IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
123456 101 - 150 of 280
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pettersson-Löfstedt, Fredrik
  Lund, Emma
  Dymén, Christian
  Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och vilken påverkan infrastrukturen har för att uppnå miljömålen.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett resultat från forskningsprojektet Stafetten som finansierats av Naturvårdsverket. Deltagande organisationer är IVL Svenska Miljöinstituten, Trivector Traffic och Lund universitet. Syftet med rapporten är öka kunskapen om hur beslutsfattare i olika organisationer ser på kopplingarna mellan nationella miljömål och transportplanering, samt att undersöka hur ett diskursanalytiskt angreppssätt kan bidra till att förklara varför miljömålen inte får tillräckligt genomslag. Analysen bygger på ett intervjumaterial som omfattar 53 intervjuer med tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102. Huser, Brian
  et al.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almstrand, Robert
  Witter, Ernst
  Handbok för åtgärder mot internbelastning2023Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För att uppnå god ekologisk status avseende övergödning i svenska sjöar och kustvatten räcker det i många fall inte att enbart minska belastningen av fosfor från externa källor såsom reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och industrier. Detta beror på att förhöjd internbelastning från sedimenten leder till att halterna av fosfor i vattnet hålls höga. För att minska dessa halter skulle även internbelastningen behöva åtgärdas. 

  Åtgärder mot internbelastning är inte en ersättning för åtgärder mot näringsläckage från land till vattenmiljön, eftersom den externa näringsbelastningen måste vara nere på en tillräckligt låg nivå för att en internbelastningsåtgärd ska bli långsiktigt effektiv.  Även om en framgångsrik åtgärd mot internbelastning resulterar i att fosforhalterna temporärt minskar, kommer den externa belastningen avgöra övergödningssituationen i vattenförekomsten på lång sikt. Det kan alltså vara nödvändigt att genomföra åtgärder mot både den externa och den interna belastningen till en och samma sjö.

  I vilken utsträckning det förekommer förhöjd internbelastning är inte känt i detalj, men i många av de hundratals sjöar och kustvatten påverkade av övergödning kan internbelastning potentiellt utgöra ett problem. Det vore en närmast oöverstiglig uppgift att i detalj undersöka i vilka av dessa vatten åtgärder mot internbelastning skulle vara effektiva, och i så fall vilka dessa åtgärder skulle vara. Mot den bakgrunden presenterar vi i denna handbok ett beslutsstöd som tagits fram av Brian Huser, Mikael Malmaeus, Magnus Karlsson och Ernst Witter med stöd från många partners inom LIFE IP-projektet Rich Waters samt från flera deltagande länsstyrelser i ett associerat projekt finansierad av Havs och Vattenmyndigheten (HaV). Robert Almstrand, Brian Huser och Magnus Karlsson författade handbokens bilaga ”Detaljerad beskrivning av åtgärder”.

  Beslutsverktyget är utformat för att kunna användas av vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra aktörer för att avgöra i vilka fall internbelastning bör åtgärdas och i så fall hur. Det är tänkt att i ett första steg kunna användas med utgångspunkt i de data som redan används vid bedömningen av ekologisk status av sjöar och kustvatten. Användarna ska därefter stegvis kunna gå vidare med ytterligare analyser och utredningar i de fall där detta är motiverat. Förhoppningen är att arbetet med internbelastning ska bli hanterbar och att fokus i största möjliga utsträckning ska läggas på de vatten som verkligen behöver åtgärder.

  Handbokens syfte är att•beskriva problembilden bakom internbelastning av fosfor•vägleda om när det kan vara lämpligt att genomföra åtgärder mot internbelastning •informera om vilka åtgärder som används i dag och deras egenskaper•informera om hur åtgärder kan finansieras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Hållén, J.
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, J.M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, N.
  Karlsson, O.M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Niklas
  Melica Biologkonsult.
  Using a dynamic mass balance model to predict fate and transport of PCBs in a polluted boreal lake in Sweden2022In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 853, p. 158522-158522, article id 158522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2013, a screening survey including fish (European perch, Perca fluviatilis) from 20 locations in the Stockholm region of Sweden indicated exceptionally high levels of PCBs (>450 ng ΣPCB7/g ww) in Lake Oxundasjön. An extensive sampling program was launched to define the magnitude and area of impact of PCBs. Moreover, a dynamic mass balance model approach was applied to identify and quantify key transport processes and predict the long-term turnover of PCBs given various remediation scenarios.Based on the dating of sediment profiles, primary emissions of PCBs to Lake Oxundasjön have likely occurred from the end of the 1940s until 1980, reaching the lake via one of its tributaries. Presently, the main source of PCBs is diffusion from the lake sediments. From the lake outlet, >400 g ΣPCB7/yr are transported to LakeMälaren (the third largest lake in Sweden), supplying drinkingwater for parts of the Stockholm area. Remediation actions are necessary to reduce the PCB levels in fish below today's marketing limits and environmental quality standards.

  With natural recovery, our results indicate that the PCB levels in non-migratory fish from Lake Oxundasjön will be elevated for decades to come. The mass of PCBs stored in the lake sediments was estimated, and to our knowledge, Lake Oxundasjön is the most heavily PCB contaminated lake in Sweden. The system constitutes a unique opportunity to test and develop a mathematical mass balance model for PCBs, with substantial data acquired from different aquatic matrices. The model presented in the paper is applicable for risk assessments of PCBs, and the results contribute to the general understanding of the transport and turnover dynamics of PCBs in aquatic ecosystems.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Ihrfors, Jane
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Granberg, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vowles, Tage
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oljerelaterade miljögiftshalter i sediment och biota efter dieselspill i Himleån2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Natten den 14 april 2022 skedde ett större dieselläckage efter en bränslestöld på fastigheten Varberg Signalen 14:1, Cylindervägen 12. Läckaget härrörde från en ovanjordscistern tillhörande Circle K. IVL Svenska Miljöinstitutet fick i uppdrag att undersöka drabbade vattenrecipienter, Himleån, Getteröns naturreservat och Farehammarsviken, med avseende på oljeföroreningsgrad och biologiskt viktiga komponenter. Uppdraget omfattade också att ge förslag på eventuella åtgärder och hur oljeutsläppet bör följas upp. Den 9–10 maj 2022 togs prover av sediment och biota på en rad platser längs Himleån, i Getteröns naturreservat och vid utloppet till Farehammarsviken. Dagvattenröret från området där olyckan skedde har sitt utlopp i ett mänskligt skapat biflöde till Himleån.

  I Himleån genomfördes provtagningen från utloppet ner till den punkt där ån rinner under väg 41 från strandkanten. På övriga platser längs ån provtogs sediment i åfåran med hjälp av Van Veen-huggare där detta var möjligt. Vid järnvägsbron (gränsen till naturreservatet) och vid Himleåns utlopp gjordes sedimentsprovtagningen från båt med Van Veen-huggare. Vid varje provtagningspunkt togs bilder och anteckningar för att dokumentera förhållandena på platsen. Vid fyra speciellt utvalda platser, varav en referenslokal uppströms olycksplatsen, genomfördes elfiske.Kemiska analyser av sedimentproverna visade på höga halter av alifater och PAH:er vid ett antal platser längs Himleån (provplats 2, 3 och 9) och i stora dammen inom Getteröns naturreservat (provplats 11, 14 och 16).

  I stora dammen var halterna höga främst i sediment från kanalen in mot den lilla dammen samt längs med stranden vid vägen. Utifrån de höga PAH-halter som påträffats i sedimenten vid dagvattenröret (provplats 2), men även med hänsyn till de förhöjda halter som påträffats vid andra provtagningsplatser i området, föreslogs uppföljande provtagning och analyser i dessa områden efter fågelsäsongen för att minimera störningarna.

  Resultaten från den uppföljande provtagningen skulle bidra till ett uppdaterat underlag för rekommendation om och var sanering bör utföras för att undvika eventuella biologiska effekter och vidare spridning av förorenat sediment. IVL rekommenderade också att absorptionslänsarna vid dagvattenutloppet skulle ligga kvar, åtminstone till resultaten från den uppföljande provtagningen analyserats för att kunna fånga upp lättare PAH:er.

  Analyser av fiskmuskel visade förhöjda halter PAH endast vid provplats 7 (Kockargården). Halterna överskred dock inte gränsvärdena för halter i fiskmuskel (HVMFS2019:25), men bör följas upp med ett senare elfiske för att utesluta följdeffekter av spill och åtgärder. Vid analyser av alger påvisades halter över referensprovet för PAH:er i samtliga prover. På tre platser (provplats 8, 10 och 16) överskreds gränsvärdet för kräftdjur och blötdjur (HVMFS 2019:25). Det saknas gränsvärden för vattenväxter.

  En uppföljande provtagning av gifter i sediment vid samma provplatser genomfördes av IVL 8 december 2022. Analyserna visade då för normaliserade värden inga kvarvarande detekterbara halter alifater eller PAH:er uppströms länsar vid dagvattenutloppet (provplats 2). Däremot hade halterna PAH nedströms länsar (provplats 3) ökat och översteg för floranten gränsvärde (HVMFS 2019:25).

  Även vid fågelskyddsområdet norr om dämmet (provplats 11) hade halterna PAH ökat och översteg för bens(g,h,i)perylen gränsvärde (HAV2018:31). IVL bedömer utifrån dessa resultat att provplats 3 efter länsar vid dagvattenutloppet bör saneras, gärna snarast innan våren tar fart. Här bör man ta kontakt med länsstyrelsen för att samråda kring lämpliga saneringsmetoder samt utarbeta en plan för efterkontroll. Analysresultat vid uppföljning av övriga provplatser föranleder inga åtgärder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105. Iyer, Siddharth
  et al.
  Kumar, Avinash
  Savolainen, Anni
  Barua, Shawon
  Daub, Christopher
  Pichelstorfer, Lukas
  Roldin, Pontus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Garmash, Olga
  Seal, Prasenjit
  Kurtén, Theo
  Rissanen, Matti
  Molecular rearrangement of bicyclic peroxy radicals is a key route to aerosol from aromatics2023In: Nature Communications, E-ISSN 2041-1723, Vol. 14, no 1, article id 4984Article in journal (Refereed)
 • 106.
  Jacobson, Anton
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Metoder för Datadriven Dammövervakning2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dammövervakning är ett stort och viktigt område för svenska dammägare. Det är en utmaning att kontinuerligt övervaka en dammkonstruktion med dess givare och snabbt kunna reagera på förändringar som visar på en avvikelse i dammen. Denna rapport behandlar detektion och identifiering av givar- och kommunikationsfel vid dammövervakning samt tillämpning av multivariata metoder för att visualisera och fånga avvikande tillstånd för en damm.  

  Rapporten är resultatet av ett forskningsprojekt som drivits av IVL Svenska Miljöinstitutet AB under 2021–2022. Projektet finansierades av Energiforsk och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL) och hade som mål att implementera övervakning av multivariata metoder för detektion av avvikelser i givarsignaler och dammtillstånd. Detta mål uppnåddes, genom flertalet steg rörande databearbetning, signalövervakning, maskininlärning och metod-utveckling.Multivariata modeller utvecklades baserat på etablerade metoder inom maskin¬inlärning. Modellerna syftar till övervakning av givarsignaler samt det över¬gripande dammtillståndet. Flera olika typer av multivariata metoder har använts inom projektet. Projektet har två fallstudier och genom anläggningsägare har projektet fått tillgång till mer än 5 års historiska data för respektive damm. Denna data ligger till grund för utveckling och utvärdering av multivariata modeller. Att samla in, bygga upp en gemensam förståelse av och förbehandla dessa data kräver mycket tid och ett gott samarbete mellan dataspecialister och dammägare. Förbehandling, där kända avvikelse utesluts, är ett nödvändigt steg för att kunna utveckla en övervakning baserat på multivariata modeller. De datadrivna analysmetoderna utvecklades till början off-line för att sedan användas on-line.

  Tillsammans med dammägare för fallstudierna har pilotinstallationer av modeller samt övervakning av dessa driftsatts. På grund av de krav som säkerhetslagstiftningen ställer kan IVL endast få ett begränsat interface till realtidsdata. Genom implementationer kan dock resultaten analyseras och itereras för att vidareutveckla metoderna för att öka dess nytta.Projektet har tagit fram multivariata modeller samt tillvägagångssätt för utveckling av dessa modeller. Dessa metoder kan ligga till grund för fortsatt utveckling av kostnads¬effektiv multivariat övervakning av dammar samt en kurs för dammägare och dammingenjörer med syfte att öka kompetensen inom området som således kan öka nyttan med övervakning av givarsignaler.

  Denna rapport publiceras både i Energiforsks rapportserie och i IVL:s rapportserie B. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107. Jalkanen, Jukka-Pekka
  et al.
  Johansson, Lasse
  Wilewska-Bien, Magda
  Granhag, Lena
  Ytreberg, Erik
  Eriksson, K. Martin
  Yngsell, Daniel
  Hassellöv, Ida-Maja
  Magnusson, Kerstin
  Raudsepp, Urmas
  Maljutenko, Ilja
  Winnes, Hulda
  Moldanova, Jana
  Modelling of discharges from Baltic Sea shipping2021In: Ocean Science, ISSN 1812-0784, E-ISSN 1812-0792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the new developments of the Ship Traffic Emission Assessment Model (STEAM) which enable the modelling of pollutant discharges to water from ships. These include nutrients from black/grey water discharges as well as from food waste. Further, the modelling of contaminants in ballast, black, grey and scrubber water, bilge discharges, and stern tube oil leaks are also described as well as releases of contaminants from antifouling paints.

  Each of the discharges is regulated by different sections of the IMO MARPOL convention, and emission patterns of different pollution releases vary significantly. The discharge patterns and total amounts for the year 2012 in the Baltic Sea area are reported and open-loop SOx scrubbing effluent was found to be the second-largest pollutant stream by volume. The scrubber discharges have increased significantly in recent years, and their environmental impacts need to be investigated in detail.

 • 108.
  Jerksjö, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Comparing emission rates derived from remote sensing with PEMS and chassis dynamometer tests - CONOX Task 1 report2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report a newly developed method is presented to enable improved comparisons of emission results from remote sensing measurements with those from PEMS routes or from chassis dynamometer standard driving cycles, which together will help to corroborate measurements and better understand real-driving emissions of in particular NOX from late model diesel light-duty vehicles, e.g. Euro 5 and Euro 6 passenger cars. The method utilizes information and data commonly available from remote sensing measurements, such as speed, acceleration and road grade, together with crucial vehicle information, such as vehicle segment, engine/fuel type and Euro classification. From this information the vehicle specific power (VSP) is calculated on an individual vehicle level, which is used as input to simulations with the TU Graz PHEM model to derive instantaneous fuel rates on an individual or aggregated vehicle level. The derived fuel rates are used to convert emissions expressed as gram pollutant emitted per kg fuel burned from the remote sensing measurements into gram pollutant emitted per vehicle distance driven (e.g. g/km). By dividing large remote sensing datasets into VSP bins, the proposed method can be used to convert remote sensing emission rates to any test cycle, such as the WLTP, for further comparisons.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Jerksjö, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Merelli, Luca
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Varella, Roberto
  Sandström-Dahl, Charlotte
  Remote emission sensing compared with other methods to measure in-service conformity of light-duty vehicles: On behalf of the Swedish Innovation Agency and the Swedish Transport Administration2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emission performance of light-duty vehicles (LDVs) was investigated based on various datasets from remote sensing, PEMS and chassis dynamometer measurements. The focus of the investigation was on NOX from early Euro 6 diesels and based on three different datasets:

  -        Data collected from dedicated remote sensing measurements carried out in Sweden, used to recruit vehicles for PEMS and dynamometer tests. 

  -        A large remote sensing dataset from measurements carried out in six European countries, compared with a large number of PEMS RDE data.

  -        Data collected by means of remote sensing, mini-PEMS and a point sampling particle number instrument at a PTI-station.  

  The results of the analysis show:

  -        A good agreement between remote sensing and PEMS as regards real-world NOX emission reductions from Euro 5 through the various steps of Euro 6.

  -        For Euro 6ab diesel LDVs:

  o      A good agreement in NOX emissions between remote sensing and PEMS with data broken down on vehicle model and engine alliance level. 

  o      A reasonable agreement between remote sensing and PEMS for individual vehicles, demonstrating remote sensing capability to identify vehicles exceeding the Euro 6 NOX limit.

  o      Large variations for both remote sensing and PEMS - a factor of 30-40 between the highest and lowest emitters - in NOX emissions between individual vehicles. 

  -        For diesel LDV PM emissions the remote sensing data mirrors the evolution of the increasingly stricter emission standards from Euro 1 onwards, ultimately requiring newer vehicles to be equipped with DPFs, reducing real-world PM emissions by more than 90%.

  -        Remote sensing can be used as a stand-alone, cost-effective method for surveying the RDE performance of the diesel LDV fleet and supplement in-use compliance programs.

  -        Screening for suspected high-emitters with remote sensing and confirmatory measurements with mini-PEMS can be a potential approach to enhance PTI emission testing, e.g., by incorporating NOX and PN tests under real driving conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Jivén, Karl
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hjort, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bäckström, Sebastian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Systemstudier med flytande biogas till tunga fordon: Systemstudier inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en delredovisning inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas. Framförallt beskrivs klimatnyttan av LBG-användning i tunga lastbilar och hur den ter sig med olika bedömningsprinciper i förhållande till alternativen konventionell diesel (Mk1) och HVO.

  Den sammantagna slutsatsen är att LBG som den produceras och används i de system vi studerar kan ses som en klimateffektiv verksamhet som ger nytta i form av exempelvis transportarbete till låg klimatpåverkan och på goda företagsekonomiska villkor för inblandade aktörer med rådande ekonomiska incitament. LBG som används i till exempel tunga lastbilar har inom ramen för detta arbete visat sig ha bättre klimatprestanda än alternativ som biodiesel i form av HVO.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Jivén, Karl
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hjort, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmgren, Elin
  Chalmers University of Technology.
  Persson, Emelie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brynolf, Selma
  Chalmers University of Technology.
  Lönnqvist, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Särnbratt, Mirijam
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Can LNG be replaced with Liquid Bio-Methane (LBM) in shipping?2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As per today (2021), in total some 500 TWh bunker fuel is consumed within the shipping sector annually within EU waters and approximately 25 TWh of this (5%) is LNG (Liquefied natural gas). The fleet of LNG fuelled vessels has grown steadily since the first vessels were introduced around year 2000. Predictions and scenarios indicate that in a couple of years, it is likely that around 15 % of all bunker fuels consumed in shipping will be LNG.Through detailed analyses of present and planned production capacity combined with scenarios built for future potential bio- and electro-methane production, a possibility to replace large amounts of LNG in shipping can be seen from a Swedish perspective.

  In total, the analysis shows a maximum scenario for LBM production (Liquefied Bio Methane) in Sweden year 2045 of nearly 30 TWh annually. This potential includes electro-methane production based on carbon dioxide that is naturally formed during the biogas digestion production process. All production, of methane being assessed as potential, is assessed to be based on sustainable sub¬strates and sustainably produced.This report shows that it could be possible to replace fossil LNG as a fuel in shipping with renewa¬ble LBM at a large scale from a Swedish perspective. The total bunkering of ships in Sweden are around 25 TWh per year, varies over time, and is dependant not only on which ships that calls Swe¬dish ports but also with the market competition with bunker suppliers in other countries. Should 15% of that fuel be LNG, it would be some 4 TWh LNG that could be interesting to switch towards renewable LBM.

  The potential shift in shipping in Sweden from LNG to LBM at a level of 4-6 TWh is assessed to be a realistic potential, but the shift will not happen unless the society gives the industry incentives that supports that shift and clearly shows the involved stakeholders that there is a long-term strat¬egy to enhance renewable methane production and consumption. It is especially important that pol¬icy instrument in the shipping sector is introduced that connects greenhouse gas emissions with a cost that can be avoided if fuels with low or zero emissions being used.Today, only a small proportion of bio-methane is liquefied to LBM in Sweden, while most of the planned production facilities for biogas will be for LBM, thanks to subsidies in the form of invest¬ment support and the decreased demand of CBG that benefits LBM.This report has chosen to use the expression Liquid Bio-Methane (LBM) due to the fact that the ex¬pression often used Liquid Bio Gas (LBG) does not cover the important part of the methane pro¬duced as an electrofuel based on carbon dioxide from the digestion process and also not really in¬cludes the methanation of syngas from gasification plants.A Swedish production support in combination with the introduction of shipping within the EU emission trading scheme (ETS) seems too possibly even out the cost difference between LNG and LBG as a marine fuel or at least give a significantly smaller barrier to overcome.To establish the environmental rationale of this product, life cycle assessments of the production of LBM and the use in the shipping sector were performed. No previous scientific studies have been identified which look into the performance of using electrofuel pathways of LBM in the shipping sector. The results are presented in the report together with an analysis of potential future issues to observe.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Jivén, Karl
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Parsmo, Rasmus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridell, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lundström, Helena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wimby, Per
  Stena Rederi AB.
  Burgren, Johan
  PowerCell Sweden AB.
  Koosup Yum, Kevin
  Sintef Ocean.
  Stenersen, Dag
  Sintef Ocean.
  Concept design and environmental analysis of a fuel cell RoPax vessel - Report in the HOPE (Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options) project2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report includes a ship concept design developed for a RoPax ship (a ferry transporting passengers and goods) with hydrogen fuel cell propulsion for intended operations on the route Frederikshavn (Denmark) to Gothenburg (Sweden). The assessments, performed within the HOPE (Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective) project, shows that it is technically feasible to build and operate such a ship with existing technology for the studied route between these two Nordic countries. Also, the costs of such a concept are assessed and compared to other fuel options including: battery-electric propulsion, electro-ammonia, electro-methanol, biomass-based methane, or fossil liquefied natural gas (LNG), as well as conventional fossil marine gas oil (MGO).

  The overall result from the comparative analysis of the estimated costs is that the hydrogen fuel cell ship, when assuming current or near future costs for the technology and the hydrogen, is estimated to be some 25 percent more expensive than a conventional fossil fuelled (MGO) RoPax ship (when including costs for emissions in the EU emission trading scheme). However, the cost developments are uncertain. In the case that fuel cell prices, and hydrogen prices, are decreasing, and todays cost levels of emission allowances in the EU emission trading scheme (ETS) increase, the hydrogen fuel cell ship could possibly be operated at lower total costs compared to the MGO fuelled ship.

  A cost benefit analysis was also performed, comparing costs linked to the technical implementation of hydrogen fuel cell solutions in shipping (with a private and social perspective) to benefits in terms of reduced external costs linked to lower emissions and potential subsides. The cost benefit assessment also confirms that the investment from a private perspective is not cost effective and that additional subsidies may be needed for investments in fuel cell hydrogen technology to take place. The cost effectiveness from a social perspective is strongly dependent on values of highly uncertain parameters.

  The impacts of emissions of hydrogen as fuel in a Nordic context were assessed for deployment scenarios for hydrogen and fuel cell solutions in Nordic shipping. There is a considerable potential for emission reductions both in terms of CO2, nitrogen oxides (NOX), sulphur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) linked to the implementation of hydrogen and fuel cells in Nordic shipping, particularly in the RoPax segment, representing 30% of total CO2 emissions in 2018. Considering the relatively long lifetime of vessels, investments must be made soon to enable a hydrogen powered shipping fleet in the near future. Since it is currently not economically viable with hydrogen and fuel cells vessels there is need for subsidies and investments in pilots to develop solutions and speed up the process. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Johansson, Henrik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Perjo, Liisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Näringslivets arbete med biologisk mångfald: En kartläggning av företagens strategiska arbete och uppföljning2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL Swedish Environmental Research Institute has on the behalf of Swedish Environmental Protection Agency, conducted a review of how Swedish companies work with biodiversity. The purpose of the review was to gain knowledge and identify good examples on how companies can develop their strategic work on biodiversity, and how they can follow up and measure their impacts on biodiversity. An important part of the review has also been to highlight obstacles and success factors for companies’ biodiversity work. The review aims to inspire more companies to work with and follow up biodiversity, and to highlight actions that the business sector can take in order to achieve Sweden’s environmental quality objectives.

  Even though this review only includes interviews with nine companies, the results clearly indicate a complexity of measuring and following up companies’ impacts on biodiversity. 

  The interviewed companies continuously emphasise the importance of analysing and addressing the impacts on biodiversity throughout the whole value chain. Companies can also use the knowledge, processes and lessons-learned from their climate-related actions to establish strategic work with biodiversity and to create a follow-up framework. Although it is important that biodiversity is discussed alongside climate change as a dual challenge, it is important to be careful with the differences between these two areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Livscykelanalys av fyra system för biogasproduktion från stallgödsel: Intern leverans av ERA-NET-projektet MANUMAX, SI/501741–012021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom att termiskt förbehandla gödsel, substrat till biogasproduktion, kan avkastningen öka. Detta kan i sin tur leda till både ekonomiska och miljömässiga fördelar med biogasproduktionen. Syftet med denna rapport är att presentera resultatet för den miljömässiga utvärderingen genom en LCA.

  Fyra biogassystem har jämförts i studien: produktion av el och värme från biogas från gödsel (i ett kraftvärmeverk) med och utan förbehandling samt uppgradering av biogas till biometan för utmatning på naturgasnätet också med och utan förbehandling.

  Resultatet visar att biometanfallen presterar bäst ur ett klimat- samt energianvändningsperspektiv. Detta beror till störst del på att biometan kan ersätta ett fossilt bränsle (naturgas) vilket ger en stor miljönytta. Systemet med förbehandling presterar bättre än det utan förbehandling på grund av den ökade avkastningen av biogas. Tillförsel av extern energi till förbehandlingen har en relativt liten påverkan på klimat och energianvändning.

  Samtidigt visar resultaten för kraftvärmefallen att klimatnyttan är ytterst liten eller till och med negativ, dvs biogasproduktionen bidrar till utsläpp av växthusgaser. Detta beror på att den värme och elmix som kan ersättas av värme och el från biogas till stor del är baserad på förnybar eller fossilfri energi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Johansson, Torbjörn
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Carl
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Krång, Anna-Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Cecilia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Underwater noise from fairways – policies, incentives and measures to reduce the environmental impact2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Underwater noise and its negative impact on marine life is a growing environmental concern where scientific knowledge is increasing but mitigation is scarce. This report is the outcome of a joint effort of the IVL Swedish Environmental Research Institute and the Swedish Maritime Administration that addresses this challenge.

  Motivated by environmental concerns and coming EU legislation, our vision is that Sweden should become the first country to implement national incentives for underwater noise mitigation. The technical aspects of ship underwater noise are relatively well known.

  At cruise speed, cavitation at the propeller is typically the dominant source of underwater noise, but this is not true for all ships. Standardised measurement methods exist but are costly to implement. Prediction models are useful for noise mapping and fleet-wide estimates but not sufficiently accurate for individual ships. 

  The environmental impact of underwater noise from shipping has gained increased scientific attention in recent years. While many studies have been made, dose-response relationships and thresholds for different effects are largely unknown. Behavioural effects, including escape reactions, difficulty to avoid predators and masking of important communication calls, have been observed across a large number of species upon exposure to ship noise.

  There are no national or international binding rules on ship underwater noise emissions. The International Maritime Organisation is currently updating its voluntary guidelines on ship underwater noise. The EU is introducing legislation on permissible levels of ship underwater noise in the environment, which is expected to come into force in member states within a few years.

  Technical methods for mitigation of underwater noise are known but not independently validated. Ship speed reductions may reduce underwater noise but may incur increased operational costs at the ship owners. Stakeholders in ship underwater noise mitigation are found across ship owners, the ship design and technology industry, research bodies and authorities.

  Through interviews and workshops a network of relevant stakeholders in Sweden has been established. A stakeholder analysis showed that there is a need for more knowledge on ship underwater noise and its environmental impacts as well as its mitigation. Fairway design for reduced transmission of underwater noise to the environment was investigated by long-term measurements at different sections of the fairway leading to Västerås in lake Mälaren. Neither depth nor a turn could be demonstrated to have an effect on the radiated noise.

  A more detailed experiment would be required to clarify if fairway design is a viable alternative for noise mitigation. Six different ways of designing a financial incentive for ship underwater noise reduction were described. Rewarding speed reductions or technical measures for noise mitigation is feasible but the scientific basis is not clear. An incentive may be based on a silent ship notation from a classification society, but these are not commonly issued.

  A noise inquiry may be performed, but it may be difficult to identify the most relevant mitigations without underwater noise measurement. Bespoke measurement stations at or near port inlets may be a cost-effective way to collect measurement data, but the accuracy of such opportunistic measurements would need to be improved if the data is to be used for a financial incentive.

  Download full text (pdf)
  BUFF report_FINAL
 • 116.
  Jucker, Tommaso
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute. School of Biological Sciences University of Bristol Bristol UK.
  Fischer, Fabian Jörg
  School of Biological Sciences University of Bristol Bristol UK.
  Chave, Jérôme
  Laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB) UMR 5174 (CNRS/IRD/UPS) Toulouse Cedex 9 France;Université Toulouse Toulouse Cedex 9 France.
  Coomes, David A.
  Conservation Research Institute University of Cambridge Cambridge UK.
  Caspersen, John
  Institute of Forestry and Conservation University of Toronto Toronto Ontario Canada.
  Ali, Arshad
  Forest Ecology Research Group, College of Life Sciences Hebei University Baoding Hebei China.
  Loubota Panzou, Grace Jopaul
  Université de Liège, Gembloux Agro‐Bio Tech Gembloux Belgium;Laboratoire de Biodiversité, de Gestion des Ecosystèmes et de l'Environnement (LBGE), Faculté des Sciences et Techniques Université Marien Ngouabi Brazzaville Republic of Congo.
  Feldpausch, Ted R.
  College of Life and Environmental Sciences University of Exeter Exeter UK.
  Falster, Daniel
  Evolution & Ecology Research Centre University of New South Wales Sydney Sydney New South Wales Australia.
  Usoltsev, Vladimir A.
  Department of Forestry Ural State Forest Engineering University Yekaterinburg Russia;Department of Forest Dynamics Botanical Garden of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences Yekaterinburg Russia.
  Adu‐Bredu, Stephen
  Forestry Research Institute of Ghana, Council for Scientific and Industrial Research University Kumasi Ghana.
  Alves, Luciana F.
  Center for Tropical Research, Institute of the Environment and Sustainability University of California Los Angeles Los Angeles California USA.
  Aminpour, Mohammad
  Natural Recourses and Watershed Management Office, West Azerbaijan Province Urmia Iran.
  Angoboy, Ilondea B.
  Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronimiques Democratic Republic of the Congo.
  Anten, Niels P. R.
  Center for Crop Systems Analysis Wageningen University Wageningen The Netherlands.
  Antin, Cécile
  AMAP Lab Montpellier University, IRD, CIRAD, CNRS, INRAE Montpellier France.
  Askari, Yousef
  Research Division of Natural Resources, Kohgiluyeh and Boyerahmad Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO Yasouj Iran.
  Muñoz, Rodrigo
  Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán Ciudad de México Mexico;Forest Ecology and Forest Management Group Wageningen University Wageningen The Netherlands.
  Ayyappan, Narayanan
  Department of Ecology French Institute of Pondicherry Puducherry India.
  Balvanera, Patricia
  Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México Morelia Michoacán Mexico.
  Banin, Lindsay
  UK Centre for Ecology and Hydrology Edinburgh UK.
  Barbier, Nicolas
  AMAP Lab Montpellier University, IRD, CIRAD, CNRS, INRAE Montpellier France.
  Battles, John J.
  University of California Berkeley Berkeley California USA.
  Beeckman, Hans
  Service of Wood Biology Royal Museum for Central Africa Tervuren Belgium.
  Bocko, Yannick E.
  Laboratoire de Biodiversité, de Gestion des Ecosystèmes et de l'Environnement (LBGE), Faculté des Sciences et Techniques Université Marien Ngouabi Brazzaville Republic of Congo.
  Bond‐Lamberty, Ben
  Pacific Northwest National Laboratory Joint Global Change Research Institute College Park Maryland USA.
  Bongers, Frans
  Forest Ecology and Forest Management Group Wageningen University Wageningen The Netherlands.
  Bowers, Samuel
  School of GeoSciences University of Edinburgh Edinburgh UK.
  Brade, Thomas
  School of GeoSciences University of Edinburgh Edinburgh UK.
  van Breugel, Michiel
  Yale‐NUS College Singapore;ForestGEO Smithsonian Tropical Research Institute Apartado Panama Republic of Panama;Department of Geography National University of Singapore Singapore.
  Chantrain, Arthur
  Université de Liège, Gembloux Agro‐Bio Tech Gembloux Belgium.
  Chaudhary, Rajeev
  Division Forest Office Ministry of Forest Dhangadhi Sudurpashchim Province Nepal.
  Dai, Jingyu
  College of Urban and Environmental Sciences and MOE Laboratory for Earth Surface Processes Peking University Beijing China.
  Dalponte, Michele
  Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach San Michele all'Adige Italy.
  Dimobe, Kangbéni
  Institut des Sciences de l'Environnement et du Développement Rural (ISEDR) Université de Dédougou Dédougou Burkina Faso.
  Domec, Jean‐Christophe
  Bordeaux Sciences Agro‐UMR ISPA, INRAE Bordeaux France;Nicholas School of the Environment Duke University Durham NC USA.
  Doucet, Jean‐Louis
  Université de Liège, Gembloux Agro‐Bio Tech Gembloux Belgium.
  Duursma, Remko A.
  Shinto Labs Eindhoven The Netherlands.
  Enríquez, Moisés
  Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán Ciudad de México Mexico.
  van Ewijk, Karin Y.
  Department of Geography and Planning, Queen's University Kingston Ontario Canada.
  Farfán‐Rios, William
  Department of Biology Washington University in St Louis St Louis Missouri USA.
  Fayolle, Adeline
  Université de Liège, Gembloux Agro‐Bio Tech Gembloux Belgium.
  Forni, Eric
  CIRAD, UPR Forêts et Sociétés Montpellier France.
  Forrester, David I.
  CSIRO Land and Water Canberra Australian Capital Territory Australia.
  Gilani, Hammad
  Institute of Space Technology, Islamabad Highway Islamabad Pakistan.
  Godlee, John L.
  School of GeoSciences University of Edinburgh Edinburgh UK.
  Gourlet‐Fleury, Sylvie
  CIRAD, UPR Forêts et Sociétés Montpellier France.
  Haeni, Matthias
  Swiss Federal Research Institute WSL Birmensdorf Switzerland.
  Hall, Jefferson S.
  ForestGEO Smithsonian Tropical Research Institute Apartado Panama Republic of Panama.
  He, Jie‐Kun
  Spatial Ecology Lab, School of Life Sciences South China Normal University Guangzhou Guangdong China.
  Tallo: A global tree allometry and crown architecture database2022In: Global Change Biology, ISSN 1354-1013, E-ISSN 1365-2486, Vol. 28, no 17, p. 5254-5268Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Data capturing multiple axes of tree size and shape, such as a tree's stem diameter, height and crown size, underpin a wide range of ecological research—from developing and testing theory on forest structure and dynamics, to estimating forest carbon stocks and their uncertainties, and integrating remote sensing imagery into forest monitoring programmes. However, these data can be surprisingly hard to come by, particularly for certain regions of the world and for specific taxonomic groups, posing a real barrier to progress in these fields.

  To overcome this challenge, we developed the Tallo database, a collection of 498,838 georeferenced and taxonomically standardized records of individual trees for which stem diameter, height and/or crown radius have been measured. These data were collected at 61,856 globally distributed sites, spanning all major forested and non-forested biomes. The majority of trees in the database are identified to species (88%), and collectively Tallo includes data for 5163 species distributed across 1453 genera and 187 plant families. The database is publicly archived under a CC-BY 4.0 licence and can be access from: https://doi.org/10.5281/zenodo.6637599.

  To demonstrate its value, here we present three case studies that highlight how the Tallo database can be used to address a range of theoretical and applied questions in ecology—from testing the predictions of metabolic scaling theory, to exploring the limits of tree allometric plasticity along environmental gradients and modelling global variation in maximum attainable tree height. In doing so, we provide a key resource for field ecologists, remote sensing researchers and the modelling community working together to better understand the role that trees play in regulating the terrestrial carbon cycle.

 • 117.
  Junestedt, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bolinius, Dämien Johann
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Emilsson, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lassesson, Henric
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nojpanya, Pavinee
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wanemark, Joel
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sörme, Louise
  SCB.
  Förslag på utformning av ett livscykelbaserat system för kartläggning av flöden av omställningskritiska råmaterial  i den svenska teknosfären2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  On March 24, 2021, the government commissioned the Geological Survey of Sweden (SGU) to work with the Swedish Environmental Protection Agency to increase opportunities for the sustainable extraction of minerals and metals from secondary raw materials (Näringsdepartementet, 2021). The assignment contains several tasks, one of which is about providing an overview of the flows of critical minerals and metals and proposing a system for how life cycle analysis and traceability can be designed to contribute to a circular economy. This report handles part of the task and describes the results of the work on proposing the requested system.

  Within the framework of this study, it was necessary to interpret and partially redefine some of the requested parts of the system. Emphasis was placed on the total quantities, distribution and use of raw materials, rather than through which value chains a certain partial flow of raw materials has flowed or what sustainability footprint that raw material flow has created. To clarify this demarcation, the system proposed in this study is referred to as a mapping system instead of a traceability system. A system for tracking or mapping critical raw materials with the aim of contributing to a circular economy should not begin by focusing on the collection of life-cycle data or development of new LCA studies, but instead on where different materials are located, in what quantities they occur and where in the life cycle (technosphere) they are located and when these can (if possible) become available for reuse or recycling. Therefore, in the construction phase of the proposed mapping system, it is a life cycle perspective that is needed rather than a system for life cycle analysis.

  The development and proposal of the mapping system included a description of existing data sources, how a calculation system could be designed and how data sources and calculations could be combined into a system that also considers existing initiatives on digital product passports, which is a part of the new Ecodesign Regulation proposed for implementation in the EU in the future.SMED recommends that a future life cycle-based mapping system for critical raw materials in the Swedish technosphere be developed with a so-called bottom-up approach. This means a more complex system that places greater demands on data collection than with a top-down approach. At the same time, it lays the foundation for a system that can endure over time and take full advantage of the dramatic increase in available product data that the digital product passports are likely to provide. The design and content of the product passports will be regulated in the legislative act for each product group. Limited access to product data has so far been the main argument for a top-down approach. The ongoing and socially pervasive transformation of the Swedish and European energy systems will mean a growing dependence on materials. SMED therefore believes that the mapping system will most likely be relevant for a long time to come, which justifies well a high initial level of ambition to develop a system that grows from the beginning. The system will necessarily be very data-intensive but is largely based on data collected centrally.

  As shown in several sections of this report, the mapping system was designed to be consistent with the initiatives that SMED deems to be the most important. Particular attention was paid to the Batteries Regulation and the Ecodesign Regulation's product passports at the EU level and the Swedish Waste Register at the national level.A success factor for the proposed mapping system will be to continuously monitor developments in the area both to ensure that Sweden's national system becomes consistent with the emerging systems at EU level, and to identify and exploit the opportunities for synergies between different systems and different actors that the mapping system will bring. Not least, it has the potential to alleviate the response burden on industry, as parts of the data that the mapping system needs are simultaneously requested and, in many cases, requested also for other purposes.

  All in all, SMED concludes that there is much to be said for moving forward with the development of a mapping system as recommended further in the report. If the digital product passports are implemented in the near future and can provide the data currently proposed, the development costs and reporting burdens would be significantly reduced. On the other hand, if data on the flows of critical raw materials will not be provided by the product passports for one reason or another, the value of a Swedish mapping system would increase even further, since there wouldn’t be (as far as can be predicted today) any as other system that could draw the necessary map

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Junestedt, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Emilsson, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Indikatorer för en hållbar utveckling inom batterivärdekedjan2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del av det fortsatta regeringsuppdrag som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) erhållit som handlar om att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier.

  En utveckling mot en mer hållbar batterivärdekedja (BVK) innebär enligt regeringsuppdraget att de problemområden som finns behöver förbättras och de möjligheter som finns förstärkas. Indikatorer kan användas för att följa utvecklingen. Inom detta uppdrag har en litteraturstudie genomförts där indikatorer sammanställts som kan vara tillämpliga för att kunna följa utvecklingen.

  I uppdraget har även ingått att ta ställning till frågor om tänkta användares behov möts bäst av statiska indikatorer, kontextberoende indikatorer eller en kombination av dessa, samt när kvalitativa eller kvantitativa indikatorer är mest ändamålsenliga. Inom olika delar av BVK finns olika problem och möjligheter, vilket beskrivits väl i en rapport från ett tidigare samverkansuppdrag mellan Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU (Energimyndigheten, 2022).

  Dessa problem och möjligheter tillsammans med de målområden och de kriterier för hållbarhet som sattes upp inom samverkansuppdraget har utgjort en grund för de indikatorer som presenteras i denna studie. BVK är i en relativt ny fas sett till den kontext som avsågs i samverkansuppdraget där litiumjonbatterier (LIB) till elfordon var i fokus. De stora problemområdena kring hållbarhet inom BVK för LIB kopplas till stor del till en brist på hållbarhet vid råmaterialframställningen som idag nästan uteslutande sker utanför Europa.

  Batteriproduktion kräver stora mängder energi, vilket ställer krav på att den energi som nyttjas i så stora delar som möjligt utgörs av förnyelsebar energi. I övrigt handlar produktionssteget (som vid all produktion) om att sikta på en så hög resurs- och materialeffektivitet som möjligt, vilket bland annat ställer krav på längre livslängd, smartare design och utökad spårbarhet.  

  Kompetens och samverkan är två andra viktiga frågor för att få till en positiv hållbar utveckling inom BVK. Kompetens saknas i flera avseenden och i flera delar av BVK och den snabba utveckling som sker och det enorma behovet av batterier enligt flera studier ställer höga krav på en utökad samverkan (IEA, 2020; WEF, 2019).Parallellt med den snabba utvecklingen inom BVK kommer också mycket ny lagstiftning. Inte minst via nya EU-regleringar inom den gröna given (Green Deal). Flera av regleringarna kommer att ha en betydelse för den problematik som beskrivits ovan och för batterivärdekedjan på sikt. Inom de olika förslagen till ny EU-lagstiftning som lanserats på senare tid kommer mycket av detaljerna att fastställas längre fram genom delegerade akter.

  Här finns möjligheter för aktörer inom BVK att göra sin röst hörd i den process där medlemsstaterna får komma in med synpunkter. En hypotes är att denna process skulle tjäna på en utökad samverkan mellan aktörer inom BVK med större möjligheter att se helheten och gemensamma problem och på så vis också ta fram inspel med gemensam nytta. 

  I arbetet med att undersöka vilka befintliga indikatorer som kan användas för att följa en hållbar utveckling av BVK behöver de bakomliggande drivkrafterna fastställas. Det kan finnas olika drivkrafter för en etablering av en hållbar BVK. Aktörer kan ha olika mål och intressen i olika delar av BVK. Myndigheter och beslutsfattare kan exempelvis ha en syn på att den övergripande drivkraften med att etablera en mer hållbar BVK är för att bidra till en minskad klimatpåverkan, medan drivkraften för andra intressenter kan vara att tjäna pengar.

  Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra, men i förlängningen kan det ge olika uppfattning om vilken påverkan som är mer eller mindre viktig. Det gör att indikatorer som kan användas för att mäta en hållbar utveckling av BVK kommer att svara på olika frågeställningar och peka i olika intresseriktningar. Hållbarhetsbegreppets tre delar (sociala, ekonomiska och miljömässiga) behöver alla beaktas, vilket också betyder att en indikator kan peka på en ekonomiskt positiv utveckling, men där det samtidigt inte behöver betyda en positiv social och/eller miljömässig sådan. För aktörer i olika delar av BVK bör hållbarhet inte längre bara vara ett regulatoriskt krav, utan snarare bli en nyckelkomponent i affärsstrategin. Särskilt eftersom hållbarhetskraven när det gäller klimatpåverkan, efterlevnad av mänskliga rättigheter och ansvarsfull användning av råvaror ständigt främjas inte bara på politisk nivå utan också av kunder, investerare och intressegrupper.

  Ytterligare en viktig del, kopplat till indikatorer för att beskriva utvecklingen inom BVK, är att det behövs hänvisning till vilka företag och aktörer som avses vara verksamma inom BVK. Detta har inte varit en del att lösa inom detta uppdrag. En hypotes är att det exempelvis skulle gå att använda så kallade SNI-koder. SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning för att bland annat hänföra företagens verksamhet till en eller flera näringsgrenar (SCB, 2023a). Eftersom BVK består av olika typer av företag kan alla förmodligen inte knytas till en och samma SNI-kod, men ett sätt att lösa det kan vara att utgå ifrån det företag som producerar batterier och därefter, liknande en livscykelinventering, följa företagets aktiviteter och kopplingar till aktörer upp- och nedströms batteriproduktionen. Det finns många hållbarhetsindikatorer redan idag som används för att mäta utvecklingen inom olika värdekedjor, branscher och företag både på global (Agenda 2030) och nationell nivå (Sveriges miljömål). Redan idag rapporterar företag om sin ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan. Olika myndigheter har ansvar för att ställa samman information om Sveriges arbete med att uppnå globala och nationella miljömål där indikatorer ligger till grund för bedömningarna.Även indikatorer inom en av de tre dimensionerna kan visa på olika riktningar.

  Exempel på detta kan vara att klimatpåverkan minskar genom ökad andel förnyelsebar energi, men att detta samtidigt kan bidra till en utökad resursanvändning (primära material i form av metaller och mineral). Detta kommer inte att gå att undvika i vissa fall och därför är det av stor vikt att väga olika motsatser och att sträva efter det alternativ som totalt sett är det mest hållbara. Indikatorer ska därför ses som ett verktyg av flera för att kunna belysa differenser och avväganden i en större kontrast.Inom denna studie är en generell notering att det till antalet finns fler beskrivna och listade miljömässiga och sociala indikatorer än ekonomiska. Beträffande ekonomiska indikatorer kan dessa också ses som mer generella och därför inte ha specifika kopplingar till olika branscher.Studien diskuterar också viktiga aspekter kring tolkning av indikatorer och datakvalitet ihop med några exempel på BVK-indikatorer.

  Bland annat är det av relevans att förstå ursprunget och eventuella begränsningar som de underliggande datakällorna kan ha. Alla datakällor är dock unika på sitt sätt och kräver att en djupare analys av datakällor och klassificering av indikatorkategori görs på varje indikator som ska användas, förslagsvis med studiens samling av aspekter kring indikatorer och data. 

  Utgångspunkten för denna rapport har varit att indikatorerna tillsammans och var för sig beskriver de delar som kan utgöra positiva och negativa effekter för att batterivärdekedjans utveckling blir så hållbar som möjligt. Utifrån dessa indikatorer är det sedan upp till myndigheter och beslutsfattare att, tillsammans med aktörerna inom BVK, driva utvecklingen åt rätt håll. 

  Download full text (pdf)
  Indikatorer för en hållbar utveckling inom batterivärdekedjan
 • 119.
  Jutterström, Sara
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hultberg, Hans
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  André, Hanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kvicksilver i Skinnmuddselets regleringsdamm - 30 års övervakning2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kontrollprogrammet för Skinnmuddselets reglering har följt utvecklingen av koncentrationen av kvicksilver i vatten och fisk i Skinnmuddselet i nära 30 år, sedan kort efter dämningen och skapandet av regleringsmagasinet 1989.

  I kontrollprogrammets mätserier kan man tydligt se att kvicksilverhalten i fisk ökade efter dämningen för att sedan, tillsammans med kvicksilverhalten i vattnet, klinga av och lägga sig på relativt stabila nivåer. 

  De första kvicksilvermätningarna i vattnet i Skinnmuddselet gjordes 1992, dvs. ca 3 år efter dämningen. Efter de initialt höga värdena uppmätta under 1992 och 1993 sjönk halten metylkvicksilver under en 10-års-period för att sedan plana ut.

  Efter denna period sågs enskilda höga kvicksilverhalter som har kunnat härledas till exempelvis hantering av flyttorv och avrinning efter torrperioder. Andra höga värden kan troligtvis ha orsakats av störningar i marken i avrinningsområdet, exempelvis avverkning eller framförande av tunga maskiner. 

  Kvicksilverhalten i fisk undersöktes för 10-cm abborre, 25-cm abborre samt 1-kg gädda. Efter dämningen kunde man se en snabb ökning av kvicksilverhalten för 10-cm abborre i Skinnmuddselet som nådde sitt maximum 1991 (från 0.15 mg/kg till 0.65 mg/kg) följt av en avklingning och stabilisering efter ca 5-7 år.

  Även för 1-kg gädda ökade koncentrationerna snabbt, dock inte lika snabbt som för 10-cm abborren utan med sitt maximum 1992 (1.4 mg/kg) och också en längre avklingning av kvicksilverhalten. Efter ca 15-20 år kom kvicksilverhalterna i gädda ner till de halter som uppmättes innan dämning (0.5 mg/kg i Skinnmuddselet).

  I Viskasjön, som använts som referens, har kvicksilverhalterna legat stabilt för både abborre och gädda under hela kontrollprogramsperioden.   Ett sidoprojekt genomfördes, där låga doser av selen tillsattes i vatten i området för att undersöka dess effekt på kvicksilver i biota, och detta har sedan följts upp inom kontrollprogrammet.

  Selenförsöket i Lavsjön visade tydligt en positiv påverkan av låg-lågdos selenbehandling på kvicksilverhalten i biota med en flerårig minskning av halten metylkvicksilver i abborre och gädda.1994 började flyttorv uppträda i selet. Förutom att större sjok utgör en risk för riksväg 92 och för nedre delen av Skinnmuddselet, sker ofta också en större urlakning av kvicksilver genom den ökade genomsköljningen av torven.

  I rapporten sammanfattas de åtgärder som utförts över åren för att hantera flyttorven i syfte att ge så lite påverkan på kvicksilverhalterna som möjligt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Jutterström, Sara
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  Moldanová, Jana
  Karl, Matthias
  Matthias, Volker
  Posch, Maximilian
  The impact of nitrogen and sulfur emissions from shipping on the exceedance of critical loads in the Baltic Sea region2021In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 21, no 20, p. 15827-15845Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The emissions of nitrogen (N) and sulfur (S)species to the atmosphere from shipping significantly contribute to S and N deposition near the coast and to acidification and/or eutrophication of soils and freshwater.

  In thecountries around the Baltic Sea, the shipping volume and itsrelative importance as a source of emissions are expected toincrease if no efficient regulations are implemented.

  To assess the extent of environmental damage due to ship emissions for the Baltic Sea area, the exceedance of critical loads(CLs) for N and S has been calculated for the years 2012 and2040.

  The paper evaluates the effects of several future scenarios, including the implementation of NECA and SECA(Nitrogen And Sulfur Emission Control Areas).

  The implementation of NECA and SECA caused a significant decreasein the exceedance of CLs for N as a nutrient while the impact on the – already much lower – exceedance of CLs foracidification was less pronounced.

  The relative contributionfrom Baltic shipping to the total deposition decreased from2012 in the 2040 scenario for both S and N. In contrastto exceedances of CLs for acidification, shipping still hasan impact on exceedances for eutrophication in 2040.

  Geographically, the impact of shipping emissions is unevenlydistributed even within each country. This is illustrated bycalculating CL exceedances for 21 Swedish counties.

  Theimpact, on a national level, is driven by a few coastal counties, where the impact of shipping is much higher than thenational summary suggests.

 • 121.
  Kanchiralla, Fayas Malik
  et al.
  Department of Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Environmental Sciences, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden.
  Brynolf, Selma
  Department of Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Environmental Sciences, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden.
  Malmgren, Elin
  Department of Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Environmental Sciences, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute. Department of Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Environmental Sciences, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden;Sustainable Society, IVL Swedish Environmental Research Institute, Aschebergsgatan 44, SE-411 33 Göteborg, Sweden.
  Grahn, Maria
  Department of Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Environmental Sciences, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden.
  Life-Cycle Assessment and Costing of Fuels and Propulsion Systems in Future Fossil-Free Shipping2022In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 56, no 17, p. 12517-12531Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Future ships need to operate with low or possibly zero greenhouse gas (GHG) emissions while ensuring low influence on other environmental impacts and that the operation is economically feasible.

  This study conducts a life-cycle evaluation of potential decarbonization solutions involving selected energy carriers (electrolytic hydrogen, electro-ammonia, electro-methanol, and electricity) in different propulsion system setups (engines, fuel cells, and carbon capture technologies) in terms of environmental impact and costs.

  The results of the study show that the assessed decarbonization options are promising measures to reduce maritime GHG emissions with low-carbon-intensive electricity.

  The same order of GHG reduction is shown to be possible independent of the propulsion system and energy carrier used onboard.

  However, the carbon abatement cost ranges from 300 to 550 €/tCO2eq, and there is a trade-off with environmental impacts such as human toxicity (cancer and non-cancer effects) and freshwater ecotoxicity mainly linked with the wind infrastructure used for electricity production.

  Electro-ammonia in fuel cells is indicated to be effective in terms of the carbon abatement cost followed by the so-called HyMethShip concept.

  The higher abatement cost of all options compared to current options indicates that major incentives and policy measures are required to promote the introduction of alternative fuel and propulsion systems.

 • 122.
  Karlsson, Gunilla Pihl
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Akselsson, Cecilia
  Lunds universitet.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Försurning och övergödning i Jönköpings län  Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/232024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastningLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet var 1,2 µg/m3 under vinterhalvåret 2022/23, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 var 0,56 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,50 µg/m3 under både sommar- och vinterhalvåret 2022/23. Under det hydrologiska året 2022/23 varierade kvävenedfallet över öppet fält vid länets mätplatser mellan cirka 3,5–4,3 kg oorganiskt kväve per hektar. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog i Jönköpings län har för det hydrologiska året 2022/23 beräknats till 7,6 kg per hektar. Den kritiska belastningsgräns som används i Sverige på 5 kg kväve per hektar och år, överskreds därmed i länet under 2022/23. 

  Nitrathalterna i markvattnet är generellt låga i ostörd, växande skog i länet, men mätningarna visar på att sporadiskt förhöjda nitrathalter kan förekomma, i synnerhet vid Mellby i länets västra del. Mycket tyder på att avsevärda mängder kväve finns upplagrat i skogsmarken i länet. Detta innebär en risk för att störningar, exempelvis i form av stormskador, insektsangrepp eller avverkning, kan leda till förhöjda nitrathalter i markvattnet och utlakning av kväve till vattendrag och sjöar.Svavelnedfallet har minskat kraftigt, men återhämtningen går långsamtLufthalterna av svaveldioxid (SO2) i länet var 0,35 µg/m3 under vinterhalvåret 2022/23, medan SO2 under sommarhalvåret 2023 var 0,25 µg/m3. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var det antropogent orsakade svavelnedfallet i länet högt, cirka 6 kg per hektar och år. Under det hydrologiska året 2022/23 var svavelnedfallet i länet avsevärt lägre, runt 0,1–0,2 kg per hektar i krondropp och mellan 0,6–0,9 kg/ha på öppet fält.

  Skillnaden mellan resultaten från mätningar av krondropp och nedfall med nederbörden till öppet fält beror, som tidigare nämnts i rapporten, på att svavelnedfallet i vissa områden i landet är så lågt att träden har börjat ta upp svavel direkt i bladen/barren. Att nedfallet i krondroppet är så lågt kan även bero på att klorid används som en markör för havssalt vid beräkning av antropogent svavel. Eftersom trädkronorna i vissa fall kan utsöndra klorid medför detta att den andel sulfat som beräknas komma från havssalt kan överskattas, vilket i sin tur resulterar i ett underskattat antropogent nedfall av svavel mätt som krondropp.

  Denna frågeställning är något som för närvarande arbetas på inom Krondroppsnätet.Markvattenkemin i skogsmarken i Jönköpings län visar att återhämtning från försurning av markvattnet pågår, men det går långsamt och markvattnet är fortfarande försurat. pH vid Fagerhult och Mellby har under de senaste åren oftast legat under 5,0, vilket kan anses tyda på en måttlig försurning. Under 2023 varierade den syraneutraliserande förmågan (ANC) i markvattnet i länet mellan -0,14 mekv/l och -0,02 mekv/l. För att markvattnet ska bidra till en återhämtning från försurning i sjöar och vattendrag måste ANC ha ett värde som är klart högre än noll. Avverkning eller andra störningar som innebär att kväveupptaget till skogsekosystemen minskar, samt havssaltsepisoder som kan orsaka jonbyte och frigörelse av vätejoner, kan leda till temporära surstötar. För att mark och vatten ska återhämta sig från försurning krävs fortsatt lågt svavelnedfall, att skogen har god status så att kvävet tas upp och inte nitrifieras samt att skogsbrukets försurnings-påverkan hålls på en låg nivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sammanfattning av undersökningar i Oxundaåns vattensystem 2013-20222023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mer eller mindre av en slump upptäcktes osedvanligt höga halter av PCB i fisk från Oxundasjön i Upplands Väsby och Sigtuna kommun, hösten 2013. Detta blev startpunkten för ett omfattande utredningsarbete vid IVL Svenska Miljöinstitutet för att klarlägga omfattning, orsaker, spridning och biologiska effekter av den konstaterade föroreningssituationen. I denna rapport sammanfattas undersökningar som genomförts mellan åren 2013 och 2022. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Karlsson, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Skelettröntgen av abborrar från recipienten till Rönnskärsverken2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During the 1970s and early 1980s, a series of studies on fish health were carried out, where the waters outside the ore smelter Rönnskärsverken were used to assess the impact of emissions from metal industries. The studies investigated possible connections between wastewater discharges from the Rönnskärsverken and spine deformations, the spine's mechanical properties (strength, elasticity, etc.), and its chemical composition. Observations in the field indicated an increased frequency of spinal injuries in fourhorn sculpin (Myoxocephalus quadricornis) outside the smelter. Up to 40% of the collected sculpins had some form of skeletal deformation. It was also shown in experimental studies in a laboratory environment that Rönnskärsverken's metal emissions at the time could induce an increased incidence of spinal injuries in fourhorn sculpin.

  Since the investigations mentioned above were carried out, the emissions from Rönnskärsverken have decreased dramatically. In a new fish survey carried out in 2020, it was found that the general state of health and reproductive capacity of perch (Perca fluviatilis) was good in the recipient. However, elevated levels of mercury and some stable organic substances are still present in the muscle tissue of the fish. A relatively large amount of perch material had been collected from the recipient and reference areas in Bothnian Bay. In 2021, a decision was made to carry out X-ray analyzes of the skeleton in the surplus material from the survey, roughly 400 perch individuals, which had been stored in a freezer, using a similar methodology that was used in the previous surveys. X-ray analyses were carried out at the National Museum of Natural History by ichthyologist Bo Delling, after which the image material was compiled and transferred to Professor Emeritus Bengt-Erik Bengtsson for interpretation.

  The X-ray analysis results do not point to the frequency of skeletal deformations in perch being higher in the recipient compared to northern reference areas in the Gulf of Bothnia. The total damage frequency to perch in the recipient was 1.4% compared to 2.8% in the reference areas. Both values ​​are to be regarded as naturally occurring background levels. Far-reaching conclusions cannot be drawn from a single collection. However, the results of the investigation point to the fact that the environmental conditions in the recipient of the Rönnskärsverken have improved and that it is unlikely that an increased frequency of skeletal damage to fish to the extent previously established still exist.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Karlsson, O. Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, J. Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strömberg, Lars
  Using Fish as a Sentinel in Risk Management of Contaminated Sediments2022In: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, ISSN 0090-4341, E-ISSN 1432-0703, Vol. 84, no 1, p. 45-72Article in journal (Refereed)
 • 126. Karlsson, P.E.
  et al.
  Akselsson, C.
  Hellsten, S.
  Pihl Karlsson, G.
  Twenty years of nitrogen deposition to Norway spruce forests in Sweden2022In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 809, p. 152192-152192, article id 152192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The yearly, total (dry+wet) deposition of inorganic nitrogen (inorg-N) to Norway spruce forests was estimated with afull spatial coverage over Sweden for a twenty-year period, 2001–2020, based on combined measurements with Teflonstring samplers, throughfall deposition and bulk deposition to the open field.

  The results were based on a novel methodto apply estimates of the dry deposition based on measurements at a limited number of sites, to a larger number of siteswith only bulk deposition measurements, in turn based on the existence of a strong geographical gradient in the dry depositionof inorg-N from southwest to northeast Sweden. The method should be applicable for other geographical regionswhere gaseous NH3, NO2 and HNO3 are not main drivers of N dry deposition and where geographical gradientsin dry deposition could be defined.

  It was shown that Norway spruce forests in south Sweden receive more N from depositionthan has been previously estimated, based onmodelling. Clear time trends were demonstrated for decreased depositionof inorg-N to Norway spruce forests in all parts of Sweden. The decreaseswere somewhat larger thanwhat couldbe expected from the decrease in the reported emissions of inorg-N from Europe. The results emphasize that estimates of the total deposition are necessary in order to map levels and follow the development of N deposition in forests.

 • 127.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  Klimatpåverkan från skogsbruk inom Sveaskogs produktiva skogsmark2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The biogenic and fossil climate impacts that results from forestry were estimated within the productive forests that are owned by the forest company Sveaskog, in different parts of Sweden. These results were compared with the results from corresponding calculations made for all productive forests that are present in the same parts of Sweden. The calculations showed a biogenic uptake of CO2 to the forest ecosystems in the productive forests owned by Sveaskog in all parts of Sweden. The estimated area based net uptake of CO2 was higher for the productive forests owned by Sveaskog, compared the estimated values for all productive forests present for all different parts of Sweden, except south Norrland. The estimated, area based emissions of fossil GHG were somewhat lower in the productive forests of Sveaskog, as compared to the corresponding estimates for all productive forests in the different parts of Sweden, except for south Norrland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmström, Hampus
  Dialogprocesser kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF) utvecklas metoder för att med ett hållbarhetsperspektiv beskriva och visualisera alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk. Utveckling av metodik för att tillämpa indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet. I denna rapport redovisas argument för behovet av en nationell samverkan mellan intressenter i det svenska samhället vad gäller metodik för bedömningar och målsättningar för hållbarhet för framtida utveckling inom svensk skoglig sektor.

  Vi föreslår att det nationella skogsprogrammet, med ett tilläggsuppdrag och utformat med inspiration från andra framgångsrika arenor, till exempel Luftkonventionen, och lett av en oberoende nationell samordnare, skulle kunna härbärgera en nationell arena för dialoger kring samverkan om utveckling av beräkningsmetoder samt definitioner av indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med en bred förankring i det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmström, Hampus
  Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk och skogsindustriella produkter: Generell metodik2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. IVL deltar i programmet, i samarbete med SLU och Skogforsk, med att beskriva alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk, i ett hållbarhetsperspektiv, främst baserat på visualiseringsverktyget BioMapp Framtagning av metodik för att beräkna hållbarhetsindikatorer för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet.

  Metoder har tagits fram för att beräkna fyra olika typer av hållbarhetsindikatorer:

  1. Påverkan på biologisk mångfald                                                                            2. Påverkan på klimat, uppdelat på fossilt och biogent ursprung                                  3. Sociala aspekter, såsom skogens rekreationsvärden                                                  4. Ekonomiska aspekter, såsom antal arbetstillfällen, skogsbrukarens ekonomiska intäkter, samt nationalekonomiska aspekter.

  Dessa vitt skilda hållbarhetsindikatorer behöver kunna jämföras och vägas mot varandra. Metodik beskrivs för att överföra indikatorerna till en jämförbar, relativ skala, baserat på referensscenarier. Indikatorerna behöver också kunna knytas till storleken på arealen som används för produktion av skogsråvara samt hur mycket skogsråvara som produceras på denna areal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pihl Karlsson, Gunilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Danielsson, Helena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellström, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Torrdeposition till insamlare för nedfall med nederbörden: Metodik och manual baserat på RUT-försöket, Rör under tak2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet under två hydrologiska år genomfört mätningar och utvecklat metoder för att beräkna andelen torrdeposition till insamlingsutrustning för nederbörd på öppet fält. Metodiken syftar till att kunna korrigera mätresultat för bulkdeposition till beräknade värden för våtdeposition. Metodiken ska kunna tillämpas för valfri mätplats i Sverige. Korrigeringar görs separat för den nu använda mätutrustningen, WoF-provtagare och en tidigare använd mätutrustning, Tratt och Dunk.

  För natrium, sulfatsvavel, nitrat- och ammoniumkväve görs separata korrigeringar regionvis för respektive ämne på månadsbasis, baserat på separata korrigeringsfaktorer, Fvåt, grundat på om bulkdepositionen under månaden över- eller underskrider ett tröskelvärde. Platsvis tillämpning av beräkningarna grundas på den geografiska region som platsen tillhör.

  För kalcium, magnesium, kalium och klorid görs korrigeringar regionvis på årsbasis genom att ett värde för Fvåt används som är konstant över tid för respektive ämne och region. Korrigeringen beror inte av storleken på bulkdepositionen. Platsvis tillämpning grundas på den geografiska region som platsen tillhör.

  För fosfor kan bulkdeposition i nuläget utifrån tillgängliga mätresultat inte separeras till våt- och torrdeposition. Detta på grund av att variationen i mätdata varit alltför stor

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pleijel, Håkan
  Andersson, Camilla
  Bergström, Robert
  Engardt, Magnuz
  Eriksen, Aud
  Falk, Stefanie
  Klingberg, Jenny
  Langner, Joakim
  Manninen, Sirkku
  Stordal, Frode
  Tømmervik, Hans
  Vollsnes, Ane
  The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage in a changing climate: An assessment based on current knowledge2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The potential vulnerability of vegetation at northern latitudes to ozone damage was assessed based on current knowledge with regard to air ozone concentrations and leaf ozone uptake as well as to plant traits affecting ozone tolerance. The focus was on the northern European arctic, alpine and northern boreal vegetation zones, with a special focus on high-altitude vegetation. In particular, we analysed if there are increasing risks for ozone impacts on northern vegetation due to high spring ozone concentrations in relation to climate change induced shifts such as e.g. an earlier start of the growing season.

  The current state of knowledge implies that ecosystems in the far north are not more susceptible to ozone than vegetation in other parts of Europe. Hence, we cannot advocate for a stronger reduction of ozone precursors emissions based exclusively on the ozone sensitivity of vegetation in the far north. Thus, policies designed to reduce emissions of ozone precursors to protect vegetation in other parts of Europe as well as in the entire northern hemisphere are likely to suffice to protect vegetation in northern Fennoscandia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Klemetz, Viktor
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Danielsson, Helena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nerentorp, Michelle
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pihl-Karlsson, Gunilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Potter, Annika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Segura Roux, Marta
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Söderlund, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Areskoug, Hans
  Hamzavi, Zahra
  Hansson, Christen
  Krejci, Radovan
  Mellqvist, Johan
  Lindström, Bodil
  Nanos, Therese
  Alpfjord Wylde, Helene
  Andersson, Camilla
  Andersson, Sandra
  Carlund, Thomas
  Leung, Wing
  Nationell luftövervakning: Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t. o. m. 20212023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish Environmental Protection Agency is responsible for the national air quality and precipitation monitoring in rural background areas.

  This report presents the results from the activities within the National monitoring programme for air pollutants including measurements (performed by IVL Swedish Environmental Research Institute (IVL), Stockholm University (SU), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Chalmers University of Technology and Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) respectively) until 2021 and modelling (performed by SMHI) until 2020

  .For most of the air pollutants monitored the situation has improved significantly since the measurements started between 20 and 40 years back, regarding air concentrations as well as deposition in the rural background.

  The pollution load is in general decreasing the further north one goes.For most of the components for which there are environmental quality standards (EQS) and environmental objectives, the concentrations are well below the limit and target values.

  The concentrations of ground-level ozone exceed the air quality standard for health at several locations in southern Sweden. For particles (PM2,5) and benzene (in urban background air) there is a low risk for concentration levels above the specifications of the environmental objectives.

  Download full text (pdf)
  Nationell luftövervakning 2021
 • 133.
  Klemetz, Viktor
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Petersson, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Humanexponering av mikroplast i luft2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL Swedish Environmental Research Institute was commissioned by the Swedish Environmental Protection Agency to evaluate how the human exposure to airborne microplastics can be monitored in Sweden, to report suitable methods and costs in this regard, and to investigate the possibilities of incorporating such measurements within the framework of ongoing national environmental monitoring.From a human toxicological perspective, measurements should be performed on particles with an aerodynamic diameter of 10 µm (PM10) and 2.5 µm (PM2.5) respectively.

  The measurements are recommended to primarily take place in urban areas with active pumped sampling and initially measurements should be performed continuously on a daily or weekly basis to facilitate strategic decisions on future microplastic monitoring regarding measurement frequency and suitable measurement periods during the year. There is a probability that the levels of microplastics will tend to follow the same annual concentration variations as particulate matter, which means that the highest levels are likely to be measured in spring. Existing measurement networks are recommended to be used.Both for sampling and analysis, glass fiber filters are recommended, or alternatively, other filters that are compatible with sampling instruments at existing measuring stations. When choosing a different type of filter for sampling, one should consider the following preparation and analysis.

  Thermoanalytical methods, such as pyrolysis-GC/MS and TED-GC/MS, are recommended as analysis methods for microplastics in air.Within the national air monitoring network, the results are reported as units of weight per cubic meter of air. The same measurement unit is also recommended for microplastics, for example as mg/m3 or ng/m3 depending on the measured concentrations.A reference library, which is a packaged information base with known markers for different plastics, is required to identify the microplastics in the analysis. A decision must therefore be made on which types of microplastic that are to be analyzed for the analysis results to best reflect the total concentration of microplastics in a sample.Existing sampling within the national air monitoring network is not necessarily considered to be affected by an expanded analysis of microplastics provided that the type of filters used are compatible with the sampling equipment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Kloo, Henrik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Larsson, Mats-Ola
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mårtensson, Malin
  Nilsson, Annika
  Hantering av miljömål i nationell plan för transportinfrastruktur2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flera nationella miljömål har bäring på transportsektorn. Tidigare forskning har visat ett gap mellan riksdagens miljömål för transporterna, och de beslut som fattas om konkreta investeringar i vägnät och järnväg. För att nå målen krävs bättre fordon och bränslen samt beteendeförändringar. Men det behövs också en förändrad samhällsplanering som bidrar till minskande behov av transporter, bättre skydd av värdefulla landskap och mer hållbara städer. Denna rapport beskriver hur nationella miljömål tas omhand i den nationella planen för transportinfrastruktur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135.
  Kloo, Henrik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Romson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Parkeringsskatt som styrmedel: Respons från svenska kommuner och en rättslig analys2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En parkeringsskatt är en skatt som tas ut av organisationer som tillhandahåller parkeringsplatser inom ett visst område, till exempel en stadskärna. Skatten används som ett styrmedel för att begränsa biltrafiken till förmån för andra transportsätt I konceptet ingår också att de intäkter skatten ger ska återinvesteras i alternativ mobilitet och stadsutveckling. I dagsläget finns inte de juridiska förutsättningarna att införa en sådan skatt i Sverige på samma sätt som gjorts i t.ex. Storbritannien eller Australien.

  I denna rapport redovisas respons från svenska kommuner om hur en parkeringsskatt skulle kunna införas i Sverige. Resultatet visar att mer än hälften av respondenterna anser att frågan är värd att utreda vidare, samt att syftet i så fall skulle kunna vara att nå klimatmål, minska trängsel och effektivisera ytanvändning. Intäkter skulle främst gå till förbättringar i kollektivtrafik och gång och cykelsatsningar. Flera kan också tänka sig att den kan vara en del i ett stadsmiljöavtal med delvis statlig finansiering. Styrmedel som riktar sig mot parkering ses av flertalet som effektiva. Som hinder anges främst problem att skapa acceptans och att utforma ett system som upplevs rättvist.

  I rapporten redovisas också en rättslig analys av hur en parkeringsskatt skulle kunna införas i Sverige. Tre alternativ analyseras, som ger olika förutsättning för flexibel utformning av parkeringsskatten. Alla modeller har problem med måluppfyllnad, men en ny statlig punktskatt på vissa parkeringsupplåtelser bedöms ha bäst förutsättningar att bygga på lokala förutsättningar och samtidigt ge tydligt ramverk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136. Koroschetz, Bianca
  et al.
  Sköld, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jivén, Karl
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Harrie, Per
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eko Marina II - Fortsättningsprojekt av miljömärkning av fritidsbåtshamnar: Underlag för att vidareutveckla miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar som syftar till att minska belastningen på vattenmiljön2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom projektet ”Miljömärkning av fritidsbåtshamnar” – Eko Marina I, (Koroschetz m.fl., 2020) tog IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Havsmiljöinstitutet fram ett miljöindex för fritidsbåtshamnar, som består av en samling skräddarsydda kriterier för att minska miljöföroreningarna från verksamheter kopplade till fritidsbåtshamnar. I fortsättningsprojektet Eko Marina II var syftet att utveckla och förbättra miljöindexet, samt att utvärdera tillämpningsbarheten av indexet i samarbete med olika typer av fritidsbåtshamnar. Detta gjordes genom att via en enkät testa de tidigare framtagna indexkriterierna i samverkan med 17 olika fritidsbåtshamnar. Utifrån inkomna svar på enkäten, samt kompletterande kommentarer från fritidsbåtshamnar och andra aktörer, har ett omarbetat förslag på index tagits fram, kallat Index 2.0, som är lämpligt för alla typer av hamnar – gästhamnar, hamnar som drivs av ideella föreningar, såväl som kommersiella fritidsbåtshamnar.

  Projektet har också tagit fram stöddokumentation med förklaringar och checklistor för olika kriterier i miljöindexet (till exempel förslag till en miljöpolicy) samt handlingsplaner för olika miljöproblem, till exempel för förorenade områden. Förutom att utveckla miljöindexet vidare har projektet resulterat i ett första konkret förslag till affärsmodell som inkluderar en app och hemsida samt potentiella samarbetspartners. Rapporten presenterar också de förväntande positiva effekterna för fritidsbåtshamnar t. ex ett konkret stöd i miljöarbetet, men också ekonomiska incitament för att vara med i miljömärkningen. Här beskrivs också hur miljömärkningen kan underlätta miljötillsynen för kommunerna och fritidsbåtshamnar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Kronnäs, Veronika
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lucander, Klas
  Zanchi, Giuliana
  Stadlinger, Nadja
  Belyazid, Salim
  Akselsson, Cecilia
  Effect of droughts and climate change on future soil weathering rates in Sweden2023In: Biogeosciences, ISSN 1726-4170, E-ISSN 1726-4189, Vol. 20, no 10, p. 1879-1899Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a future warmer climate, extremely dry, warm summers might become more common. Soil weathering is affected by temperature and precipitation, and climate change and droughts can therefore affect soil chemistry and plant nutrition. In this study, climate change and drought effects on soil weathering rates and release of Ca, Mg, K and Na were studied on seven forest sites across different climates in Sweden, using the dynamical model ForSAFE.

  Two climate scenarios were run, one medium severity climate change scenario from IPCC (A1B) and one scenario where a future drought period of 5 years was added, while everything else was equal to the first scenario. The model results show a large geographical variation of weathering rates for the sites, without any geographical gradient, despite the strong dependence of temperature on weathering and the strong gradient in temperature in Sweden. This is because soil texture and mineralogy have strong effects on weathering.

  The weathering rates have a pronounced seasonal dynamic. Weathering rates are low during winters and generally high, but variable, during summers, depending on soil moisture and temperature. According to the model runs, the future yearly average weathering rates will increase by 5 %–17 % per degree of warming. The relative increase is largest in the two southeastern sites, with low total weathering rates. At sites in southern Sweden, future weathering increase occurs throughout the year according to the modelling.

  In the north, the increase in weathering during winters is almost negligible, despite larger temperature increases than in other regions or seasons (5.9 ∘C increase in winter in Högbränna; the yearly average temperature increase for all sites is 3.7 ∘C), as the winter temperatures still will mostly be below zero. The drought scenario has the strongest effect in southern Sweden, where weathering during the later parts of the drought summers decreases to typical winter weathering rates.

  Soil texture and amount of gravel also influence how fast the weathering decreases during drought and how fast the soil rewets and reaches normal weathering rates after the drought. The coarsest of the modelled soils dries out and rewets quicker than the less coarse of the modelled soils. In the north, the soils do not dry out as much as in the south, despite the low precipitation, due to lower evapotranspiration, and in the northernmost site, weathering is not much affected. Yearly weathering during the drought years relative to the same years in the A1B scenario are between 78 % and 96 % for the sites.

  The study shows that it is crucial to take seasonal climate variations and soil texture into account when assessing the effects of a changed climate on weathering rates and plant nutrient availability.

 • 138.
  Kärrman, Anna
  et al.
  Man-Technology-Environment Research Centre (MTM), Örebro University, Sweden.
  Yeung, Leo W. Y.
  Man-Technology-Environment Research Centre (MTM), Örebro University, Sweden.
  Spaan, Kyra M.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, Sweden.
  Lange, Frank Thomas
  TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Germany.
  Nguyen, Minh Anh
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Plassmann, Merle
  Department of Environmental Science, Stockholm University, Sweden.
  de Wit, Cynthia A.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, Sweden.
  Scheurer, Marco
  TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Germany.
  Awad, Raed
  IVL Swedish Environmental Research Institute. IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Benskin, Jonathan P.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, Sweden.
  Can determination of extractable organofluorine (EOF) be standardized? First interlaboratory comparisons of EOF and fluorine mass balance in sludge and water matrices2021In: Environmental Science: Processes & Impacts, ISSN 2050-7887, E-ISSN 2050-7895, Vol. 23, no 10, p. 1458-1465Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The high proportion of unidentified extractable organofluorine (EOF) observed globally in humans and the environment indicates widespread occurrence of unknown per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS).

  However, efforts to standardize or assess the reproducibility of EOF methods are currently lacking. Here we present the first EOF interlaboratory comparison in water and sludge. Three participants (four organizations) analyzed unfortified and PFAS-fortified ultrapure water, two unfortified groundwater samples, unfortified wastewater treatment plant effluent and sludge, and an unfortified groundwater extract.

  Participants adopted common sample handling strategies and target lists for EOF mass balance but used in-house combustion ion-chromatography (CIC) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) methods.

  EOF accuracy ranged from 85-101% and 76-109% for the 60 and 334 ng L-1 fluorine (F) - fortified water samples, respectively, with between-laboratory variation of 9-19%, and within-laboratory variation of 3-27%. In unfortified sludge and aqueous samples, between-laboratory variation ranged from 21-37%.

  The contribution from sum concentrations of 16 individual PFAS (∑PFAS-16) to EOF ranged from 2.2-60% but extended analysis showed that other targets were prevalent, in particular ultra-short-chain perfluoroalkyl acids (e.g. trifluoroacetic acid) in aqueous samples and perfluoroalkyl acid-precursors (e.g. polyfluoroalkyl phosphate diesters) in sludge.

  The EOF-CIC method demonstrated promising accuracy, robustness and reporting limits but poor extraction efficiency was observed for some targets (e.g. trifluoroacetic acid).

 • 139.
  Lagerström, Maria
  et al.
  Chalmers.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oliveira, Dinis Reis
  Chalmers.
  Granhag, Lena
  Chalmers.
  Larsson, Ann I.
  Univeristy of Gothenburg.
  Ytreberg, Erik
  Chalmers.
  Are silicone foul-release coatings a viable and environmentally sustainable alternative to biocidal antifouling coatings in the Baltic Sea region?2022In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, Vol. 184, p. 114102-114102, article id 114102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To combat unwanted fouling on immersed hulls, biocidal antifouling coatings are commonly applied to vessels trafficking the Baltic Sea. Here, the efficacy, environmental sustainability and market barriers of silicone foul-release coatings (FRCs) was assessed for this region to evaluate their viability as replacements for biocidal coatings. Coated panels were exposed statically over a 1 year period at three locations in the Baltic Sea region to assess the long-term performance of a biocide-free FRC and two copper coatings. The FRC was found to perform equally well or significantly better than the copper coatings. Even though most silicone FRCs on the market are biocide-free, a review of the literature regarding toxic effects and the identity and environmental fate of leachables shows that they may not be completely environmentally benign, simply for the lack of biocides. Nonetheless, FRCs are substantially less toxic compared to biocidal antifouling coatings and their use should be promoted.

 • 140. Lagerström, Maria
  et al.
  Ytreberg, Erik
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Assessment of efficacy and excess toxicity of antifouling paints for leisure boats: A guide for copper-based antifouling paints intended for use in the Baltic Sea regio2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The regulation of antifouling paints in the European Union falls under the Biocide Products regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012) and consists of two assessments: an environmental risk assessment (ERA) and an efficacy assessment. The efficacy assessment is key for the placement of an antifouling paint on the market as a biocidal product must be shown to be effective to gain approval. At the same time, the BPR states clearly that biocidal products should not be excessively toxic, i.e. release active substances to the environment in excess of the minimum necessary to achieve the desired effect. This report provides a summary of current knowledge, based on several years of research, about efficaciy and excess toxicity of antifouling paints intended for use on leisure boats in the Baltic Sea region.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Larsson, Mats-Ola
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hult, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tidsanvändning och resebyråtjänster: Rekommendationer till arbetsgivare2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna PM är en del av projektet ”Klimatsmarta tjänste- och arbetsresor” som har undersökt resandet hos organisationerna Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet och Chalmers. Erfarenheter från studien har sammanställts till generella råd om arbetsgivares möjligheter att minska klimatbelastning från resandet. Råden handlar om att vägleda och styra hur anställda gör avvägningar mellan tidsåtgång och val av färdmedel.

  Exempel som ges är att ange till vilka målpunkter anställda förväntas resa kollektivt och hur lång extra restid (om någon) som är acceptabel med kollektivresa eller gång/cykel, jämfört med bilresa. Andra råd är att specificera vem som ansvarar för besluten och i vilka fall det är acceptabelt med extra kostnader, exempelvis för tågresa istället för flyg även om det skulle bli dyrare eller kräva extra övernattning. Det finns också exempel på hur resebyråetjänster kan upphandlas för att öka möjligheter att resa miljöanpassa och få miljödata om resandet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Larsson, Mats-Ola
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lundström, Helena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Persson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute. IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Bilanvändning och parkering: Rekommendationer till arbetsgivare2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna PM är en del av projektet ”Klimatsmarta tjänste- och arbetsresor” som har undersökt resandet hos organisationerna Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet och Chalmers. Erfarenheter från studien har sammanställts till generella råd om arbetsgivares möjligheter att använda hyrbilar och poolbilar i verksamheten och att tillämpa miljöstyrande riktlinjer för parkering för att minska klimatbelastning från tjänsteresandet.

  Råden handlar bl.a. om att kartlägga möjligheterna att ersätta resor med privat bil med hyr- och poolbilar och att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på sådana bilar. Arbetsgivare kan också utforma ersättningsnivåer och riktlinjer på ett sätt som minimerar användningen av privat bil till tjänsteresor. För parkering rekommenderas marknadsmässig prissättning, inga rabatter och system som kräver löpande betalning hellre än att erbjuda årskort eller månadskort för parkering

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Larsson, Mats-Ola
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Styhre, Linda
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lund, Emma
  Pettersson-Löfstedt, Fredrik
  Miljömål i transportplaneringen - Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering av infrastruktur2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultaten av forskningsprojektet ”Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering”. Syftet har varit att undersöka miljömålens roll för transportplaneringen på nationell, regional och lokal nivå, samt att föreslå hur miljömålen kan få större genomslag. Projektets resultat kan användas som underlag av tjänstepersoner som arbetar med transportplanering och miljömålsarbete samt av politiker som sätter upp mål för miljöarbete och transportplanering på olika nivåer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Laugen, Ane T.
  et al.
  Universitetet i Agder.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Krång, Anna-Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Reamon, Molly C.
  Universitetet i Agder.
  Svedberg, Kristina
  Göteborgs Universitet / Bohus Havsbruk.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strand, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-listade Mytilus- och Ostrea-bankar. Del 1 Nulägesanalys av Mytilus- och Ostrea-bankar i Sverige.2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bivalves such as mussels (Mytilus edulis) and flat oysters (Ostrea edulis) are key species in coastal ecosystems and they contribute to increased biodiversity by creating habitats for other organisms and to several other important ecosystem services.

  In recent years, both Mytilus and Ostrea banks have declined in number and extent in Europe, and there are also strong indications of a similar situation for Mytilus in Sweden. For Ostrea, knowledge of population sizes is generally lacking, which makes assessments of population development difficult.

  The threat assessment carried out by OSPAR for Mytilus and Ostrea beds in Europe indicates that the primary cause of loss of bivalve beds in Europe is overexploitation and habitat loss, as well as disease outbreaks caused by pathogens. Swedish populations are, however, more or less spared from these factors and other aspects can therefore be assumed to have a greater impact on popu-lation development. However, other factors can also affect population development. For example, there is concern among management authorities that the invasive Pacific oyster (Magallana gigas) will worsen the conditions for Mytilus and Ostrea stocks in Sweden.

  In this project, data from historical (1970s onwards) surveys was compiled with the aim of evaluating whether analysis of temporal changes in bivalve populations was possible. A review of historical data from Bohuslän did not generate any time series that could contribute to an as-sessment of the population development of Mytilus and Ostrea.

  In addition, the review showed that the survey methods used differed between studies and over time, and that there was a lack of a standardized definition of what is designated as a bivalve bed. Overall, this illustrates the need for continuity and standardized monitoring of bivalve beds, including a clear definition of what counts as a bivalve bed. This could support the development of time series to monitoring trends in the population development of the target species.

  The compilation of the historical data was also combined with a threat analysis focusing on interactions with the invasive Pacific oyster, with mapping of current distribution patterns and monitoring to evaluate present day population development, as well as with an analysis of short-term changes in population distribution and/or densities. This information was combined in an analysis aimed to evaluate the current status of the Mytilus and Ostrea beds.

  The threat analysis showed that, in the short term, the main threat to the Swedish bivalve populations is probably disease outbreaks and parasites due to the continued commercial importation of live shellfish. In a more long-term perspective, climate change and the increasing presence of environmental tox-ins may pose serious threats to shallow, coastal, environments. Even though the invasive Pacific oyster to a large extent has overlapping habitats and ecological functions with the native species, no signs of negative interactions with the native bivalves were observed in this project.

  Monitor-ing of population development in selected bivalve beds showed a decrease in density of both Mytilus and Ostrea over the projects lifetime (2018-2021), a pattern that was also strengthened for Mytilus through the results of the re-survey of previously surveyed beds. For Ostrea, the re-survey of previously surveyed sites showed a more scattered pattern with an increase in the number of oysters in some beds while the number of oysters in other beds had decreased.

  Overall, it was concluded that it is likely that a reduction in Mytilus occurred during the 1990s and has continued onwards, and that more information is required to determine both the extent and cause of the patterns observed.

  Based on the results in this project, four main actions are recommended to improve the state of knowledge for both Mytilus and Ostrea. Firstly, species-specific definitions of what is regarded as a bivalve bed should be developed. The definition should include information on cover-age/density, size, patchiness, and presence of Pacific oysters. The definition should also be aligned with international frameworks and take field conditions into account.

  Second, monitor-ing programs that record distribution and changes in demographic parameters (e.g., population density/recovery/biomass, recruitment, mortality, and growth) for both Mytilus and Ostrea should be established. Time series of data is the only thing that enables the analysis of population development and the identification of threats.

  Thirdly, infrastructure and routines for storing inventory data and implementation in accordance with the FAIR principle are needed to ensure that historical data is not lost. A lot of data is lost when it is stored within specific projects and with individuals. As data is often collected within ongoing research projects, solutions for storage with a publication embargo for actors other than those who collected the data should be ex-plored.

  Finally, continued knowledge building is required about both general and specific threats and possible measures that can reduce the threats. Examples of such activities are impact analy-sis of various risk factors and combinations of these, knowledge development about the effects of harvesting of wild Ostrea and establishment of activity-based management, and knowledge de-velopment regarding food competition and other interactions between Pacific oysters and our native bivalves.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145. Lexén, Jenny
  et al.
  Belleza, Elin
  Loh Lindholm, Carina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Amann, N
  Aschford, P
  Bednarz, A
  Coërs, P
  Dornan, P
  Downes, R
  Enrici, MH
  Glöckner, M
  Gura, E
  de Hults, Q
  Karafilidis, C
  van Miert, E
  Saling, P
  Tiemersma, T
  Wathelet, A
  Wienbeck, X
  ProScale - A life cycle oriented method to assess toxicological potentials of product systems (2017): Guidance Document version 1.52021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ProScale method was developed in an industrial consortium with expertise both from the Life Cycle Assessment and Risk Assessment areas. ProScale is intended as an easy-to-use and widely applicable method that can cover both human and eco-toxicity aspects. Currently available in this report is a module for assessing direct exposure related Human Toxicity Potentials in a life cycle perspective compatible with Life Cycle Assessments including Product Environmental Footprint (PEF).

  The ProScale methodology is based on chemical hazard described by substance classification (H-phrases) in the GHS/CLP classification system, occupational exposure limits (OEL) or Derived No Effect Levels (DNEL), and an exposure dose based on ECETOC Tiered Risk Assessment (TRA). ProScale scores are derived separately for inhalative, oral and dermal exposure routes. The document provides scientific background as well as practical guidance to the practitioner to carry out a ProScale assessment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Liagkouridis, Ioannis
  et al.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden;IVL Swedish Environmental Institute, 114 28 Stockholm, Sweden.
  Awad, Raed
  IVL Swedish Environmental Research Institute. Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden;IVL Swedish Environmental Institute, 114 28 Stockholm, Sweden.
  Schellenberger, Steffen
  Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden;RISE Research Institutes of Sweden, 111 21 Stockholm, Sweden.
  Plassmann, Merle M.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden.
  Cousins, Ian T.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden.
  Benskin, Jonathan P.
  Department of Environmental Science, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden.
  Combined Use of Total Fluorine and Oxidative Fingerprinting for Quantitative Determination of Side-Chain Fluorinated Polymers in Textiles2021In: Environmental Science and Technology Letters, E-ISSN 2328-8930, Vol. 9, no 1, p. 30-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Given their extensive production volumes and potential to form persistent perfluoroalkyl acids (PFAAs), there is concern surrounding the ongoing use of side-chain fluorinated polymers (SFPs) in consumer products.

  Targeted SFP quantification relies on matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry, which can suffer from poor accuracy and high detection limits.

  Alternatively, total fluorine (TF)-based methods may be used, but these approaches report concentrations on a “fluorine equivalent” basis (e.g., fluorine per square meter in the case of textiles) and are incapable of elucidating structure or chain length.

  Here a new method for comprehensive characterization of SFPs is presented, which makes use of the total oxidizable precursor assay for fingerprint-based structural elucidation and combustion ion chromatography for TF quantification. When used in parallel, quantitative determination of SFPs (in units of mass of CnF2n+1 per square meter of textile) is achieved.

  Expressing SFP concentrations in terms of the mass of the side chain (as opposed to fluorine equivalents) facilitates estimation of both the structure and quantity of PFAA degradation products.

  As a proof of principle, the method was applied to six unknown SFP-coated medical textiles from Sweden. F

  our products contained C6-fluorotelomer-based SFPs (concentration range of 36–188 mg of C6F13/m2), one contained a C4-sulfonamide-based SFP (718 mg of C4F9/m2), and one contained a C8-fluorotelomer-based SFP (249 mg of C8F17/m2).

 • 147.
  Lidfeldt, Matilda
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nellström, Maja
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sandin Albertsson, Gustav
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hallberg, Elisabet
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Siptex WP5 report: Life cycle assessment of textile recycling products2022Report (Refereed)
  Abstract [en]

  This report presents a life cycle assessment (LCA) of recycling products from the automated textile-sorting plant Siptex in Malmö, Sweden.

  The recycling products are sorted fractions of cotton, polyester, and wool. The LCA aims to increase knowledge of the environmental performance of the Siptex plant, in terms of reducing the incineration of textile waste and providing a new source of material to the textile industry.

  The three recycling products are assessed by studying four garments made of the recycling products and comparing these to garments made of primary material. 

  Download full text (pdf)
  LCA Report WP5 SIPTex
 • 148.
  Liljenroth, Anna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gunnarsson, Josefin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hallberg, Elisabet
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tegstedt, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EPD-vägledning och företagsanpassning av EPD-verktyg: En pilotstudie tillsammans med medlemmar inom Trä- och Möbelföretagen2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den andra och sista rapporten från ett forskningsprojekt som finansierats av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Stiftelsen IVL.

  I projektet har IVLs EPD-verktyg anpassats åt ett flertal medlemmar inom segmentet kök, badrum och möbler. Som resultat kan dessa företag efter projektet prova på att skapa produktspecifikt underlag för EPD via verktyget. Arbete har även innefattat framtagande av en arbetsprocess för företagsanpassning av EPD-verktyget och vilken demonstrerats genom företagens medverkan i projektet. Utöver detta har nödvändiga  branschgemensamma miljödata identifierats och tillgängliggjorts i verktyget.

  En vägledning har även tagits fram i projektet som syftar till att pedagogiskt beskriva EPD, hur de kan skapas och hur informationen i dem kan tillämpas. Vägledningen riktar sig främst till företag som planerar eller nyligen påbörjat sitt arbete med EPD (IVL-rapport B2432).  

  Det sammantagna arbetet och resultatet av projektet sammanfattas i denna rapport.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Lindblom, Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lassesson, Henric
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Emilsson, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hedenborg, Amanda
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Flöden av sekundära kritiska råmaterial i den svenska teknosfären2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att uppfylla åtagandena i Parisavtalet krävs en mycket omfattande omställning av världens energi- och transportsystem. De klimatvänliga energiteknikerna – vindkraftverk, solceller och elfordonsbatterier – kommer att kräva mycket stora mängder av både basmetaller och sällsynta jordartsmetaller. Europeiska kommissionen ser vart tredje år över vilka ämnen som är av avgörande betydelse för den gröna omställningen. Gemensamt är att ämnena både är av stor ekonomisk betydelse och att EU:s tillgång till ämnena är begränsad eller sårbar. Den senaste listan från 2020 består av 27 enskilda ämnen och 3 ämnesgrupper (totalt 49 ämnen). Hållbar utvinning och återvinning av sekundära råmaterial är ett växande komplement till brytning av primära mineralresurser. Enligt Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi ska primära råmaterial så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Regeringen har därför gett SGU och Naturvårdsverket i uppdrag att arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära flöden.

  Den här studien syftar till att öka kunskapsunderlaget inom det uppdraget. Studien består av de tre delarna 1) kartläggning av sekundära flöden av kritiska råmaterial i den svenska teknosfären, 2) beskrivning av förutsättningar, möjligheter och utmaningar med olika typer av spårbarhetssystem för ökad cirkularitet samt 3) utveckling av en metod, inklusive beskrivning av datatillgång, inför kommande fördjupade eller kompletterande kartläggningar. Kartläggningen har avgränsats till de flöden där de studerade råmaterialen har passerat en användarfas innan de blir avfall och eventuellt går till återvinning. Avfall från gruvor och tillverkningsindustri ingår inte.En övergripande slutsats är att det saknas statistik för metallanvändning i Sverige. För kritiska råmaterial saknas dessutom tillförlitliga uppgifter på koncentrationer av kritiska råmaterial i produkter och uppgifterna är än bristfälligare för avfallsflödena. Den statistik som finns beskriver främst produktion, import och export av basmetallerna och avfall för olika produktkategorier. Det innebar att den ursprungliga arbetsgången med en inledande litteraturstudie följd av en statistikgenomgång för att sammanställa ett enhetligt underlag för flödesberäkningar inte kunde genomföras fullt ut. I praktiken har det varit nödvändigt att göra specifika antaganden och val av beräkningsmetoder för vart och ett av de ämnen som har kartlagts kvantitativt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Lindblom, Erik U
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Samuelsson, Oscar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lundwall, Ted
  Molin, Hanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Processmodellering för digitala tvillingar av framtidens avloppsvattenrening i Kungsbacka2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kungsbacka kommun behöver bygga ut Hammargårds avloppsreningsverk för att bibehålla den ekologiska statusen i Kungsbackafjorden, trots en ökade belastning från tillväxten i Kungsbacka med omnejd. Kommunen ser en möjlighet att dra nytta av digitala tekniker för att effektivisera både byggprocessen och de färdiga reningsverken.Processmodeller har använts som verktyg i de flesta faser i ett reningsverks livscykel, men det saknas praktiska exempel på hur det bör ske på ett handgripligt sätt i projekterings- och byggprocessen. Detta projekt initierades därför för att förstå hur processmodeller kan stödja processval och dimensionering inom partneringprojekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
123456 101 - 150 of 280
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf