IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderson, Sara
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sköld, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Källmark, Lovisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Romson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022. I denna rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) på uppdrag åt Trafikanalys genomfört en nuläges- och omvärldsanalys samt tagit fram förslag på indikatorer som ett led i utvärderingen av godstransportstrategin. Syftet är att belysa utvecklingen i Sverige genom internationella jämförelser, med fokus på EU-länder, länder i Sveriges närhet och länder som Sverige har ett stort utbyte med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Grundestam, Catharina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning - Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven på uppdrag av den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, M 2018:08”. Syftet med studien har varit att undersöka miljöpåverkan samt kostnadsaspekter för två hypotetiska, men möjliga framtida, teknik-kedjor för fosforutvinning och hantering av kommunalt rötat avloppsslam.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nyblom, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rekyleffekter och utformning av styrmedel2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet har undersökt vilka rekyleffekter riskerar att uppstå i samband med åtgärder och styrmedel inom transportsektorn och vilka utformningar- och kombinationer av åtgärder och styrmedel som undviker eller minimerar rekyleffekter i transportsektorn? Resultaten bygger på fallstudier baserade på grön skatteväxling, ökat hemarbete, ökad andel elbilar i fordonsflottan, flygskatt och personliga utsläppsrätter. En bred grupp aktörer verksamma inom transportområdet bjöds in att medverka i studien. Gruppen bestod av både forskare, myndighetsexperter, kommunala tjänstepersoner och representanter för berörda aktörsnätverk på transportområdet. I tre workshops utforskades studiens frågor utifrån fem konkreta fall från transportområdet, där en åtgärd (eller flera) införs för att uppnå minskning av växthusgasutsläpp. Samtliga fall bedömdes ge upphov till rekyleffekter, många i betydande grad. Fallet Ökat hemarbete bedömdes ge upphov till ett flertal medelstora rekyleffekter, bland annat till följd av att människor på sikt förändrar sina boendemönster och att minskad pendling frigör tid och resurser för ökat fritidsresande. Ökad andel elbilar i fordonsflottan minskar kilometerkostnaden och riskerar därmed att öka bilresandet och vägslitaget. För att upptäcka och undvika rekyleffekter – och för att bedöma ett styrmedels effektivitet – behövs systemperspektiv snarare än ett fokus på enskilda sektorer. Vid utformning av åtgärder tenderar breda systemövergripande strategier eller smala åtgärder mot särskilt utsläppsintensiva aktiviteter att vara mest effektiva. Det finns en fara med att genomföra åtgärder som låser in svårföränderliga strukturer som på sikt förhindrar genomförandet av tillräckligt långtgående förändringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Mawdsley, Ingrid
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bäckström, Sebastian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Roth, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekie, Haben
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindén, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jerksjö, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hult, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Malin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samordnad varudistribution i kommunal regi har testats i flera kommuner i Sverige, och trots att intresset för konceptet växer i landet finns det brist på grundliga utvärderingar om hur den här typen av logistikförändringar påverkar miljön. I rapporten presenteras en utvärdering av miljöeffekter och samhällsekonomi av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och med finansiering av Energimyndigheten. Samordningsprojektet startade 2014 och innefattar åtta kommuner med ett gemensamt invånarantal på cirka 500 000.

  Mellan åren 2014 och 2017 har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor (kommunalt och privat gods) i kommunerna minskat med 73 procent, vilket främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel. Motsvarande körsträcka har minskat med fyra procent. Hur koldioxidutsläppen och körsträckan förknippat med enbart det kommunala godset har påverkats av samordnad varudistribution har inte kunnat särskiljas från den totala effekten men antalet leveranstillfällen till de kommunala enheterna har halverats jämfört med innan samordningsprojektet infördes, baserat på data från tre kommuner. Förstudien som genomfördes innan projektet startade visade på större effekter gällande minskade körsträckor. En anledning till att resultaten skiljer sig är att man i förstudien inte tog hänsyn till att de stora fullsortimentsleverantörerna till en hög grad samordnade sina varutransporter redan innan samordningsprojektet genomfördes.

  Utsläppen av kväveoxider och partiklar inom kommungränserna har även dessa minskat med omkring 70 procent. Effekten på den lokala luftkvalitén är dock försumbar eftersom minskningarna i emissioner från varudistributionen trots allt är små jämfört med utsläppen från övrig trafik. De minskade utsläppen av luftföroreningar från varudistributionen i kommunerna beror främst på en ökad användning av Euro VI-lastbilar.

  Vid tillfället för utvärderingen har samordnad varudistribution implementerats i samtliga åtta kommuner men det kvarstår att ansluta fler varugrupper och leverantörer och att omförhandla flertalet leverantörsavtal. En uppföljande utvärdering bör därför utföras om ytterligare några år för att avgöra den fulla effekten av samordnad varudistribution. Denna studie visar potentialen för samordnad varudistribution för några alternativa scenarion. I nuläget har samordningsprojektet inte lett till fler lokala leverantörer men möjligheterna för lokala leverantörer att ansluta sig vid kommande upphandlingar har förbättrats. Vid en övergång till en ökad andel lokala leverantörer visar utvärderingen att den samordnade varudistributionen har potential att minska miljöpåverkan. Kommunalt samordnade varutransporter, med tydliga krav på användning av icke-fossila bränslen, kan också visa sig vara en viktig åtgärd för att kunna säkra dagens med biodrivmedel uppnådda klimatvinster.

  De samhällsekonomiska vinsterna med samordningsprojektet är i dagsläget små jämfört med de ökade projektkostnaderna som det medfört. Det kontrakterade åkeriets distributionstrafik dominerar kostnaderna, men även kommunernas administrativa kostnader som kan knytas till samordningsprojektet är betydande. Dessa kostnader kan delvis knytas till den introduktionsfas som fortfarande pågår, varför dessa förväntas minska då projektet hösten 2017 övergår till en förvaltnings- och utvecklingsfas. Av de miljönyttor som har kvantifierats står minskad klimatpåverkan för den största. En betydande framtida kostnadsbesparing för kommunerna ligger i lägre varukostnader, då sluttransporten för varan i framtiden inte bör ingå i priset för varorna. Effekten på arbetsmiljön har inte kunnat fastställas baserat på de intervjuer som har utförts, men det är tydligt att upplevelsen hos de anställda inom kommunernas verksamheter skiljer sig mellan olika kommuner. Liksom i andra studier av samordnad varudistribution har kommunikation identifierats som en nyckel till ett fungerande system, såväl internt inom kommunerna som mellan åkeriet som är kontrakterat för distributionstrafiken och varuleverantörerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Mellin, Anna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Zetterberg, Lars
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridell, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Including maritime transport in the EU Emission Trading System – addressing design and impacts2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the project is to assess the overall design and consequences of including maritime transports in the EU ETS. An inclusion of shipping in the EU ETS would likely be built upon the data and scope of the current monitoring, reporting and verification system, which is covering the legs of a ship’s route before and after a port call to one of EEA’s states. The CO2 emissions captured by MRV was 141 Mtonnes in 2018, estimated to grow to approximately 178 Mtonnes by 2026 if no abatement measures are taken. Alternatively, only including emissions from intra-EEA shipping would limit the emission scope, estimated to reach approximately 75 Mtonnes in 2026.

  The costs for the shipping sector will be determined mainly by 1) the price of allowances and 2) if allowances are given for free or if they are auctioned. Based on our assumptions of 5 to 100 % of allowance auctioned, and a price of 25-70 EUR/tonne CO2 gives an estimated additional cost to the included shipping of 0.2 – 12.5 billion EUR. To set these cost increases into a context, it generates a price increase of between 0.6% and 33% per tonne marine gas oil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Winnes, Hulda
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Granberg, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnusson, Kerstin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stripple, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Zhang, Yuqing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Scrubbers: Closing the loop; Activity 3. Summary; Environmental analysis of marine exhaust gas scrubbers on two Stena Line ships.2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a summary and a joint analysis of four studies on environmental aspects of the use of exhaust gas SO2 -scrubbers on ships. Based on measurements and analyses of emissions and effluents from scrubber systems on ferries in Stena Line’s fleet we draw conclusions on environmental effects of the installations. The studies are part of the EU-funded project “Scrubbers: Closing the loop”. The use of exhaust gas scrubbers on ships is an alternative to the use of low sulphur fuels from a legal perspective. Both options fulfil existing international standards on sulphur emissions from ships in the Sulphur Emission Control Areas (SECA) implemented by the IMO. The environmental effects of a wide spread use of exhaust gas scrubbers are relevant topics for discussion as the limit for sulphur in marine fuel will be reduced globally 2020 and a large increase in the use of scrubbers is likely to follow. Our environmental analyses indicate that the use of a low sulphur fuel oil as marine fuel is favourable compared to the use of heavy fuel oil in combination with an exhaust gas scrubber, from an environmental risk perspective.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Yaramenka, Katarina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Winnes, Hulda
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Scrubbers: Closing the loop; Activity 3. Task 3; Cost benefit analysis.2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results of a cost benefit analysis (CBA) of ship operations on HFO together with open-loop and closed-loop scrubbers, compared to low sulphur fuel oil (LSFO). An increasing number of ships are expected to be equipped with SO2 exhaust gas cleaning, so called scrubber technology, in response to stricter global regulations on sulphur emissions from ships in 2020. The compliance strategy for ship owners is either to use a low sulphur fuel, or to continue operations on HFO and install exhaust gas SO2 scrubbers on board their ships.

  The resulting external costs of environmental and health damage associated with air and water emissions are higher for the scrubber scenarios than in the case of low-sulphur fuel use. The external costs were to a large extent influenced by the fuel needed to run the scrubbers. The fuel penalty associated with the use of scrubbers causes more emission than the low sulphur fuel oil option, followed by higher external costs. From an environmental and health perspective and in line with the precautionary principle, operations on low sulphur fuels therefore seem to be more preferable than operations on HFO together with an exhaust gas scrubber.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf