlig ansträngning kan klarlägga nödvändiga betingelser för och uppnåeligt resultat vid våtoxidation av ett givet provvatten.

 • 15.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dahlgren, Lena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Harding, Mila
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Jesper
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Reuse of treated wastewater for non-potable use (ReUse)2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Population growth, increasing living standards, but also environmental hazards with global climate change as the most significant are all contributing to an increasing water stress in many parts of the world. While access to fresh water for drinking water is getting more costly due to environmental pollution, uses of drinking water conflicts with water needs for agricultural and industrial use, which are in need of substantial water quantities. The use of reclaimed wastewater for non-potable purposes provides a solution for this. This is not new and has in fact been applied in many regions as the main water management approach. As water scarcity becomes more severe, also the need for more sustainable and holistic approaches to deal with our limited fresh water resources becomes more and more obvious. The traditional one-way water handling approach, with end-of-pipe treatment releasing “clean” effluent water to nature, has to be converted into a society-internal water reuse scheme where different water qualities and water uses are considered as an integral part of the water cycle.

  The present report presents activities and results from an international project that aimed at developing and optimizing water treatment processes and systems for sustainable reuse of treated wastewater. The starting point is to combine the sequential batch treatment (SBR, sequencing batch reactors) with different conventional and emerging secondary and tertiary treatment techniques in various combinations, optimized from an overall sustainability perspective. Evaluation and optimization is achieved using life cycle assessment and life cycle cost assessment and their combination.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Bhasin, Aditi
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arnberg, Ronny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Framtida slamhantering – Förbränning kombinerat med fosforåtervinning ur askan2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här projektet syftar till att ta fram ett underlag som belyser för– och nackdelar med förbränning av slam, betraktat ur ett helhetsperspektiv och baseras på försök i fullstor- och pilotskala. Livscykelanalys används för att utvärdera potentiell miljöpåverkan från behandling av slam, om man övergår från kompostering till förbränning (inklusive fosforåtervinning från askor).

  Prover av bottenaska, flygaska, rökgas och renat rökgaskondensat från alla försöken analyserades. De flesta utvärderingar av askorna, rökgasemission och kondensatsvatten visade att det finns en bra möjlighet att förbränna slammen i befintliga pannor. Massbalansberäkningar över förbränningsanläggningen visade att de flesta tungmetallerna hamnar i askor vid förbränningen.

  Resultat från livscykelanalys visade att ett teknikbyte från kompostering till samförbränning (som behandlingsmetod för rötat slam) innebär att man kan minska användningen av fossila energiresurser, minska klimatpåverkan och minska potentialen för toxisk påverkan på natur och människor utan att orsaka signifikant högre miljöpåverkan av annat slag. Resultat i studien visar, att den ovan formulerade slutsatsen är föga beroende av variabeln slambehandlingsmetod. Däremot gäller slutsatsen under studiens förutsättningar och är känslig för de randvillkor som räknas upp i rapporten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Boman, Bengt
  et al.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Anaerob rening av CTMB-avloppsvatten.1986Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Inom föreliggande projekt har den anaeroba reningsteknikens tillämpbarhet på skogsindustriella avloppsvatten studerats. I detta syfte har försök i halvstor skala utförts i en reaktor av typ anaerob filter. Denna reaktortyp anses representera en teknik med vissa fördelar jämfört med den mer etablerade kontaktreaktorprincipen (frisvävande slamflockar), vilken för jämförelsens skull testades i en parallellt gående reaktor av samma storlek. Som komplement till dessa försök genomfördes en försöksserie med anseroba filter i laboratorieskala. Försöken i halvstor skala avslutades dessutom med en relativt kort test av en anaerob försöksprocess, i vilken kontaktreaktorn och filtret seriekopplades. Till försöksverksamheten valdes CTMP-avloppsvatten, vilket motiverades av dess karaktär av 'framtidsvatten', dvs det utgjorde ett relativt okänt avloppsvatten från en massatyp med hög framtida tillverkningspotential. Genom inledande försök i laboratorieskala erhölls indikationer på att det föreligger stora skillnader avseende den anaeroba behandlingsbarheten för CTMP-avloppsvatten från olika fabriker. Försöken i halvstor skala har visat att anaerob behandling av CTMP-avloppsvatten från Rockhammars Bruk kan ge en maximal COD-reduktion på ca 70%, analyserat på ofiltrerat ingående vatten och filtrerat utgående vatten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Ek, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junestedt, Christian.
  Resurseffektiv lakvattenbehandling2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie har man undersökt hur man med ett helhetsperspektiv kan bedöma lokal behandling av lakvatten från kommunala deponier. Den eventuella miljöpåverkan som behandlingen av lakvatten medför jämförs med eventuell påverkan på den recipient som mottar det behandlade lakvattnet. Ökade insatser för rening bör enligt ansatsen medföra motsvarande förbättringar för recipienten. Detta har studerats genom att ansätta olika utsläppsnivåer för ett antal kemiska parametrar vid tre olika deponier i mellersta Sverige. Studien har fokuserat på metaller. Behandlingsanläggningarna vid de olika deponierna har i studien beskrivits genom livscykelanalysmetodik (LCA), vilket innebär att anläggningen bedöms ur ett holistiskt perspektiv. Alla resurser som tillförs anläggningen, exempelvis elektricitet och kemikalier, och alla emissioner och alstrade avfall som behandlingen medför räknas samman till en total bild för hela anläggningen från vaggan till graven. Recipienten dit lakvattnet leds vid respektive deponi har där det varit möjligt studerats genom en effektmodellering, vilket innebär att man skapar en modell som beskriver vilka effekterna blir då ett lakvatten av en viss kvalitet leds till en specifik recipient.Studien visar för ett fall, Fläskebos lakvatten, att dagens rening med kemisk fällning är väl avpassad för recipienten. För att avlägsna mer av de kritiska metallerna Cu och Ni krävs stora insatser i form av energi och eventuellt kemikalier. När det samtidigt visas att recipientens status inte påverkas negativt av dagens utsläpp finns det inget skäl att minska utsläppen ytterligare. Det ligger helt i linje med de nya villkoren Fläskebo fått för sina utsläpp, de provisoriska gränsvärdena var för lågt satta. Lakvattnet från den nya deponi 3 på Högbytorp behandlas inte alls idag innan det blandas med det biologiskt behandlade lakvattnet från den gamla deponin. Den efterföljande behandlingen i mark-växtsystem och det lilla bidraget från deponi 3 gör att det inte tycks rimligt med en separat förbehandling av lakvattnet från deponi 3.För Norsa kommer utredningen fram till att dagens behandling av lakvattnet med nitrifikation och denitrifikation är rimlig, både motiverad och tillräcklig. Även något högre utsläpp av närsalter skulle inte märkas i recipienten, varken utspritt över året eller i samband med rimliga bräddningar vid vårfloden. Den generella observationen från LCA-modellerna är att om man betraktar miljöpåverkan från lakvattensystem och inkluderar behandlingsmetoderna från "vaggan" till renat i lakvatten i recipient, så är miljöeffekterna från lakvattnet i recipienten inte den klart dominerande miljöaspekten. Minskad påverkan på grund av reningen av lakvattnet har i högre eller mindre grad ersatts av motsvarande negativa effekter från användandet av kemikalier och energi, låt vara att de sistnämnda effekterna är utspridda på andra orter än recipienten vid deponin. De toxiska effekter vi kan kvantifiera från såväl deponilakvattnet som framställningen av kemikalier och tillhandahållande av energi orsakas till övervägande del av utsläpp av metaller till luft, sötvatten, havsvatten och mark. Det har här inte varit möjligt att inkludera fler toxiska ämnen i lakvattnen. En slutsats man kan dra är att den verkliga reningseffektivitetenmed de antagna åtgärderna och med hänsyn taget till ökad kemikalie- och energianvändning,är mindre än den man mäter genom att jämföra obehandlat och behandlat vatten. När ökad reningseffektivitet måste uppnås genom ökad insats av kemikalier och energi, finns det en punkt, där marginalnyttan av den ökade reningen är mindre än marginalpåverkan från den intensifierade reningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Erlandsson, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Background data and assumptions made for an LCA on creosote poles. Working report2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report outlines one way to make a holistic ecological assessment taken the different product functionalities into account. The report describes the data used and methodological assumptions made for the life cycle assessment (LCA) on creosote poles. The creosote pole is compared to competitive alternatives made of steel and concrete. The use of the report is twofold; 1) it is aimed to be followed up by a manuscript to a scientific paper. 2) it will be used as the background LCA for an environmental product declaration (EPD). A system approach referred to as 'product LCA' is defined here as a suitable methodology approach for both life cycle assessment (LCA) and when the result is communicated as an environmental product declaration (EPD). This methodology approach has the potential to handle recycling and disposal in an objective way and generates a result that is verifiable concerning both a temporal and spatial scale. When LCA is used for comparative purposes and assertions, it is important that an impact assessment method is used has an environmental significance without including value-choices. Following the LCA standard ISO 14044 the presented EQO normalisation approach generates an interface where the relative importance between different environmental impact categories can be evaluated. Special attention in the EQO approach is made to generate an integrated value on ecological toxicity. The result of the LCA illustrate that the significant aspect for poles made of steel an concrete is the contribution to climate change, while the significant aspect for creosote pole is the contribution to human toxicity. However, the over all assessment will favour the creosote poles as the ecological most sustainable alternatives in respect to the environmental quality objectives used for normalisation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oscarsson, Charlotte
  Spännar, Camilla
  A Manual for the Calculation of Ecoprofiles intended for Third Party Certified Environmental Product Performance Declarations1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A Manual for the Calculation of Ecoprofiles intended for Third Party Certified Environmental Product Performance Declarations

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Simon, Olle
  Sivard, Åsa
  Ericsson, Tomas
  Effekter av ytterligare reningssteg vid skogsindustrier2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna studie har konsekvenser av utbyggnad av ett tredje reningssteg vid två svenska massafabriker utvärderats ur olika aspekter. Beräkningar av utsläppsminskningar och kostnader för membranfiltrering, kemisk fällning respektive sandfilter har genomförts. Resultaten skiljer sig en del såväl mellan de två fabrikerna som mellan val av reningssteg. Analysen av de nya reningsstegens sammanlagda miljöpåverkan visar att de totala utsläppen av närsalter till miljön minskar i samtliga fall. Emellertid ökar miljöpåverkan i alla övriga undersökta påverkanskategorier till följd av bland annat ökad energiförbrukning och kemikalieanvändning vid drift och tillverkning och ökade slammängder vid de nya reningsanläggningarna. Ingen av de metoder som använts i denna studie för att jämföra olika påverkanskategorier ger något entydigt svar på frågan om nyttan är större än kostnaden, men enligt de flesta testade scenarier verkar de nya reningsstegen orsaka ungefär lika mycket miljöpåverkan i vissa avseenden som de gör nytta i andra. Tolkningen försvåras delvis av att den kompletterande reningens effekt på toxicitet inte kunnat bedömas. Resultaten visar emellertid att det är långt ifrån självklart att de nya reningsstegen leder till miljöförbättringar. En slutsats är därmed att tydligare ställningstaganden kring samhälleliga värderingar av olika miljömål efterfrågas

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sivard, Åsa
  Ericsson, Tomas
  Anaerob vattenrening vid massaindustrier – en helhetsbedömning ur miljösynpunkt2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie har införande av ett anaerobt reningssteg i den befintliga reningsprocessen vid två svenska massaindustrier utvärderats ur olika aspekter. Syftet har varit att bedöma total nytta och kostnad av anaerobi ur ett helhetsperspektiv. Bakgrunden är bland annat att flera svenska massaindustrier på senare år övervägt att installera anaerob avloppsvattenrening. Det finns en potential att genom detta spara energi i övriga reningssteg, samt en möjlighet att utvinna biogas ur processen. Den typ av anaerobi som undersökts är en så kallad UASB-process (Upflow Anaerobic Sludge Bed). Konsekvenser av en utbyggd anaerobi har också studerats i form av en livscykelanalys där reningens direkta och indirekta effekter – från utsläpp från anläggningen till miljöpåverkan från använda kemikalier, el- och energianvändning etc. – har jämförts mellan den befintliga anläggningen och den tänkta anaerobin. Resultaten visar att miljönyttan av en installerad anaerobi i de två undersökta fallen ser ut att vara entydigt positiv. En bedömning av miljöstatus i recipienterna visar dock inget starkt behov av förbättrad rening med hänsyn till de lokala förhållandena. Den största miljönyttan med installerad anaerobi tycks istället vara minskad klimatpåverkan – vid det ena bruket tack vare minskat kemikaliebehov i reningen och vid det andra bruket på grund av minskat elbehov. Det är alltså vid framställningen av el och kemikalier som klimatpåverkan kan undvikas i dessa fall. Rent ekonomiskt är dock kostnaden för en anaerob reningsanläggning större än nyttan för de enskilda bruken om både drift- och investeringskostnader inkluderas. Om ytterligare rening behövs av något annat skäl är det dock fullt möjligt att kostnaderna för en anaerobi är lägre än för andra alternativ tack vare energivinsterna. Sett ur ett samhälleligt perspektiv kan miljönyttan av utbyggd anaerobi också ha ett större ekonomiskt värde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Ribbenhed, Malin
  et al.
  Wolf-Watz, Camilla
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sternbeck, John
  Palm Cousins, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Livscykelanalys av marksaneringstekniker för förorenad jord och sediment2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna studie tillämpas livscykelanalysmetodik (LCA) på olika marksaneringsmetoder. Med denna metodik beaktas livscykeln för en saneringsåtgärd av förorenad jord och sediment, d v s miljöpåverkan i form av resursuttag och emissioner under arbetet. De övergripande målen med projektet är dels att utvärdera i vilket/vilka steg den stora miljöbelastningen (s k hot-spots) föreligger för respektive metod, dels att bedöma om olika metoder kan jämföras med varandra utifrån ett helhetsperspektiv. Målet är dessutom att illustrera en metodikansats för toxicitetsbedömning av marksaneringsåtgärder. Tre tekniker för rening av jord (termisk avdrivning, bioslurry och jordtvätt) och två tekniker för rening av sediment (bioslurry och elektrokemisk dialys inklusive torkning) studeras. De parametrar som analyseras är växthuseffekt, försurningspotential, bildning av marknära ozon, eutrofieringspotential, energianvändning samt reningseffektivitet. Dessutom analyseras eko- och humantoxicitet i metodikansatsen för toxicitesbedömningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Tjus, Kåre
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Christensson, Bengt
  Jansson, Åsa
  Kock, Elisabet
  Metodstudie för ekologisk produktutveckling. Fallstudier om lyktstolpar och panntuber vid avfallsförbränning2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid produktutveckling har traditionellt endast produktens tekniska egenskaper varit föremål för bedömningar. Under senare tid har miljöaspekter också kommit att beaktas. I det föreliggande arbetet har syftet varit att även delvis beakta arbetsmiljöaspekter, sociala aspekter och även ta med vissa ekonomiska beaktanden som är naturliga att göra vid material- och produktval. Med utgångspunkt i nedanstående två fallstudier har ett förslag på en arbetsgång vid ekologisk produktutveckling tagits fram. ' Användning av 100 lyktstolpar, i rostfritt respektive galvaniserat kolstål, under 100 års tid för två tänkta vägsträckor i Stockholm respektive i Östersund ' 3200 m Panntuber av vanligt kolstål och motsvarande rör, utvändigt beklädda med en tunn krom-, nickel-, molybdenlegering, Sanicro 28, s k kompoundtuber. Båda rörtyperna är tänkta att sitta i en avfallsförbränningspanna under 8 års användning. En rad kvalitativa hållbarhetskriterier, baserade på miljö-, ekonomiska och sociala aspekter, har ställts upp för produkterna och efter utvärderingen gentemot dessa kriterier ställs förslag på ytterligare förbättring av produkterna. Alla kriterier utvärderas i ett livscykelperspektiv. För den sociala påverkan av produkterna saknas idag en bra metodik för en helhetsbedömning. I denna studie har vi utvecklat och testat en ny metodik genom att utgå från arbetet inom GRI; Global Reporting Initiative, där hänsyn tas till indikatorer för Arbete, Mänskliga rättigheter, Samhällspåverkan och Produktansvar. Arbetsmiljön (inom indikatorn Arbete), har utvärderats vid produktion av lyktstolpar genom jämförelse av kända fakta om risker, statistik över olycksfall och yrkessjukdomar. I rapporten föreslås ett sätt att kvantifiera de framtagna effektkategorierna relativt föreslagna nyckeltal för hållbara utrymmen per 'världsmedborgare'. Denna normalisering ger en möjlighet att till viss del bedöma de olika effektkategoriernas relativa storlek.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Tjus, Kåre
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kock, Elisabet
  Ekologisk produktutveckling, fallstudie massakokare2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna studie är en jämförande analys av olika material som används i massakokare vid två olika bruk där sulfatmassa till-verkas. Fokus har legat på miljöaspekter men arbetsrelaterade skador och ekonomiska aspekter har också ingått i analysen. De material vi har studerat är ett låglegerat stål, ett rostfritt stål och ett compoundstål bestående av ett låglegerat stål med ett tunt lager rostfritt på ytan. De två bruken, A och B skiljer sig på så vis att korrosionsförhållandena är mycket kraftigare i bruk A. Vad gäller koldioxidemissioner är miljönyttan ganska låg vid bruk B. För bruk A ser man däremot en kraftig minskning av CO2 utsläppen genom användningen av rostfritt stål. Orsaken till detta är en betydligt längre livslängd för det rostfria stålet. Vid bruk A är utsläppet av krom mycket större vid användning av låglegerat stål. Förklaringen ligger i att det använda låglegerade stålet innehåller små mängder krom, cirka 0,1 %, men då korrosionen är mångfaldigt större för låglegerat stål, blir emissionen trots den låga halten högre för det låglegerade stålet. Andra undersökta miljöaspekter visar också fördelar för det rostfria stålet vid bruk A. I både bruk A och B är investeringskostnaden per ton massa markant högre för låglegerat stål än för materialen rostfritt och compound. Kostnaden för rostfritt och compound är däremot ganska lika. Vi har också studerat den arbetstid som krävs vid framställning av massakokare och räknat detta i relation till producerad mängd sulfatmassa. För att tillverka en kokare av rostfritt stål behövs det för bruk A endast en tiondel av den arbetstid som motsvarande kokare kräver i låglegerat stål. För bruk B var den arbetstid som behövdes för framställning av massakokare, något lägre för det rostfria alternativet. Compoundstålet gav genomgående mycket bra miljöegenskaper genom en kombination av lång livslängd och minimal inblandning av krom och nickel.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Uppenberg, Stefan
  et al.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brandel, Magnus
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Marcus, Hans-Olof
  Stripple, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wachtmeister, Alexandra
  Zetterberg, Lars
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 1. Huvudrapport - Resursförbrukning och emissioner från hela livscykeln2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljöfaktabok för bränslen är en sammanställning av data för miljöpåverkan vid användning av olika energislag; bränslen och direktproducerad el. Hela livscykeln är beaktad, d.v.s. från råvaruutvinning till förbränning. De data som presenteras avser svenska förhållanden i dagsläget.De studerade bränslena är bensin, diesel, eldningsolja, gasol, kol, naturgas, torv, avfall, etanol, RME, DME, biogas samt trädbränslen (skogsrester, Salix, pelletter/briketter, returflis, tallbeckolja). Data för miljöpåverkan presenteras dels per MJ bränsle och dels per MJ nyttiggjord energi för olika energikällor (energiomvandlingssystem). De energikällor som studeras är värmeverk, kraftvärmeverk, kraftverk (bränsleeldade), villapannor, el från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft, samt lätta och tunga fordon. De data som presenteras i rapporten är uteslutande baserade på resultat från andra rapporter. Inga nya mätningar har utförts. För varje energislag har ett antal livscykelanalyser granskats och utvärderats utifrån metodiken om livscykelanalysers genomförande och innehåll. Utifrån denna granskning har de mest relevanta livscykelanalyserna valts ut och fått ligga till grund för den datasammanställning som presenteras här.

 • 27. Uppenberg, Stefan
  et al.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brandel, Magnus
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Marcus, Hans-Olof
  Stripple, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wachtmeister, Alexandra
  Zetterberg, Lars
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLENDel 2. Bakgrundsinformation och Teknisk bilaga1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljöfaktabok för bränslen är en sammanställning av data för miljöpåverkan vid användning av olika energislag; bränslen och direktproducerad el. Hela livscykeln är beaktad, d.v.s. från råvaruutvinning till förbränning. De data som presenteras avser svenska förhållanden i dagsläget. De studerade bränslena är bensin, diesel, eldningsolja, gasol, kol, naturgas, torv, avfall, etanol, RME, DME, biogas samt trädbränslen (skogsrester, Salix, pelletter/briketter, returflis, tallbeckolja). Data för miljöpåverkan presenteras dels per MJ bränsle och dels per MJ nyttiggjord energi för olika energikällor (energiomvandlingssystem). De energikällor som studeras är värmeverk, kraftvärmeverk, kraftverk (bränsleeldade), villapannor, el från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft, samt lätta och tunga fordon. De data som presenteras i rapporten är uteslutande baserade på resultat från andra rapporter. Inga nya mätningar har utförts. För varje energislag har ett antal livscykelanalyser granskats och utvärderats utifrån metodiken om livscykelanalysers genomförande och innehåll. Utifrån denna granskning har de mest relevanta livscykelanalyserna valts ut och fått ligga till grund för den datasammanställning som presenteras här.

1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf