IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Alfredsson, Eva C.
  et al.
  Lindvall, Daniel
  Karlsson, Mikael
  Malmaeus, Mikael J.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Industrial climate mitigation strategies and the remaining fair carbon budget – The case of Sweden2024In: Next Sustainability, ISSN 2949-8236, Vol. 3, p. 100031-100031, article id 100031Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the climate mitigation strategies of the 15 industries with the largest carbon dioxide emissions in Sweden. Starting from two carbon budget alternatives, we analyse the mitigation projections of the companies in relation to what can be considered their fair share of the remaining carbon budget for Sweden.

  We furthermore determine the uncertainties associated with the strategies. The results suggest that if the communicated mitigation plans are implemented as planned, the companies overdraft our main, 1.5-degree, budget option but stay within the alternative 1.7-degree budget. The analysis shows, however, that the timing and efficiency of emission reductions are crucial.

  Already small delays or lower efficiency in implementation, result in evident overdrafts of also the alternative budget. There are also substantial political and technical risks which can prevent timely mitigations. The article makes a novel contribution by analyzing industries’ mitigation strategies relative to their share of the remaining carbon budget.

  The article demonstrates the importance of transparent industrial climate mitigation strategies and in particular the need for policymakers to set incentive structures to promote strategy implementation.

 • 2.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Engqvist, Anders
  Alongi Skenhall, Sara
  Claeson, Lennart
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  WEBAP - Vågdriven syrepump för Östersjön2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla och testa en metod för syresättning av djupvatten i Östersjön genom nedpumpning av syrerikt ytvatten med hjälp av vågdrivna syrepumpar. Inom projektet har två olika pilotanläggningar tagits fram, byggts och varit i drift mellan 2010 och 2013. En vågdriven pump (WEBAP I) testades under 2 år i Hanöbukten utanför Simrishamn och en elektrisk pump (WEBAP II) placerades i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård. Förutom tester for att undersöka den vågdrivna pumpens effektivitet och framtida utformning så har även effekterna av syresättning på omgivande vattens syre- och fosforkoncentrationer studerats under projektet. Med hjälp av modeller studerades uppskalning av tekniken samt beräkningar av åtgärdens klimatavtryck (carbon footprint) med hjälp av förenklad livscykelanalysmetodik (LCA). Projektet har tagit fram olika tekniska alternativ av syrepumpar för olika behov. Den vågdrivna syrepumpen använder sig direkt av vågorna som energi- och syreresurs vilket har flera fördelar, bland annat en enkel och robust konstruktion samt lokalt tillförd energi genom att vågor nyttjas. Den eldrivna pumpen är en nyutveckling som möjliggör att pumpning kan drivas av vind- och solenergi eftersom effektförbrukningen i pumpen är låg. De två testade systemen visade sig kunna pumpa ner stora mängder ytvatten, men ytterligare förbättringar och utveckling krävs för långsiktigt störningsfri funktion. Rapporten ger en del förslag till sådan utveckling.   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Bjerkesjö, Peter
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wennerholm, Malin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grön omställning och arbetsliv - Kunskapsläge och fortsattaforskningsbehov2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grön omställning i samhället kan skapa nya jobb, men kan även riskera att leda till osäkra och oklara anställningsvillkor. Hur den gröna omställningen kommer att utformas och med vilka effekter och konsekvenser är i beroende av vilka strategier som olika aktörer väljer. Men omställningen kommer att påverka samtliga samhällssektorer.

  IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en utredning om forskning om grön omställning och arbetsliv som har innefattat en konceptualisering av området, en översikt av befintlig forskning samt en kartläggning av kunskapsluckor.

  Rapporten redovisar ett uppdrag från Formas, Forte och Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv om hur arbetslivet kan komma att påverkas av grön omställning. 

  Begreppet grön omställning rymmer en bredd av perspektiv. I rapporten avgränsas fyra ingångar i tema­tiskt syfte. Fossilfri omställning är huvudsakligen tekniska analyser av omställningen till det fossilfria eller klimatneutrala samhället. Grön tillväxt syftar till såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk tillväxt, gröna jobb och investeringar. Cirkulär ekonomi fokuserar på material- och resursanvändning och uppfattas ofta som en central del i grön omställning. Socio-ekologisk omställning fokuserar på sociala perspektiv och rättvisa och omfattar bland annat ett ifrågasättande av tillväxt som mål för samhällsekonomin. 

  Få helt nya yrken förväntas men många väntas kräva nya arbetssätt, kompetenser och utbildningskrav​. Nya arbeten kan uppstå inom energieffektivisering, elnät, vindkraft och kollektivtrafik​. De största utmaningarna för Sverige förväntas vara inom transportsektorn. Staten och arbetsmarknadens parter behöver finna ansvarsfördelning och former för kompetensförsörjning. Många arbetsmiljörisker som förväntas är inte nya, men de förenas med nya förutsättningar för arbetsmiljöarbete när arbetsuppgifter flyttas till företag utan kunskaper eller resurser att hantera dem. Omställningens samspel med jämlikhet är inte entydig. Befintliga ojämlika strukturer på arbetsmarknaden kommer att påverkas av de vägval som görs inom ramen för en grön omställning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ek, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junestedt, Christian.
  Resurseffektiv lakvattenbehandling2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie har man undersökt hur man med ett helhetsperspektiv kan bedöma lokal behandling av lakvatten från kommunala deponier. Den eventuella miljöpåverkan som behandlingen av lakvatten medför jämförs med eventuell påverkan på den recipient som mottar det behandlade lakvattnet. Ökade insatser för rening bör enligt ansatsen medföra motsvarande förbättringar för recipienten. Detta har studerats genom att ansätta olika utsläppsnivåer för ett antal kemiska parametrar vid tre olika deponier i mellersta Sverige. Studien har fokuserat på metaller. Behandlingsanläggningarna vid de olika deponierna har i studien beskrivits genom livscykelanalysmetodik (LCA), vilket innebär att anläggningen bedöms ur ett holistiskt perspektiv. Alla resurser som tillförs anläggningen, exempelvis elektricitet och kemikalier, och alla emissioner och alstrade avfall som behandlingen medför räknas samman till en total bild för hela anläggningen från vaggan till graven. Recipienten dit lakvattnet leds vid respektive deponi har där det varit möjligt studerats genom en effektmodellering, vilket innebär att man skapar en modell som beskriver vilka effekterna blir då ett lakvatten av en viss kvalitet leds till en specifik recipient.Studien visar för ett fall, Fläskebos lakvatten, att dagens rening med kemisk fällning är väl avpassad för recipienten. För att avlägsna mer av de kritiska metallerna Cu och Ni krävs stora insatser i form av energi och eventuellt kemikalier. När det samtidigt visas att recipientens status inte påverkas negativt av dagens utsläpp finns det inget skäl att minska utsläppen ytterligare. Det ligger helt i linje med de nya villkoren Fläskebo fått för sina utsläpp, de provisoriska gränsvärdena var för lågt satta. Lakvattnet från den nya deponi 3 på Högbytorp behandlas inte alls idag innan det blandas med det biologiskt behandlade lakvattnet från den gamla deponin. Den efterföljande behandlingen i mark-växtsystem och det lilla bidraget från deponi 3 gör att det inte tycks rimligt med en separat förbehandling av lakvattnet från deponi 3.För Norsa kommer utredningen fram till att dagens behandling av lakvattnet med nitrifikation och denitrifikation är rimlig, både motiverad och tillräcklig. Även något högre utsläpp av närsalter skulle inte märkas i recipienten, varken utspritt över året eller i samband med rimliga bräddningar vid vårfloden. Den generella observationen från LCA-modellerna är att om man betraktar miljöpåverkan från lakvattensystem och inkluderar behandlingsmetoderna från "vaggan" till renat i lakvatten i recipient, så är miljöeffekterna från lakvattnet i recipienten inte den klart dominerande miljöaspekten. Minskad påverkan på grund av reningen av lakvattnet har i högre eller mindre grad ersatts av motsvarande negativa effekter från användandet av kemikalier och energi, låt vara att de sistnämnda effekterna är utspridda på andra orter än recipienten vid deponin. De toxiska effekter vi kan kvantifiera från såväl deponilakvattnet som framställningen av kemikalier och tillhandahållande av energi orsakas till övervägande del av utsläpp av metaller till luft, sötvatten, havsvatten och mark. Det har här inte varit möjligt att inkludera fler toxiska ämnen i lakvattnen. En slutsats man kan dra är att den verkliga reningseffektivitetenmed de antagna åtgärderna och med hänsyn taget till ökad kemikalie- och energianvändning,är mindre än den man mäter genom att jämföra obehandlat och behandlat vatten. När ökad reningseffektivitet måste uppnås genom ökad insats av kemikalier och energi, finns det en punkt, där marginalnyttan av den ökade reningen är mindre än marginalpåverkan från den intensifierade reningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Grundestam, Catharina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning - Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven på uppdrag av den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, M 2018:08”. Syftet med studien har varit att undersöka miljöpåverkan samt kostnadsaspekter för två hypotetiska, men möjliga framtida, teknik-kedjor för fosforutvinning och hantering av kommunalt rötat avloppsslam.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Hansen, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekosystemtjänster i svenska skogar2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forests are life ensuring nature resources which create possibilities for biodiversity and health and prosperity for humans. In Sweden, forests cover approximately 50% of the land surface and as such are an important national land use category. The Swedish forests are rich in biodiversity, timber, berries and mushrooms, serve us with carbon sequestration and storage and supply the population with pure water and recreational opportunities. A common concept for all these goods and services is ecosystem services. For long, humans have tended to take these natural services for granted, but during the latest years, and mainly after the Millennium Assessment report in 2005, there have been attempts to identify, quantify, evaluate and economically price ecosystem services. The use of and research on the concept has literally exploded. The concept includes the wish to use economical incitement to enhance a sustainable future for the forests. In this report, IVL presents results of a literature study on ecosystem services in Swedish forests. This report identifies, describes qualitatively, quantifies and if possible monetarily evaluates the most important ecosystem services in Swedish forests. Existing research within this area mainly in Sweden (and the other Nordic countries), with an outlook to the rest of the world, is reviewed. Lastly, the report considers the possibilities for future use of the concept ecosystem services in the evaluation of the national environmental goals. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Hellsten, Sofie
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, J. Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Romson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydstedt, Anton
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  André, Hanna
  Actors' perceptions of environmental impact assessment (EIA) benefits to fulfil Sweden's national environmental objectives2023In: Environmental impact assessment review, ISSN 0195-9255, E-ISSN 1873-6432, Vol. 99, p. 106985-106985, article id 106985Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Activities that require a permit in Sweden account for a significant part of the environmental impact that jeopardizes the fulfilment of the 16 Swedish National Environmental Quality Objectives (EQOs) set up by the Swedish Parliament. In this study we investigate how the EQOs are perceived as a management tool in the Swedish Environmental Impact Assessment (EIA) process, mainly based on interviews.

  We have identified several limitations associated with the use of EQOs in EIAs as an effective management tool towards sustainability. These limitations include that the EQOs have a subordinate significance compared with other aspects in the EIA process and that EQOs represent different concepts of sustainability. Furthermore, EQOs have low validity and are set as national objectives, hence separated from the operational level of EIAs.

  A significant proportion of environmental pressures leading to failure to achieve the EQOs are related to permit requiring activities, hence EIA and the permitting process can be important policy instruments to achieve the Swedish EQOs.

  Integrating EQOs better into EIAs may facilitate handling of synergies, inconsistencies, and trade-offs between environmental and sectoral objectives. Furthermore, driving forces of environmental problems may be targeted more directly.

  However, in order for the Swedish EQOs to have a larger impact in the permitting process, the EQO system may need to be adapted, and may also need to be complemented with binding standards or legal norms. Furthermore, clearer guidelines regarding issues to focus on, and necessary templates and documentation may be useful tools to facilitate the process even further.

 • 8. Huser, Brian
  et al.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almstrand, Robert
  Witter, Ernst
  Handbok för åtgärder mot internbelastning2023Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För att uppnå god ekologisk status avseende övergödning i svenska sjöar och kustvatten räcker det i många fall inte att enbart minska belastningen av fosfor från externa källor såsom reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och industrier. Detta beror på att förhöjd internbelastning från sedimenten leder till att halterna av fosfor i vattnet hålls höga. För att minska dessa halter skulle även internbelastningen behöva åtgärdas. 

  Åtgärder mot internbelastning är inte en ersättning för åtgärder mot näringsläckage från land till vattenmiljön, eftersom den externa näringsbelastningen måste vara nere på en tillräckligt låg nivå för att en internbelastningsåtgärd ska bli långsiktigt effektiv.  Även om en framgångsrik åtgärd mot internbelastning resulterar i att fosforhalterna temporärt minskar, kommer den externa belastningen avgöra övergödningssituationen i vattenförekomsten på lång sikt. Det kan alltså vara nödvändigt att genomföra åtgärder mot både den externa och den interna belastningen till en och samma sjö.

  I vilken utsträckning det förekommer förhöjd internbelastning är inte känt i detalj, men i många av de hundratals sjöar och kustvatten påverkade av övergödning kan internbelastning potentiellt utgöra ett problem. Det vore en närmast oöverstiglig uppgift att i detalj undersöka i vilka av dessa vatten åtgärder mot internbelastning skulle vara effektiva, och i så fall vilka dessa åtgärder skulle vara. Mot den bakgrunden presenterar vi i denna handbok ett beslutsstöd som tagits fram av Brian Huser, Mikael Malmaeus, Magnus Karlsson och Ernst Witter med stöd från många partners inom LIFE IP-projektet Rich Waters samt från flera deltagande länsstyrelser i ett associerat projekt finansierad av Havs och Vattenmyndigheten (HaV). Robert Almstrand, Brian Huser och Magnus Karlsson författade handbokens bilaga ”Detaljerad beskrivning av åtgärder”.

  Beslutsverktyget är utformat för att kunna användas av vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra aktörer för att avgöra i vilka fall internbelastning bör åtgärdas och i så fall hur. Det är tänkt att i ett första steg kunna användas med utgångspunkt i de data som redan används vid bedömningen av ekologisk status av sjöar och kustvatten. Användarna ska därefter stegvis kunna gå vidare med ytterligare analyser och utredningar i de fall där detta är motiverat. Förhoppningen är att arbetet med internbelastning ska bli hanterbar och att fokus i största möjliga utsträckning ska läggas på de vatten som verkligen behöver åtgärder.

  Handbokens syfte är att•beskriva problembilden bakom internbelastning av fosfor•vägleda om när det kan vara lämpligt att genomföra åtgärder mot internbelastning •informera om vilka åtgärder som används i dag och deras egenskaper•informera om hur åtgärder kan finansieras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hållén, J.
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, J.M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, N.
  Karlsson, O.M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Niklas
  Melica Biologkonsult.
  Using a dynamic mass balance model to predict fate and transport of PCBs in a polluted boreal lake in Sweden2022In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 853, p. 158522-158522, article id 158522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2013, a screening survey including fish (European perch, Perca fluviatilis) from 20 locations in the Stockholm region of Sweden indicated exceptionally high levels of PCBs (>450 ng ΣPCB7/g ww) in Lake Oxundasjön. An extensive sampling program was launched to define the magnitude and area of impact of PCBs. Moreover, a dynamic mass balance model approach was applied to identify and quantify key transport processes and predict the long-term turnover of PCBs given various remediation scenarios.Based on the dating of sediment profiles, primary emissions of PCBs to Lake Oxundasjön have likely occurred from the end of the 1940s until 1980, reaching the lake via one of its tributaries. Presently, the main source of PCBs is diffusion from the lake sediments. From the lake outlet, >400 g ΣPCB7/yr are transported to LakeMälaren (the third largest lake in Sweden), supplying drinkingwater for parts of the Stockholm area. Remediation actions are necessary to reduce the PCB levels in fish below today's marketing limits and environmental quality standards.

  With natural recovery, our results indicate that the PCB levels in non-migratory fish from Lake Oxundasjön will be elevated for decades to come. The mass of PCBs stored in the lake sediments was estimated, and to our knowledge, Lake Oxundasjön is the most heavily PCB contaminated lake in Sweden. The system constitutes a unique opportunity to test and develop a mathematical mass balance model for PCBs, with substantial data acquired from different aquatic matrices. The model presented in the paper is applicable for risk assessments of PCBs, and the results contribute to the general understanding of the transport and turnover dynamics of PCBs in aquatic ecosystems.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bryhn, Andreas
  Håkanson, Lars
  Jonsson, Per
  Rydin, Emil
  On the role of sedimentological processes controlling phosphorus burial in the coastal zone of the Baltic Sea2019In: Limnology and Oceanography, ISSN 0024-3590, E-ISSN 1939-5590Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Limited capacity to retain phosphorus in the Baltic proper offshore sediments2018In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 47, p. 379-381Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on calculations using a phosphorus (P) budget model, Stigebrandt (2018) concludes that the P-concentration in the water column of the Baltic proper (BP) could be reduced by about 70% within 10–15 years if the deep bottoms were oxygenated. The calculations assume an annual influx from the sediment to the water column of almost 100 000 tonnes, which could be switched off if the sediments were oxidised.

  However, the P storage capacity is strictly limited to the uppermost oxidised layers of the sediment cores. Below the sediment redox cline, the total P-concentration levels out around 1000 mg kg-1 dw regardless of the oxygen conditions in the upper sediment layer. The maximum capacity of BP sediments to retain P from recent settling matter would be around 100 000 tonnes in total, assuming oxygenation of 50 000 km2 currently anoxic bottom.

 • 12.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Modellering av gödande ämnen i Björnöfjärdssystemet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta projekt har omsättningen av gödande ämnen studerats i Björnöfjärdssystemet i Stockholms skärgård. Ett område där Stiftelsen BalticSea2020 bedriver ett arbete med att återställa ekosystemet till en naturlig näringsnivå utan övergödning och genom åtgärder i och kring fjärdarna. Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga flöden av fosfor, kväve, organiskt kol och syre för att på ett strukturerat sätt kunna bedöma och förutsäga effekter av olika åtgärder. Med hjälp av såväl nya som gamla data har massbalanser upprättats för fosfor, kväve och organiskt kol i fjärdsystemet, syrgashalten i bottenvattnet har beräknats med en statistisk modell. Storleksmässigt visar massbalansen att flödena av fosfor mellan sediment och vatten på årsbasis dominerar över externa inflöden, vilket också visar sig genom effekten av de simulerade åtgärder som testats i scenarierna. Behandling av sedimenten ger till synes större effekt på fosforhalten i vattenmassan än åtgärder i avrinningsområdet, även om en hundraprocentig reduktion av externa inflöden uppnår nästan samma effekt. En kombination av åtgärder ger naturligt nog störst effekt. Att behandla sedimenten ger enligt modellen ett långvarigt resultat – omkring halva effekten återstår efter 30 år. I grunden är dock åtgärder mot externa flöden nödvändiga för att komma åt övergödningsproblematiken och inte bara behandla symptomen. När det gäller övriga ämnen konstateras att kväveexporten ut ur systemet kommer att vara proportionell mot reduktionen i extern tillförsel. De minskningar av partikulärt kol i systemet som de simulerade åtgärderna väntas leda till, förväntas inte vara tillräckliga för att syresätta bottenvattnen i någon betydande omfattning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Optimerat utnyttjande av lax och strömming i Bottniska viken - förstudie med förslag till provtagningsprogram2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lax och strömming från Östersjön har av tradition utgjort en del av stapelfödan i Sverige. Dessvärre har det faktum att denna fisk är fet och därmed innehåller många hälsobefrämjande fettsyror, som konsekvens att den också innehåller fettlösliga föroreningar, som genom olika processer tillförts Östersjöns ekosystem. Även om innehållet av föroreningar i Östersjöfisken, exempelvis klororganiska ämnen som DDT, PCB samt dioxiner och furaner, minskat kraftigt jämfört med situationen på 1960- och 70-talet så har likaledes kunskapen om ämnenas potentiellt negativa hälsoeffekter ökat i samhället. Därigenom uppstår dilemmat att söka klarlägga om riskerna med att äta östersjöfisken dominerar över de hälsobefrämjande egenskaperna eller vice versa. I Sverige är det myndigheten Livsmedelsverket som utifrån tillgängligt underlag har i uppdrag att göra denna risk-nyttobedömning, kontrollera vilka halter som förekommer i olika livsmedel och även utfärda rekommendationer om konsumtion bland olika befolkningsgrupper. Det finns även ett regelverk inom EU som bland annat är styrande för vilka föroreningshalter som får förekomma i livsmedel för att de skall få saluföras inom unionens territorium, vilket i hög grad påverkar det svenska yrkesfisket. Yrkesfiskare längs Norrlandskusten genomförde under hösten 2013 en egen undersökning av halter av klororganiska ämnen i egenfångad lax där halterna, i de flesta fall understeg de halter som vanligen redovisats inom Livsmedelsverkets dioxinkontroll och även de gränsvärden för saluföring som begränsar möjligheten till export. Mot bakgrund av detta ställdes en förfrågan till IVL Svenska Miljöinstitutet om att bistå i framtagandet av ett nytt provtagningsprogram för att söka klarlägga orsakerna till skillnaden i uppmätta halter och även utreda möjligheterna att minimera innehållet av föroreningar genom åtgärder inom fiske och beredning av konsumentprodukter. Under våren 2014 har en projektgrupp vid IVL bestående av Magnus Karlsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor och Petra Wallberg arbetat med frågeställningen som även inkluderat en översiktlig genomgång av den komplexa problematik som föreligger runt förekomsten av dioxiner och andra klororganiska ämnen i fet Östersjöfisk. Föreliggande rapport utgör en redovisning av denna förstudie, som i första hand är tänkt som ett underlag för fortsatta fördjupade undersökningar. Projektet har haft en styrgrupp bestående av Gunnar Asplund, yrkesfiskare Rovögern; Thomas Innala, yrkesfiskare Haparanda, Ivar Sundvisson, Västernorrlands kustfiskareförening, Carl-Åke Wallin, yrkesfiskare Stocka samt Magnus Karlsson, IVL. Sammanträden med en referensgrupp bestående av ovan nämnda personer samt Marie Aune, Livsmedelsverket; Ingvar Bergdahl, Umeå universitet; Ingemar Berglund, Havs- och Vattenmyndigheten; Niklas Johansson, Melica biologkonsult samt Anna Rignell-Hydbom och Lars Rylander, Lunds universitet har utgjort en väsentlig del av förstudien. Författarna är dock ensamt ansvariga för rapportens innehåll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna utredning har kostnader, effekter, miljökonsekvenser, juridiska aspekter, konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket, samt andra möjliga motstående intressen vid olika åtgärder för att minska internbelastningen av fosfor i Hjälmaren undersökts. Hjälmaren, Sveriges till ytan fjärde största sjö, anses övergödd men hyser till följd av näringsrikedomen också starka bestånd av gös, en för yrkes- och fritidsfisket viktig art. Att reducera läckaget av fosfor från Hjälmarens bottnar, så kallad internbelastning, till en önskad nivå beräknas kosta storleksordningen 1 miljard SEK. Utredningen har utförts i samarbete med Naturvatten i Roslagen på uppdrag av Hjälmarens vattenvårdsförbund.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Baresel, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sivard, Åsa
  Ericsson, Tomas
  Grahn, Olle
  Kostnadseffektivitet i åtgärder mot övergödning i Östersjön - Fallstudie Gävle fjärdar2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta projekt har kostnadseffektivitetet och resursförbrukning i samband med olika åtgärder studerats i syfte att minska effekter av övergödning i kustzonen i Östersjön. Som studieområde valdes Gävle fjärdar, ett relativt inneslutet kustområde med tillförsel av näringsämnen från olika källor och med en vattenkvalitet som visar på näringsrika förhållanden. Studien har fokuserat på olika åtgärder för att minska tillförseln av fosfor. De landbaserade källor som undersökts är utsläpp från cellulosaindustrin Korsnäsverken och utsläpp från det kommunala reningsverket i Gävle. Därutöver har åtgärder i form av aluminiumbehandling av sedimenten, reduktionsfiske av vitfiskbestånd och syresättning av bottenvattnet utvärderats. För att klarlägga hur fosfor omsätts i det aktuella kustområdet genomfördes massbalansmodelleringar samt en kartering av fosforförrådet i fjärdarnas bottensediment. Det konstaterades att området återhämtat sig från en tidigare period med syrgasbrist och att sedimenten innehöll relativt stora mängder av fosfor. Med modellen simulerades hur olika reduktioner av fosfortillförseln påverkar de ekologiska förhållandena. En minskning av fosfortillförseln med cirka 15 ton/år identifierades som nödvändig för att åstadkomma en reell förändring av miljöförhållandena. Vid detta scenario skulle produktionen av växtplankton minska med storleksordningen 20 % och siktdjupet öka med cirka en halvmeter. Följderna av detta skulle sannolikt bli att utbredningen av påväxtalger ökar i vertikalled och att beståndet av gös skulle minska något till förmån för gädda och abborre. Potentialen och kostnaden för olika åtgärder har beräknats översiktligt. Den specifika kostnaden varierar mellan 400 och 10 000 kr/kg avskiljd fosfor. Den mest kostnadseffektiva åtgärden bedöms vara åtgärder för att förbättra fosforavskiljningen i det kommunala reningsverket. Störst potential för att minska fosfortillförseln har identifierates vid Korsnäsverken men där är också de specifika kostnaderna som högst. Både aluminiumbehandling av sediment och reduktionsfiske bedöms som relativt kostnadseffektiva åtgärder. Vid reduktionsfiske kan dessutom ytterligare positiva effekter tillkomma genom att näringsväven manipuleras på ett gynnsamt sätt. Aluminiumbehandling skulle permanent fastlägga betydande mängder av eljest mobil fosfor. Syresättning bedöms däremot inte vara något alternativ i det studerade fallet eftersom syrgasförhållandena i dagsläget är goda. Kostnadsnyttokalkylen för elektriskt drivna pumpar som transporterar ned ytvatten till botten indikerar emellertid att åtgärden i de fall syrgasbrist föreligger skulle vara en effektiv metod. För att åstadkomma en reduktion motsvarande det föreslagna lokala miljömålet fordras att flera åtgärder genomförs parallellt och den sammanlagda årliga kostnaden beräknas uppgå till cirka 60 Mkr. För att bedöma den potentiella miljöbelastningen som olika åtgärder ger upphov till genomförs en översiktlig livscykelanalys där koldioxidemissioner från respektive åtgärd uppskattas. Störst koldioxidemission erhålls vid kemisk fällning vid Korsnäsverken. Detta förklaras av hög kemikalieförbrukning och att metoden genererar stora mängder slam som förbrukar resurser vid kvittblivning. Reduktionsfiske ger en potentiell koldioxidbesparing om fångsten rötas till biogas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jonsson, Per
  Rydin, Emil
  Sediment studies in the Stockholm archipelago 20082009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A clear indication of improved benthic conditions was found when sediment investigations from the 1990s were repeated in the inner Stockholm archipelago during 2008. In a majority of the investigated areas the surface sediments were oxidized and signs of bioturbation were observed. In the 1990s these areas were dominated by black and laminated surface sediments. When comparing the interpretation of sediment status versus macrozoobenthos data a clear congruence was found. The magnitude of sediment phosphorus (P) turnover in the Stockholm archipelago was closely linked to the sediment accumulation rate. Improvement of the oxygen status in the surface sediment layer have resulted in a temporary accumulation of iron (Fe) bound P. This P might reach high concentrations, and represents a withdrawal of P that otherwise would support primary production. Whether this Fe-P mainly did precipitate in the water column and did settle to the sediment, or if it formed in the oxygenated surface sediment layer due to diffusion of dissolved P and Fe from deeper sediment layers remains uncertain.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindgren, Dan
  Modellering av fosforomsättningen i Östhammarsfjärden. Simulering av åtgärder mot internbelastning2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Effekten av att kemiskt behandla sedimenten i Östhammarsfjärden för att minska läckaget av fosfor från sedimenten har undersökts med hjälp av en massbalansmodell. Resultaten från simuleringarna visar att en fullskalig behandling av sedimenten sannolikt skulle ge en betydande minskning av fosforkoncentrationen i vattnet och därtill kopplad primärproduktion. Samtidigt kan det konstateras att det finns osäkerheter i bedömningen relaterat till mätosäkerheter i det empiriska underlaget och antaganden i modellen. Östhammarsfjärden och intilliggande Granfjärden har extremt höga halter av fosfor och klorofyll i vattenmassan trots att den landbaserade tillförseln inte är anmärkningsvärt hög.  En orsak till detta är den långsamma vattenomsättningen till följd av fjärdarnas avsnördhet. En annan trolig orsak är ett betydande utbyte av fosfor mellan vatten och sediment under vissa delar av året.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydin, Emil
  Jonsson, Per
  Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008-2009. Återbesök i 1990-talets studieområden2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  När sedimentundersökningar av ett stort antal fjärdar i Östersjöns skärgårdsområden genomfördes under 1990-talet konstaterades att högre djurliv saknades i en majoritet av de undersökta områdenas djupare liggande bottnar och att detta sannolikt hade sin förklaring i syrgasbrist. Detta tolkades huvudsakligen som en effekt av den storskaliga övergödningen av Östersjön som orsakat en förhöjd tillförsel av organiskt material till bottnarna. I denna studie har ett antal av de fjärdar som undersöktes under 1990-talet återbesökts och nya sedimentkärnor har insamlats under 2008 och 2009. Resultaten visar att i ett antal av de fjärdar där förekomsten av laminerade (varviga) sediment var påtaglig under 1990-talet, indikerande avsaknad av bottenfauna, har det skett en övergång till bioturberade och oxiderade sediment. Förändringen av redoxförhållandena skulle kunna förklaras av en eller flera av följande faktorer 1) successiv nedbrytning av historiska utsläpp av organiskt material, 2) minskad lokal tillförsel av näringsämnen resulterande i en minskad primärproduktion och sedimentation av organiskt material, 3) bioturbation genom kolonisation av den syretåliga och invaderande havsborstmasken Marenzelleria. Förändringarnas geografiska fördelning, samvariationen med bottenfaunans sammansättning och det faktum att inga betydande förändringar noterats i den överliggande vattenmassans syrgaskoncentrationer, där sådana data funnits att tillgå, talar för att expansionen av Marenzelleria är den viktigaste orsaken bakom förändringarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Karlsson, O. Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, J. Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strömberg, Lars
  Using Fish as a Sentinel in Risk Management of Contaminated Sediments2022In: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, ISSN 0090-4341, E-ISSN 1432-0703, Vol. 84, no 1, p. 45-72Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Lindblom, Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kartläggning av koppling mellan miljökvalitetsmål och tillståndspliktiga verksamheter - MERIT bakgrundsrapport2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utifrån befintliga miljömålsutvärderingar, andra rapporter och dataunderlag bedöms i rapporten den samlade påverkan från tillståndspliktiga verksamheter på ett urval av miljökvalitetsmålens preciseringar och jämfört med den totala påverkan på dessa preciseringar från alla påverkanskällor. Urvalet har skett metodiskt och har avsett att på ett så representativt sätt som möjligt täcka in de tillståndspliktiga verksamheternas samlade påverkan på miljökvalitetsmålen. Totalt har preciseringar från 14 miljökvalitetsmål bedömts.

  Resultaten visar att tillståndspliktiga verksamheter tillsammans utövar en signifikant påverkan på uppfyllandet av 20 av 34 analyserade preciseringar fördelade på 12 av de 14 bedömda miljökvalitetsmålen. ”Signifikant” avser i det här sammanhanget att minst tio procent av den samlade miljöpåverkan orsakas av dessa verksamheter enligt bedömningen. Det gäller till exempel miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö och Grundvatten av god kvalitet. För spridningen av oavsiktligt bildade ämnen och användningen av särskilt farliga ämnen (Giftfri miljö), liksom för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, står de tillståndspliktiga verksamheterna för så mycket som 50 procent av den totala påverkan enligt denna kartläggning. I slutet av rapporten redovisas en tabell med de tillståndspliktiga verksamheternas bedömda andel av den totala påverkan för dessa 20 preciseringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Lindblom, Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vindkraft i kallt klimat: Kunskapsläge och forskningsbehov2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vindkraften har en viktig roll i framtidens energisystem och de flesta bedömare är överens om att mer el kommer att behöva produceras i Sverige framöver. De främsta skälen till detta handlar dels om en elektrifiering av transportsektorn, dels om en omställning av industrin där bland annat batteritillverkning och fossilfri ståltillverkning förutsätter stora mängder el. Trots att vindkraft framstår som en helt nödvändig och rentav den viktigaste komponenten i omställningen av energisystemet, åtminstone på kort sikt, så har utbyggnaden i Sverige bromsat in de senaste åren. En stor del av ansökningarna för nya vindkraftverk stoppas av kommunala veton, rennäring och arts- och naturvårdsskäl. Allmänhetens attityd till vindkraft varierar och även om en majoritet är positiv så ökar också motståndet på olika håll.

  För att genomföra den industriella omställningen i Sverige och elektrifieringen av fordonsflottan kommer stora mängder el behövas. Utgångspunkten i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad är att åtminstone 100 TWh ny vindkraft behövs till 2040, men i vissa scenarier behövs ännu mer. Med en kraftig ökning av elbehovet i norr, med stålindustrins omställning och nya batterifabriker, etableringar av andra elintensiva industrier eller expansion av befintliga, kommer en stor del av vindkraftsutbyggnaden att behöva ske i norra Sverige. I denna rapport har vi använt scenarier mellan 12 och 60 TWh ny vindkraft i norra Sverige.Med tanke på storskaligheten i utbyggnaden är det befogat att undersöka vilka behov detta medför i termer av mark- och resursanvändning och vilka flaskhalsar som finns för utbyggnaden. Med en vindkraftutbyggnad i den storlek som ansatts kommer en markyta i storleksordningen mellan 600 och 6000 km2 att behöva utnyttjas för vindkraftparker i norra Sverige. Detta kan jämföras med ytan av Gotland som är drygt 3 000 km2. Ett tillskott på 100 TWh vindkraft i det svenska energisystemet skulle kräva i storleksordningen 8 miljoner ton järn och 2 miljoner ton cement till vindkraftverk och fundament.

  Dessa volymer av basmaterial är troligen inte problematiskt att tillhandahålla givet de mängder som världen redan bryter och använder. Mer problematisk är sannolikt behovet av kritiska råmaterial som koppar och sällsynta jordartsmetaller. Klimateffekten av materialanvändning och uppförande av vindkraftverken beräknas enligt livscykelanalyser typiskt ligga i storleksordningen 10–20 g koldioxid per producerad kWh, vilket för de energiscenarier för norra Sverige vi undersökt motsvara mellan 2,5 upp till 24 miljoner ton koldioxid (totalt), vilket kan jämföras med de samlade territoriella utsläppen från Sverige på i storleksordningen 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Samtidigt utgör vindkraften i praktiken en betydelsefull del av uppfyllandet av de svenska miljökvalitetsmålen och i synnerhet målet om Begränsad klimatpåverkan. Vissa målkonflikter kan finnas med andra miljökvalitetsmål, men analysen i denna rapport tyder generellt på att den negativa påverkan från vindkraften är hanterbar om än inte försumbar.Det är också av betydelse att förstå vilka förutsättningar norra Sveriges unika karaktär innebär för utbyggnaden av vindkraft.

  Förutom rent tekniska utmaningar har det kalla klimatet också en mer storskalig dimension, då elförsörjningen i Sverige ofta är kritisk under vintermånaderna. En vanlig uppfattning är att sträng kyla ofta sammanfaller med stiltje, vilket sätter fingret på en problematik med en stor andel vindkraft i energimixen. Sammantaget har emellertid de kalla dagarna en relativt liten påverkan på den totala elförsörjningen i Sverige. En annan aspekt av norra Sverige är befolkningsstrukturen med stora arealer glesbygd och med en pågående nyindustrialisering i delar av Norrland. Svenska Sápmi breder ut sig över hela norra Sverige ner till Dalarna i söder. En ny lag trädde i kraft i början av 2022 som bland annat innebär att statliga myndigheter ska konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för dem. Naturen i den alpina biogeografiska regionen är en känslig miljö som kräver särskild hänsyn vid exploateringar av olika slag, inklusive vindkraft.

  Analyserna i denna rapport bygger till stora delar på litteratur men har också genomförts i samråd med aktörer i två workshopar som hållits digitalt under 2022. Viktiga teman under dessa har varit lokalsamhällets behov av samverkan och samnyttjande av mark, samhällsutvecklingen i stort och behovet av en stärkt nationell planering. Generellt konstaterades att olika intressenter behöver involveras i planering, och ersättningsfrågor behöver diskuteras för att öka acceptansen för vindkraft både lokalt och generellt. De långdragna tillståndsprocesser som i nuläget försvårar en snabb utbyggnad av vindkraften behöver hanteras och kompletteras med en effektivare samhällsplanering.

  Sammantaget drar rapporten slutsatsen att en fortsatt utbyggnad av vindkraft i norra Sverige inte försvårar uppfyllandet av miljökvalitetsmålen, och att vindkraften sannolikt är en helt avgörande förutsättning för uppfyllandet av Sveriges klimatmål inklusive miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Vindkraften är både en möjliggörare och pådrivare för den regionala nyindustrialiseringen och den nationella/globala gröna omställningen. Norra Sveriges karaktärsdrag innebär inte att vindkraften orsakar allvarligare miljöeffekter, även om de kumulativa miljöeffekterna lokalt eller på sikt kan bli allvarliga på grund av många och storskaliga etableringar i regionen. Till de största utmaningarna för utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige hör acceptans från lokalbefolkning och/eller kommunpolitiker samt renskötsel och annan samisk markanvändning. Det finns därför ett behov av förbättrad strategisk planering för en storskalig utbyggnad av vindkraft, som kan bidra till att öka tempot och förutsägbarheten i genomförandet och undvika de flaskhalsar som uppstår inom nuvarande tillståndsprocesser. Forskning kring lämpliga lokaliseringsområden för tillkommande vindkraft ur ett holistiskt perspektiv, och bedömning av kumulativa effekter av olika aspekter av den gröna omställningen, kan bidra till förbättrade planerings- och tillståndsprocesser för landbaserad vindkraft.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Lindgren, Oskar
  et al.
  Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Hahn, Thomas
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Karlsson, Mikael
  Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute. IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Exploring sufficiency in energy policy: insights from Sweden2023In: Sustainability: Science, Practice, & Policy, E-ISSN 1548-7733, Vol. 19, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Energy efficiency and renewable energy strategies have been insufficient in achieving rapidand profound reductions of energy-related greenhouse-gas (GHG) emissions. Consequently,energy sufficiency has gained attention as a complementary strategy over the past twodecades. Yet, most research on energy sufficiency has been theoretical and its implementationin policy limited. This study draws on the growing sufficiency literature to examine thepresence of sufficiency as a strategy for reducing energy-related GHG emissions in Sweden,a country often regarded as a “climate-progressive” country.

  By conducting a keyword andcontent analysis of energy policies and parliamentary debates during four governmentalterms of office (2006–2022), this research explores the extent to which sufficiency is integratedinto Swedish energy policy, as well as potential barriers to its adoption. The analyses revealeda scarcity of sufficiency elements. Although some policies could potentially result in energysavings, they are infrequent and overshadowed by the prevailing emphasis on efficiency andrenewable energy.

  Furthermore, Sweden lacks a target for sufficiency or absolute energyreductions. The main impediments to sufficiency implementation include the disregard ofscientific evidence in the policy-making process and the perceived contradiction betweensufficiency and industrial competitiveness. This study thus concludes that sufficiency at bestremains at the periphery of Swedish energy policy. Given the reinforced ambitions withinthe European Union, this raises questions regarding the validity of Sweden’s reputation asa climate-progressive country.

 • 23.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Economic Values and Resource Use2016In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 8, no 5, p. 490-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Absolute decoupling of GDP growth from resource use implies that economic output can be increased without simultaneously increasing input. The essential meaning of this proposition is that the economic values that represent the GDP can be realized by increasing resource efficiency. Given that the GDP is first and foremost a measure of economic activity rather than welfare the possibility of absolute decoupling is theoretically limited.

  This paper demonstrates theoretically and empirically that economic values at the macroeconomic level are fundamentally determined by the use of production factors, primarily labor and physical capital. Technical innovations or efficiency gains increasing utility without raising the costs of production do not add to the GDP unless they stimulate investments in physical capital. Hence the neoclassical notion of productivity is only found to be relevant as a microeconomic concept. In practice, GDP growth is mostly explained by capital accumulation and a key question is whether or not capital accumulation can be decoupled from the use of materials and energy. This will determine the possibility of decoupling of GDP growth from resource use and environmental impact. Alternative measures of progress focusing on welfare rather than economic activity are more likely to achieve absolute decoupling.

 • 24.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Prospects for economic growth in the 21st century: A survey covering mainstream, heterodox and scientifically oriented perspectives2017Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the importance of economic growth for the current economy, business and societal planning there are few long-term growth projections undertaken. There is, however, a vivid debate on what is called the 'new normal' - secular stagnation - which is undertaken within academic disciplines. This overview covers mainstream, heterodox and scientifically oriented economic perspectives on the prospects for economic growth in the 21st century. The survey shows that existing long-term projections and scenarios indicate growth rates ranging from around half a percentage point less than during the last two decades (projected by the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), to dramatically lower growth rates). Differences stem from different perspectives on the determinants of economic growth and the potential for improvements in productivity.

  Headwinds are: an aging population, especially in OECD countries; resource constraints, including energy; increasing environmental costs in particular due to the consequences of climate change; overaccumulation; increasing income differences; and declining social capital. One conclusion is that policymaking based on the assumption that economic growth will continue at pre-crisis levels is unwise and risky.

 • 25.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sedimentundersökning i Hjälmaren2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas kompletterande mätningar av fosforhalten i Hjälmarens vatten under maj-juli 2015, som genomförts i Hjälmarens vattenvårdsförbunds regi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Alfredsson, E.C.
  Real capital investments and sustainability - The case of Sweden.2019In: Ecological Economics, ISSN 0921-8009, E-ISSN 1873-6106Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Alfredsson, Eva
  Potential Consequences on the Economy of Low or No Growth - Short and Long Term Perspectives2017In: Ecological Economics, ISSN 0921-8009, E-ISSN 1873-6106, Vol. 134, p. 57–64-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the fact that future GDP growth is increasingly uncertain there are few analyses of effects of low or zero growth and even fewer analyses of how this could be managed. This study provides an overview of potential consequences on the economy of low or no economic growth as identified by researchers from different branches of economics. Conclusions are based on models and experiences from individual countries or shorter time spans of economic depressions.

  Potential consequences are identified concerning, e.g., labor markets, financial markets, individual businesses and the public sector. Short term effects are sometimes dramatic as evident from experienced economic depressions. However, in the longer term the effects may be less dramatic but may require substantial adjustments to a new normal.

  Our results are far from conclusive since there are very few experiences of a long-term slowdown of economic growth on a national scale and no experience similar to a potential transition from a high to a low growth path on a global scale. The risk of long term low economic growth motivates research on effects and especially on how to handle a potential transition to low or no growth in order to avoid stronger than necessary effects.

 • 28.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Alfredsson, Eva
  Birnbaum, Simon
  Basic Income and Social Sustainability in Post-Growth Economies2020In: Basic Income Studies, E-ISSN 1932-0183, Vol. 15, no 1, article id 20190029Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A central task in efforts to identify pathways to ecologically and socially sustainable economies is to reduce inequality and poverty while reducing material consumption, which has recently inspired future post-growth scenarios. We build a model to explore the potential of a universal basic income (UBI) to serve these objectives. Starting from the observation that post-growth trajectories can take very different forms we analyze UBI in two scenarios advanced in the literature. Comparing UBI in a “local self-sufficiency” economy to a UBI in an “automation” economy, we show that although both scenarios satisfy central sustainability criteria, the impact of a UBI would differ greatly between these contexts. Our analysis shows that a UBI is less compatible with a labor-intensive local selfsufficiency economy than a capital-intensive, high tech economy. We conclude that the feasibility and attractiveness of a UBI in a post-growth scenario depends greatly on the specific characteristics of the economy.

 • 29.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Simon, Olle
  Sivard, Åsa
  Ericsson, Tomas
  Effekter av ytterligare reningssteg vid skogsindustrier2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna studie har konsekvenser av utbyggnad av ett tredje reningssteg vid två svenska massafabriker utvärderats ur olika aspekter. Beräkningar av utsläppsminskningar och kostnader för membranfiltrering, kemisk fällning respektive sandfilter har genomförts. Resultaten skiljer sig en del såväl mellan de två fabrikerna som mellan val av reningssteg. Analysen av de nya reningsstegens sammanlagda miljöpåverkan visar att de totala utsläppen av närsalter till miljön minskar i samtliga fall. Emellertid ökar miljöpåverkan i alla övriga undersökta påverkanskategorier till följd av bland annat ökad energiförbrukning och kemikalieanvändning vid drift och tillverkning och ökade slammängder vid de nya reningsanläggningarna. Ingen av de metoder som använts i denna studie för att jämföra olika påverkanskategorier ger något entydigt svar på frågan om nyttan är större än kostnaden, men enligt de flesta testade scenarier verkar de nya reningsstegen orsaka ungefär lika mycket miljöpåverkan i vissa avseenden som de gör nytta i andra. Tolkningen försvåras delvis av att den kompletterande reningens effekt på toxicitet inte kunnat bedömas. Resultaten visar emellertid att det är långt ifrån självklart att de nya reningsstegen leder till miljöförbättringar. En slutsats är därmed att tydligare ställningstaganden kring samhälleliga värderingar av olika miljömål efterfrågas

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sivard, Åsa
  Ericsson, Tomas
  Anaerob vattenrening vid massaindustrier – en helhetsbedömning ur miljösynpunkt2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna studie har införande av ett anaerobt reningssteg i den befintliga reningsprocessen vid två svenska massaindustrier utvärderats ur olika aspekter. Syftet har varit att bedöma total nytta och kostnad av anaerobi ur ett helhetsperspektiv. Bakgrunden är bland annat att flera svenska massaindustrier på senare år övervägt att installera anaerob avloppsvattenrening. Det finns en potential att genom detta spara energi i övriga reningssteg, samt en möjlighet att utvinna biogas ur processen. Den typ av anaerobi som undersökts är en så kallad UASB-process (Upflow Anaerobic Sludge Bed). Konsekvenser av en utbyggd anaerobi har också studerats i form av en livscykelanalys där reningens direkta och indirekta effekter – från utsläpp från anläggningen till miljöpåverkan från använda kemikalier, el- och energianvändning etc. – har jämförts mellan den befintliga anläggningen och den tänkta anaerobin. Resultaten visar att miljönyttan av en installerad anaerobi i de två undersökta fallen ser ut att vara entydigt positiv. En bedömning av miljöstatus i recipienterna visar dock inget starkt behov av förbättrad rening med hänsyn till de lokala förhållandena. Den största miljönyttan med installerad anaerobi tycks istället vara minskad klimatpåverkan – vid det ena bruket tack vare minskat kemikaliebehov i reningen och vid det andra bruket på grund av minskat elbehov. Det är alltså vid framställningen av el och kemikalier som klimatpåverkan kan undvikas i dessa fall. Rent ekonomiskt är dock kostnaden för en anaerob reningsanläggning större än nyttan för de enskilda bruken om både drift- och investeringskostnader inkluderas. Om ytterligare rening behövs av något annat skäl är det dock fullt möjligt att kostnaderna för en anaerobi är lägre än för andra alternativ tack vare energivinsterna. Sett ur ett samhälleligt perspektiv kan miljönyttan av utbyggd anaerobi också ha ett större ekonomiskt värde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ecosystem services in Swedish forests2016In: Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, E-ISSN 1651-1891, Vol. 6, no 31, p. 626-640Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Existing Swedish and Nordic research and statistics within this area are reviewed and used to develop a first framework for the valuation of ecosystem services in Swedish forests. We base our analysis on the CICES framework and the Cascade-model. Despite the rather long occurrence and use of the concept of ecosystem services, we do not yet have enough information on the status and economic value of services in Swedish forests. The value of the forest ecosystem services is at best an indication of the different multifunctional objectives that should be met in the management of the Swedish forests.

  The five most central ecosystem services in Swedish forests according to annual flow are timber and pulpwood, bioenergy, game, climate regulation and recreation and training, each estimated to have a monetary value of several billion SEK. The different ecosystem services in multipurpose forests interact with each other and may lead to conflicts between use and conservation. We identified a number of trade-offs and synergies between services focusing on the five above ecosystem services.

 • 32.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tegeback, Annika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Att uppmärksamma de ekosystemtjänster som naturen erbjuder innebär ett perspektiv där relationen mellan människa och natur står i centrum och där ekosystemens värde för människan synliggörs på ett effektivt sätt. I denna studie undersöker vi hur ekosystemtjänster kan användas i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA). Både MKB och SKA utgör viktiga beslutsunderlag rörande projekt, planer och program där naturen och ekosystemen på olika sätt påverkas.

  Vår bedömning är att ekosystemtjänster kan hjälpa till att skapa en bättre helhetssyn och att synliggöra ett flertal aspekter som idag inte kommer fram tillräckligt i MKB och SKA. Detta kan exempelvis gälla värden knutna till vardagslandskapet och fler sammanhang i tid och rum. Genom detta kan potentiellt också fler människor komma till tals och känna sig delaktiga i beslutsprocesser. Ekosystemtjänster kan därmed även bidra till att identifiera viktiga frågor som bör hanteras i beslutsprocesser.

  Detta kan komma att innebära att MKB och SKA behöver innehålla mer information. Men det kan också medföra att betydelsefulla frågor identifieras tidigare i processen och att mindre tid för kompletteringar och besvärliga förhandlingar går åt i slutändan. Ett ekosystemtjänstperspektiv kan innebära att beslut baseras på nya avvägningar och andra prioriteringar, vilket i vissa fall troligen också leder till ett annat utfall. Det är inte självklart att ekosystemen i och med detta generellt sett kommer att skyddas eller förvaltas bättre. Vad som skyddas eller bevaras kommer i högre grad att bero på vilka värden detta skapar för människor. Samtidigt skapas en begreppsapparat som synliggör vårt beroende av ekosystemen som också ger en grund för ett hållbart nyttjande.

  Våra slutsatser baseras till stor del på tre relativt utförliga fallstudier där vi undersökt miljökonsekvensbeskrivningar, samråds- och yttrandematerial.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Olshammar, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norén, Katja
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Integrating ecosystem services in Swedish environmental assessments: an empirical analysis2018In: Impact Assessment and Project Appraisal, ISSN 1461-5517, E-ISSN 1471-5465Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Given the growing number of policies and laws that encourage inclusion of ecosystem services (ES) in processes, we have investigated environmental impact assessments (EIA) and strategic environmental assessments (SEA) conducted in Sweden in order to analyse whether ES may be integrated to enhance and improve environmental assessment of today. Representative Swedish environmental projects were reviewed. Three cases with different geographic and environmental settings were selected to allow us to study consideration of a wide range of different ES.

  We investigated the processes and discussions taking place using documentation from the cases. We formalized and labelled the expected impacts into an ES framework. Summarizing each case, we described conformities and divergences in explicit and implicit prioritizations between the actors. We discussed the benefits of integrating ES into current practices and possible improvements in the processes and methodologies. When ES could be integrated into EIAs and SEAs more aspects would be visualized and a larger stakeholder engagement stimulated leading to improved support for decision-making.

 • 34.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hasselström, Linus
  Mellin, Anna
  Nyblom, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åkerman, Jonas
  Addressing rebound effects in transport policy – Insights from exploring five case studies2023In: Transport Policy, ISSN 0967-070X, E-ISSN 1879-310X, Vol. 131, p. 45-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although rebound effects are well-known as a phenomenon, the question of how to avoid and minimize rebound effects have largely been ignored in practical policy.

  In this study, five concrete cases of measures and policies in the transport sector illustrate primary effects, rebound effects and possible strategies to avoid or minimize rebound effects.

  The cases were explored and analyzed in a series of workshops involving in total 15 researchers and societal actors. In addition to the net impact of primary and rebound effects, factors such as the time horizon and the reversibility of the effect may also be important for the evaluation of measures and policies.

  To detect and avoid rebound effects – and to assess the effectiveness of a policy – a system perspective is needed rather than a narrow sector focus. When designing measures, broad system-wide strategies or specific measures addressing particularly emission-intensive activities tend to be most effective for avoiding rebound.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Annacarin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Johan M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Färdplan Sysselsättning - Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige2022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  B2456 Rapport Färdplan Sysselsättning final
 • 36.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dioxinflöden i Kallrigafjärden2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Halten av dioxiner och furaner (PCDD/F) i fet fisk från Östersjön är ofta så pass förhöjd att fisken ej får saluföras inom EU. Situationen synes mer uttalad i Bottenhavet. Flera forskningsprojekt har initierats för att klarlägga de bakomliggande orsakerna till detta. I denna studie har vi undersökt tillförseln och omsättningen av dioxiner i kustområdet Kallrigafjärden i Norduppland längs södra Bottenhavskusten. Kallrigafjärden kan betraktas som ett bakgrundsområde utan någon känd tillförsel från punktkällor. Däremot mynnar två vattendrag i fjärden, Olandsån och Forsmarksån. Genom att mäta halten av PCDD/F vid fyra olika tillfällen under ett år i vattendragen, fjärden och utanförliggande havsområde (Öregrundsgrepen) har en massbalans för PCDD/Fs kunnat upprättas. Därutöver har också halterna av PCDD/Fs i sediment och fisk (abborre) från Kallrigafjärden undersökts. Studien har givit värdefull information om bakgrundsflöden av PCDD/Fs i kustzonen, vilket bland annat kan komma till användning vid framtida bedömningar av mer belastade områden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Puttonen, I.
  Kohonen, T.
  Lukkari, K.
  Mattila, J.
  Variations in the amount and composition of phosphorus in settling particles in the northern Baltic Sea archipelagos.2019In: Boreal environment research, ISSN 1239-6095, E-ISSN 1797-2469Article in journal (Refereed)
 • 38.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bottensedimentens roll för dioxinsituationen i industrirecipienter2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report results and conclusions from a field study of dioxins and furans (PCDD/F) in sediment, water and biota in a number of industrial recipient waters and reference areas in the southern Bothnian Bay and a coastal area in the Baltic Proper are summarized. The aim of the project was to investigate if and how PCDD/F and by implication other organic substances deposited in sediments actually contribute to concentrations of these substances in stationary fish. By investigating concentrations and congener profiles in water, sediment and biota in historically contaminated coastal areas. A larger ambition has been to illustrate how PCDD/F:s stored in sediments by various processes may become available to the ecosystem. Initially the recipients outside the pulp mills Norrsundet and Iggesund and reference areas were studied in some detail. Subsequently seven additional areas were included to improve the data material. Outside the Norrsundet mill a unique situation occurred when the mill was closed down in December 2008 and the ongoing effluent discharge terminated. The Iggesund recipient was of interest since detailed studies of PCDD/F contamination in sediments were carried out there in the 1980´s. One conclusion was that the levels of PCDD/F varied considerably between different locations. In particular, the Norrsundet recipient exhibits higher levels than other areas in most matrices. A proposed but not established environmental quality norm in fish within the Water Framework Directive is 0.23 pg/g TEQ. The latter value was exceeded in Iggesund and Norrsundet. An observed trend also seen in other studies is decreasing levels over time in sediments as well as in fish. Depth profiles in sediments exhibit considerably higher concentrations a few centimeters down reflecting the historical contamination. In fish clearly decreasing levels of PCDD/F were observed in the longer term. However, there was no significant decrease in fish during the last few years after the Norrsundet mill was closed after 2008, but the levels are still high compared to other areas. Another observation is that the congener pattern differs considerably within as well as between matrices. Using statistical methods (PCA) general differences between congener profiles in sediment, benthic fauna and fish were detected. The method does not indicate any typical “forest industry profile", neither in the sediment nor in other matrices, but within the analyzed congeners the variation between locations is unexplained. Correlations between sediment, benthic fauna and fish are highest in congeners with a likely local origin, e.g. 2378-TeCDF, while congeners associated with atmospheric deposition (e.g. 23478-PeCDF and OCDD) show little correlation between matrices. For the congener mostly contributing to the toxicity in fatty fish from the Bothnian Bay, 23478-PeCDF, it was found that levels in coastal areas unaffected by local point sources in general did not differ from levels in the industrial recipients. Measurements with passive samplers in pore water and overlying water column indicate an ongoing diffusive flux from sediment to bottom waters. Another factor indicating that the sediments affect the dioxin situation in Norrsundet is that the levels in fish has not decreased significantly during the three years the mill has been closed. There are no signs that Norrsundet has released more PCDD/F to the environment than other pulp mills. More likely it is the geomorphological conditions in the recipient that explains the difference between Norrsundet and other areas — possibly due to the sediments accumulating more toxic substances or due to the sediments more severely affecting the fauna, for some reason. In summary it is likely that the sediments do contribute to levels of PCDD/F in coastal ecosystems of the Bothnian Bay, although the significance of this contribution is still uncertain.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malm, Jakob
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dispersal model for wastewater - Development and evaluation of the MALMAK model2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report the development of a model for simulation of waste water or cooling water dispersal is presented. The model, called MALMAK, is designed to provide information suitable for environmental impact assessments of the initial spreading of plumes around point sources. It works well with the limited information typically available for assessments of discharges to water recipients and does not require detailed monitoring of ambient conditions. The model development described in this report includes an algorithm for predicting the plume width from the momentum of ambient and effluent water, a new model interface and an inbuilt graphic module enabling simulation results to be directly represented in a digital map. The model has also been validated against empirical data and against a more complex hydrodynamic model and was found to give reasonable estimates of effluent concentrations in aquatic environments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nyblom, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rekyleffekter och utformning av styrmedel2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet har undersökt vilka rekyleffekter riskerar att uppstå i samband med åtgärder och styrmedel inom transportsektorn och vilka utformningar- och kombinationer av åtgärder och styrmedel som undviker eller minimerar rekyleffekter i transportsektorn? Resultaten bygger på fallstudier baserade på grön skatteväxling, ökat hemarbete, ökad andel elbilar i fordonsflottan, flygskatt och personliga utsläppsrätter. En bred grupp aktörer verksamma inom transportområdet bjöds in att medverka i studien. Gruppen bestod av både forskare, myndighetsexperter, kommunala tjänstepersoner och representanter för berörda aktörsnätverk på transportområdet. I tre workshops utforskades studiens frågor utifrån fem konkreta fall från transportområdet, där en åtgärd (eller flera) införs för att uppnå minskning av växthusgasutsläpp. Samtliga fall bedömdes ge upphov till rekyleffekter, många i betydande grad. Fallet Ökat hemarbete bedömdes ge upphov till ett flertal medelstora rekyleffekter, bland annat till följd av att människor på sikt förändrar sina boendemönster och att minskad pendling frigör tid och resurser för ökat fritidsresande. Ökad andel elbilar i fordonsflottan minskar kilometerkostnaden och riskerar därmed att öka bilresandet och vägslitaget. För att upptäcka och undvika rekyleffekter – och för att bedöma ett styrmedels effektivitet – behövs systemperspektiv snarare än ett fokus på enskilda sektorer. Vid utformning av åtgärder tenderar breda systemövergripande strategier eller smala åtgärder mot särskilt utsläppsintensiva aktiviteter att vara mest effektiva. Det finns en fara med att genomföra åtgärder som låser in svårföränderliga strukturer som på sikt förhindrar genomförandet av tillräckligt långtgående förändringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pihl, Erik
  Alfredsson, Eva
  Bengtsson, Magnus
  J Bowen, Kathryn
  Castan Broto, Vanesa
  Tien Chou, Kuei
  Cleugh, Helen
  Ebi, Kristie
  M Edwards, Clea
  Fisher, Eleanor
  Friedlingstein, Pierre
  Godoy-Faúndez, Alex
  Gupta, Mukesh
  R Harrington, Alexandra
  Hayes, Katie
  M Hayward, Bronwyn
  R Hebden, Sophie
  Hickmann, Thomas
  Hugelius, Gustaf
  Ilyina, Tatiana
  B Jackson, Robert
  F Keenan, Trevor
  A Lambino, Ria
  Leuzinger, Sebastian
  I McDonald, Robert
  10 New Insights in Climate Science 2020 - a Horizon Scan2021In: Global Sustainability, E-ISSN 2059-4798, p. 1-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We summarize some of the past year’s most important findings within climate change-related research. New research has improved our understanding of Earth’s sensitivity to carbon dioxide, finds that permafrost thaw could release more carbon emissions than expected and that the uptake of carbon in tropical ecosystems is weakening. Adverse impacts on human society include increasing water shortages and impacts on mental health. Options for solutions emerge from rethinking economic models, rights-based litigation, strengthened governance systems and a new social contract. The disruption caused by COVID-19 could be seized as an opportunity for positive change, directing economic stimulus towards sustainable investments.

 • 42.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stigson, Peter
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Buhr, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Svenfelt, Å.
  Alfredsson, E.C.
  Bradley, K.
  Fauré, E.
  Finnveden, G.
  Fuehrer, P.
  Gunnarsson-Östling, U.
  Isaksson, K.
  Malmqvist, T.
  Skånberg, K.
  Aretun, Å.
  Hagbert, P.
  Öhlund, E.
  Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 20502019In: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Viktor, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Återhämtning och kvarvarande miljöeffekter i skogsindustrins recipienter2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Den svenska skogsindustrin har under de senaste mer än 100 åren genomgått omfattande tekniska förändringar samtidigt som produktionen ökat avsevärt. Utsläppen blev så småningom stora, vilket ledde till att vattenmiljön belastades med ämnen som orsakade övergödning och gifteffekter på organismer. Många tekniska åtgärder genomfördes därför specifikt för att minska miljöpåverkan. Den fortlöpande moderniseringen av anläggningarna, som syftade till effektivare produktion, bidrog ofta också till positiva konsekvenser i recipienterna. Sannolikt har ingen annan svensk industriell verksamhet med utsläpp till vatten genomgått lika stora förändringar.

  Beroende på skogsindustrins dominerande ställning och de tidigare grava effekterna på miljön har omfattande undersökningar och recipientkontroll genomförts vid anläggningarna. Branschen har dessutom drivit forskningsprojekt för att i första hand kunna värdera olika processtekniska lösningar ur miljösynpunkt. Den samlade mängden kunskap torde vara större än vad som finns tillgängligt för varje annan svensk industriverksamhet.

  Den tekniska utvecklingen har lett till väl dokumenterade förbättringar. Många effekter har eliminerats eller kraftigt reducerats. Trots detta bedöms vattenstatus vara otillräcklig i flertalet recipienter. Vilka enskilda åtgärder som kan vara effektiva och hur snabbt man i en given situation kan förvänta sig att en åtgärd ger avsedd effekt är svårt att bedöma. Detta medför betydande svårigheter och osäkerheter vid såväl myndigheternas och domstolarnas beslutsfattande som anläggningsinnehavarnas planering av miljöarbetet. Målet är att uppnå minst god ekologisk status inom en stipulerad tidsram. Risken är stor att man tvingas göra direkt felaktiga och mindre kostnadseffektiva insatser. Mot denna bakgrund formulerades ett forskningsprogram med mål att skapa ökad kunskap.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Öhlund, Erika
  Fauré, Elénore
  The significance of different realms of value for agricultural land in Sweden2020In: Land use policy, ISSN 0264-8377, E-ISSN 1873-5754, Vol. 96, article id 104714Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The demand for additional agricultural land is expected to rise by approximately 50 per cent by 2050 on a global level, and agricultural land of high quality needs to be preserved to ensure future food security. However, agricultural land per capita is decreasing. One of the main reasons for this in the EU and globally is the building of houses or infrastructure on agricultural land. There is a possibility that the Swedish agricultural sector will grow in the future and supply more regions than its own territory with food due to, e.g., climate change. Although appropriate regulations exist to support local decision makers in protecting agricultural land in Sweden, the potential to provide such protection is not fully utilised. This paper aims to contribute to explaining why Swedish municipalities build on agricultural land through an analysis of the values behind the arguments for preserving and exploiting agricultural land at the municipal level and the implications of these values for the preservation of agricultural land in Sweden. Assuming value pluralism, we analyse 30 municipal comprehensive plans through a framework of nine realms of value. We find that municipalities deploy at least eight of the nine realms of value to motivate the preservation of agricultural land, but the economic realm is more dominant among arguments to exploit agricultural land. Most plans do not consider food security. Municipalities could become better prepared to handle unexpected events if they worked with longer-term future scenarios. Further research is needed regarding how different values are weighed against each other in actual exploitation issues.

 • 45.
  Malmeaus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Att modellera internbelastning av fosfor i sjöar: Nya rutiner i LEEDS-modellen2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs nya modelleringsrutiner för beräkning av sedimentation, läckage och begravning av fosfor i sjöar i LEEDS-modellen. På senare år har frågan om åtgärder mot internbelastning av fosfor genom behandling av sediment hamnat i fokus, vilket ställer större krav på precisionen i modelleringen av fosforflöden mellan sediment och vatten. Uppdateringen innebär möjligheter att med större precision kunna simulera effekten av åtgärder mot internbelastning inklusive varaktigheten i dessa åtgärder. Modellen är tänkt att användas inom den vägledning för åtgärder mot internbelastning av fosfor som tas fram inom LIFE IP-projektet Rich Waters.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Malmeaus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Miljöbedömning av kumulativa effekter i infrastrukturprojekt2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras ett ramverk för hur kumulativa effekter kan hanteras i miljöbedömningar av vägar och järnvägar. Kumulativa effekter uppstår när flera separata effekter från tidigare, nuvarande och/eller framtida åtgärder eller projekt samverkar. Den pågående klimat- och biologisk mångfaldskrisen understryker vikten av en holistisk och pålitlig grund för alla typer av tillståndspliktiga verksamheter, inte minst infrastrukturprojekt. Bland rapportens rekommendationer kan nämnas att miljöbedömningar bör ta upp kumulativa effekter till följd av både enskilda, existerande och rimligt förutsägbara aktiviteter, och summan av det diffusa påverkanstryck som utövas av ”bakgrundsaktiviteter” och klimatförändringar.

  Rapporten rekommenderar också ett skifte av fokus från enskilda miljöeffekter till att se miljö­påverkan i ett större sammanhang, exempelvis i form av påverkan på bevarandestatus för naturtyper i ett landskapsperspektiv och inte enbart i relation till den sökta verksamheten. Att på så sätt höja blicken är en tillämpning av ett miljövärdescentrerat perspektiv på bedömning av kumulativa effekter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Malmeaus, Mikael
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Steen, Linnea
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Trender i omvärlden med relevans för Generationsmålet2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande rapport är att tillhandahålla en beskrivning av rådande drivkrafter och globala utvecklingstrender av betydelse för det svenska generationsmålet och dess strecksatser, huvudsakligen i relation till år 2030, men även med reflektioner för 2050. Inför arbetet med den fördjupade utvärderingen finns ett behov av aktuell kunskap avseende rådande utvecklingstrender i omvärlden och hur de kan påverka generationsmålet och dess strecksatser. I rapporten identifieras och analyseras sammanlagt 32 olika omvärldstrender.

  Sammantaget innebär klimatförändringar, global miljöförstöring och ökande brist på och konkurrens om naturresurser betydande utmaningar för uppfyllandet av samtliga av generationsmålets strecksatser och utövar i många fall en negativ påverkan som läggs till den påverkan som sker lokalt inom Sverige. Vad beträffar teknikutveckling, geopolitik och förändrade värderingar är såväl trenderna, som konsekvenserna för det svenska generationsmålet, betydligt mer osäkra, och innehåller i många fall både möjligheter och hot. Exempelvis kan den tekniska utvecklingen bidra positivt till minskad miljöbelastning genom att ersätta fossil infrastruktur med förnybar energi, samt genom att effektivisera produktion och konsumtion. Samtidigt innebär teknikutveckling i många fall ökad produktion och konsumtion, vilket samspelar med värderingar och maktstrukturer. Utöver ansvaret för egna miljömål har Sverige en möjlighet att spela en positiv roll i internationellt miljö- och klimatarbete både globalt och genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Mattsson, Eskil
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eriksson, Flintull Annica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanctuary, Mark
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ecosystem Accounting in the Nordic Countries2022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arnell, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekie, Haben
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömål2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forskningsprogrammet CLEO, Climate change and Environmental Objectives, startades 2010 efter en utlysning från Naturvårdsverket där man efterfrågade forskning med en övergripande målsättning att få: * En analys och kvantifiering av hur förändringar i klimatet, såsom temperatur, nederbörd och avrinning, påverkar förutsättningarna att nå de miljömål som påverkas av långväga transporterade luftföroreningar * En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. * Förbättrad kunskap om grundläggande processer för att ta fram tillförlitliga prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande modeller samt bättre sammanlänkning av modeller för klimat, luft och ekosystem.

  Programmet har fokuserat på miljömålen Frisk luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen övergödning och i viss mån Giftfri miljö. Då målsättningen var att ta fram resultat som är relevanta för pågående arbete med miljömålen och för långsiktiga överväganden så har CLEO arbetat med framtidsscenarier som både fokuserat på en relativt nära framtid (2030), och i vissa avseenden ett längre tidsperspektiv (2100).

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömålen2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 of 54
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf