IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ferm, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjaestad, Monika
  Haeger-Eugensson, Marie
  Liljeberg, Marcus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Must, Aime
  Svennberg, Kaisa
  Lin, Tang.
  Mögel, organiska syror och kulturarv. Kyrkans inne- och utemiljö2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och medeltemperaturer i kombination med energieffektivisering av kyrkobyggnader befaras medföra en ökad risk för uppkomst av mögelväxt och därmed biologisk nedbrytning av kyrkor och kulturföremål. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. I detta projekt studerades fyra kyrkobyggnaders dels makro- och mikroklimat inomhus i förhållande till byggnadsfysikaliska egenskaper och kopplingen mellan inom- och utomhusklimatets eventuella samverkan. Mätningar genomfördes utom- och inomhus av temperatur och luftfuktighet samt vind utomhus. Vidare kartlades mögelskador i kyrkobyggnaderna och förekomsten av organiska syror dokumenterades. Projektresultaten visar att mögelsvamp finns närvarande i alla kyrkor utom i den relativt nyrenoverade Skarstad kyrka. Det s.k. 'Kyrkomöglet' fanns närvarande, framförallt i mikroklimaten, och återfanns i levande form trots låg relativ fuktighet inomhus. Höga halter av organiska syror återfanns i nischer, både på mögelskadade och mögelfria ytor. Dessa höga halter beror sannolikt huvudsakligen på materialets beskaffenhet och utgör främst ett problem i små utrymmen, ej i det stora kyrkorummet. Förutom kyrkans byggnadstekniska förutsättningar är sannolikt orsaken till att det i vissa kyrkor förekommer mögel och i andra inte, en kombination av luftfuktigheten och lufttemperaturen i kyrkans näromgivning, vindutsatthet, solinstrålningen samt eventuellt om det förekommer stora dygnsvariationer inom dessa parametrar. Detta projekt har visat att det är relevant att använda modellerade klimatdata för analysen av kopplingen mellan inomhus- och utomhusklimatet. Ytterligare en fördel är att det även går att visa vad som kan hända i ett framtida klimat av global uppvärmning då även detta går att simulera med samma modell. Resultaten visar sammanfattningsvis på en framkomlig väg att med modellerat lokalklimat kunna göra bättre riskbedömningar av inneklimat och mögeltillväxt

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  God praxis för säker mögelsanering2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It is not uncommon during rebuilding, renovation and extending operations (RRE) that work is done in constructions where mould is present. The occurrence of mould is often unexpected and an unwanted surprise. Work with, and deconstruction of mould-infested constructions results in spores and mould fragments containing mycotoxins and cell wall components being spread to the work environment. Inhalation of these particulate air pollutants can have serious adverse health effects. The most common health effects due to exposure to mould are different forms of respiratory diseases, e.g. ODTS, Organic Dust Toxic Syndrome. A respiratory disease, extrinsic allergic alveolitis, EEA, can arise in serious cases. Acute illness with flu-like symptoms and fever also occurs, symptoms arising a few hours after exposure. The aim of the study is to develop concrete advice and recommendations that can be applied in everyday work. When applying the advice and recommendations, exposure should be reduced to a level where mould remediation and RRE work in mould infested structures can be done safely and without risk of adverse health effects. The results of the project are: The simplest risk assessment method is to assume that there could be mould in those environments that could be water damaged. Such environments include wet rooms (toilets, bathrooms, kitchens), but also in certain known risk structures. Given the risk of developing ODTS and EEA, all exposure to mould and dust containing mould should be avoided. Measures known to protect against the often very high concentrations of dust during RRE and demolition work, also protects against exposure to and spreading of mould. These measures include using personal protective equipment such as a respirator in combination with ventilation and enclosure of the working area to avoid spreading of mould and dust to surrounding premises and thorough cleaning and vacuuming of the working area after finishing the work. We recommend introducing this specific practice for RRE operations where there is a risk of mould exposure. If choosing to omit these measures, a comprehensive risk assessment should be carried out to demonstrate that the risk of exposure to dust and mould is insignificant. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  God praxis för säker mögelsanering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med ROT-arbeten förekommer det att arbete måste göras i byggkonstruktioner där det finns mögel. Ofta kommer mögelförekomsten som en oväntad och oönskad överraskning. Arbete med och rivning av konstruktioner som är angripna av mögel, innebär att mögel sprids till arbetsmiljön tillsammans med det damm som alstras. Här finns tips och råd om hur man bedömer riskerna med möglet och vilka åtgärder som behövs för att undvika negativa hälsoeffekter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Must, Aime
  Åmand, Linda
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Peitzsch, Mirko
  Larsson, Lennart
  Sanering av mögelskador2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  När byggnadsmaterial har blivit angripet av mögel används ibland olika saneringsmedel eller metoder för att bli kvitt möglet och ibland torkas bara materialet ut utan åtgärd. Det finns studier som pekar på att sanering med framförallt kemiska medel inte hejdar eller eliminerar mögeltillväxt och på att frigörandet av partiklar från det mögelskadade materialet ökar vid intorkning. IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet har samarbetat i detta projekt där effektiviteten av olika saneringsmedel/-metoder på mögelangripet byggnadsmaterial undersökts. Gipsskivor samt furusplint steriliserades och förorenades sedan artificiellt med kända mögelisolat av arterna Stachybotrys chartarum respektive Aspergillus versicolor. Materialen inkuberades i fuktkammare varefter c:a tio olika metoder/medel applicerades enligt tillverkarnas instruktioner. Mikrobiologiska och kemiska analyser utfördes av materialen före, direkt efter, efter sex veckor i rumstemperatur utanför fuktkammaren och åter efter ytterligare sex veckor i fuktkammaren. Målet med studien var att utröna huruvida de undersökta saneringsmedlen/-metoderna kunde eliminera mögeltillväxt samt destruera de mögelgifter som bildats i mögelskadan. Ingen av de saneringsmetoder som testats kunde eliminera livskraftig mögelväxt på de olika byggnadsmaterialen. I ett fall -med Alg & MögelBORT Proffs- oskadliggjordes den mögelart som materialet ursprungligen infekterats med, men återkolonisering med nya mögelarter förhindrades ej under gynnsamma förhållanden. Av samtliga saneringsmetoder var det också bara Alg & MögelBORT Proffs som minskade halten av alla de studerade toxinerna i gipsskiva. I furusplint minskade dock mängden toxiner efter flera behandlingar, i.e. med Penetrox-S, de båda bopreparaten, Klorin, Alg & MögelBORT Proffs samt efter torkning. Inget saneringsmedel eliminerade dock toxinerna helt från det skadade byggnadsmaterialet. Främst understryker projektresultaten vikten av att arbeta preventivt med fuktsäkerhet genom hela byggprocessen och förvaltningen för att förhindra uppkomst av mögelskador på byggnadsmaterial. När mögelskador konstaterats bör verksamhetsutövaren åtgärda orsaken till fuktskadan och även byta ut det skadade materialet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sandö, Peter
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Langer, Sarka
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  MIOC - Mögel och påväxt i relation till inneklimat och byggnadsegenskaper2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets bas är en inventering av 24 kyrkor som ett representativt urval från 12 av Sveriges 13 stift. Inventeringen omfattar; luftkvalitetsmätningar, inventering av mögelförekomst, samt beskrivning av mikroklimatnischer, byggteknik och användning (brukarmönster). Resultatet av inventeringen utgör en egenskapsprofil per kyrka som sedan sätts i relation till uppmätta data för relativ fuktighet och temperatur i kyrkorna. Inget samband har identifierats mellan förekomst av mikrobiella skador och de aspekter som finns i egenskapsprofilen. Däremot har en hypotes ställts upp som utgår ifrån att från litteraturen etablerade kritiska fukttillstånd för trä bör kunna användas som ett styrande kriterium för att undvika mikrobiella skador i kyrkorna. Dessa kritiska fukttillstånd ges för olika relativ fuktighet och varaktighet, det vill säga max; 82procent RF i tre månader, 95 procent RF i fyra veckor och 98 procent RF i ett dygn. Utvärderingen visar att för fem kyrkor där mikrobiell påväxt inte identifierats så ligger parametrarna för kritiskt fukttillstånd under de värden som anges för trä. Beskrivning av kritiska fukttillstånd som tar hänsyn till de tre parametrarna varaktighet, relativ luftfuktighet och temperaturkan därför vara ett bättre sätt och bör kunna ersätta äldre kriterier för styr och regler som ofta bara anger en kritisk nivå för relativ luftfuktighet. Fortsatt arbete bör inriktas på att validera detta samband genom analys av fler kyrkor utan mikrobiella skador samtidigt som de kritiska fukttillstånden analyseras. Det samband som identifierats kan tillämpas för att optimera strategierna för styrningen av inneklimatet i kyrkor så att såväl energianvändningen som risken för skador relaterade till mögel och mikrobiell påväxt minimeras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Christensson, Bengt
  et al.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bloom, Erica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies have been made at eight companies to evaluate how mist from metal working fluids, MWF, is spread in the working environment and how spreading of and exposure to MWF mist can be avoided. Research shows that several substances can contribute to and cause respiratory complaints and illness due to MWF mist. There is a great variation in the prevalence of complaints and illness. The same MWF can be assessed as both good and poor in different companies. This indicates that microbiological factors contribute to the complaints and illness. The maintenance of the fluids is important to reduce complaints. Selection of fluid and the chemical composition of the fluid are important as well. The strategy applied in this project was to measure the concentration of particles as an indicator of mist from MWFs. The strategy has proven to be effective in identifying emission sources. It is however important to be aware of the presence of other particle sources that may affect the measurements. One main conclusion from the project is: ? Complaints and illness due to MWF mist may occur with many MWFs, even those which are judged to be “good” and those which are well maintained. Consequently it is wise to design working methods, machines, casing and ventilation in such a manner that emission of and exposure to MWF mist is avoided. The current praxis for encapsulation and process ventilation has proven to be insufficient, as spreading of MWF mist occurs, despite encapsulation and process ventilation. Measures that reduce emission and exposure to MWF mist are e.g. ? Ensure that there are casings of the machines and that there are no leakages from the casings. Such leakages were frequently found in the studied companies. ? Ensure that the ventilation is effective. This requires sufficient exhaust air flow is. In the studied companies, ventilation was frequently not effective enough. ? Measures to reduce accumulation of MWF in the ventilation ducts are needed. A good solution is a filter or cyclone that captures the MWF mist in the exhaust air close to the machines and reduces transport of MWF mist into the ventilation system. If the mist is not captured, there is a huge risk of accumulation of MWF pools in the ducts. Most of the studied companies did not have filters or cyclones. ? In addition to this, the working methods have to be adjusted to reduce exposure to MWF mist, e.g. reduced use of pressurized air and avoiding working inside casings of machines. With a good design of machines and ventilation in combination with good work practice, respiratory complaints and illness can be avoided, even if there is microbiological growth in the MWF. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7. Christensson, Bengt
  et al.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bloom, Erica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under senare år har det både internationellt och i Sverige konstaterats ett antal ”utbrott” av luftvägsbesvär främst inom verkstadsindustri. Orsaken har antagits vara att anställda exponerats för aerosol (dimma) från skärvätskor. Insatser för att minska förekomsten av skärvätskedimma i arbetsmiljön har ofta minskat, men sällan eliminerat problemen. IVL har i samarbete med åtta företag utvärderat hur skärvätskedimma sprids i arbetsmiljön och hur spridning av och exponering för skärvätskedimma kan undvikas. Slutsatser i projektet är att eftersom besvär kan uppkomma även om skärvätskan sköts väl, är det klokt att utforma arbetsmetoder, maskiner, inkapslingar och ventilation på ett sådant sätt att spridning av och exponering för skärvätskedimma minimeras. De besökta företagen hade vanligtvis kapslat in maskiner och hade process-ventilation. Trots detta spreds ofta skärvätskedimma. Dagens praxis ger inte tillräckligt bra skydd mot skärvätskedimma. Insatser som minskar spridning av och exponering för skärvätskor är bland annat att säkerställa att befintliga inkapslingar och ventilation av maskiner fungerar väl. I kombination med bra arbetsmetoder kan detta göra att luftvägsbesvär undviks. Åtgärder behövs också för att hindra skärvätska från att ansamlas i ventilationssystemet. Luftrenare som placeras i ventilationssystemet direkt efter de maskiner där skärvätska används är en effektiv åtgärd som minskar förekomsten av skärvätska i frånluften och ger möjlighet att dimensionera processutsuget efter ventilationsbehovet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Fjällström, Pär
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bloom, Erica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Christensson, Bengt
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Östlund, Gabriella
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL har studerat hur luften förändras vid transport genom fyra ventilationssystem i kontors­fastigheter. De fyra fastigheterna var vanliga kontor utan påtalade innemiljöproblem. Mätningarna visade att de filter som fanns för att rena tilluften skilde av partiklar sämre än förväntat. Mätningarna visade också att det bildas irriterande ämnen vid luftens transport genom ventilations­systemet. Sannolikt bildas irriterande ämnen som organiska syror och formaldehyd genom reaktioner med vatten/fukt. Även den totala halten av kolväten ökar när luften passerar genom ventilations­systemet. Halterna av ozon, kvävedioxid och mikroorganismer minskar när luften passerar genom ventilationssystemet. Baserat på mätningarna samt tidigare studier av ventilationssystem, har IVL sammanställt rekommendationer om hur man kan undvika problem med ventilation i samband med nybyggnation av ventilation; vid underhåll av ventilation och vad man kan göra om man misstänker att ventilationen är undermålig. Läs mer om studien och rekommendationer om åtgärder i rapporten "Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor". IVL-rapport B 2166 .

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf